ၿဗိတိန္အမတ္မ်ား၏ စြပ္စြဲခ်က္၊ အီးယူႏုိင္ငံျခားေရးရာေကာင္စီအစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္သတင္းထုတ္ျပန္

 ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿဗိတိန္အမတ္မ်ား၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဥေရာပ သမဂၢႏုိင္ငံျခားေရးရာေကာင္စီ အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္၍ မွန္ကန္စြာသံုးသပ္ရန္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရ ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက မတ္လ ၆ ရက္တြင္ အခ်က္ ၁၇ ခ်က္ပါ၀င္ေသာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္သည္။

 ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္ ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ားအ ေပၚ မွန္ကန္စြာသုံးသပ္၍ ဂုဏ္ သိကၡာရွိၿပီး တရားမွ်တမႈရွိေသာ တိုက္တြန္းမႈ၊ ဆုံးျဖတ္မႈမ်ားကုိ သာ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ထုိသုိ႔ျပဳ လုပ္ျခင္းျဖင့္သာ ရခုိင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ေတြ႕ဆန္ေသာ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈျဖစ္ေပၚလာ ေစမည္ျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။


ယခုႏွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီအတြင္း က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဥေရာပသမဂၢ ႏုိင္ငံျခားေရးရာေကာင္စီအစည္း အေ၀းက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚဆုံး ျဖတ္ခ်က္ (Conclusion)အေန ျဖင့္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားအား ဆက္လက္အကူအညီေပးေရး၊ မီဒီယာမ်ား၊ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္ အေရးေကာင္စီ၏ Fact-Finding Mission အားလြတ္လပ္ခြင့္ေပး ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆိုင္ ရာအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူႏွင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရး၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာရာဇ ၀တ္ခုံ႐ုံး(ICC)၏ အခြင့္အာဏာ ျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ လက္ခံႏုိင္ေရး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကာကြယ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈကုိ အနိမ့္ဆုံးသုိ႔ေလွ်ာ့ခ် ရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ မႈမ်ားတြင္တာ၀န္ရွိေသာ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္မွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိ ႀကီးမ်ားကုိ ဦးတည္၍ကန္႔သတ္ ပိတ္ဆု႔ိမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အဆုိျပဳ လႊာအျမန္ဆုံးတင္သြင္းေရး ဆုံး ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

 ထုိသုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳး ထြက္လာေစရန္ ၿဗိတိန္ေအာက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၁၀၂ ဦးတို႔က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဘဂၤါလီ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထပ္္မံဖိအားေပး၊ ႏုိင္ငံတကာ ရာ ဇ၀တ္မႈခုံ႐ုံး(ICC)သုိ႔ လႊဲေျပာင္း ေပးရန္တုိက္တြန္းေၾကာင္း စာ တစ္ေစာင္အား ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံျခား ေရး၀န္ႀကီး ေဘာရစ္ဂြၽန္ဆင္ထံ ေပးပုိ႔ခဲ့ၿပီး ဥေရာပသမဂၢႏုိင္ငံျခား ေရးေကာင္စီအစည္းအေ၀း၌ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရန္ ေတာင္း ဆုိခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။

ၿဗိတိန္အမတ္မ်ား၏ တစ္ ဖက္သတ္စြပ္စြဲေျပာဆုိခ်က္မ်ား၊ ဥေရာပသမဂၢႏုိင္ငံျခားေရးရာ ေကာင္စီအစည္းအေ၀း၏ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအေပၚ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဘူးသီး ေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသ၌ ေခတ္အဆက္ဆက္တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ေနထုိင္ခဲ့ေသာ ဘဂၤါလီတို႔က အစပ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခုိက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ားႏွင့္ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ေသဆုံးဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားအပါအ၀င္ ခုိင္လုံမွန္ကန္ေသာသက္ေသမ်ား၏ ထြက္ဆုိခ်က္မ်ား၊ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ မ်က္ကြယ္ျပဳသကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္ကဆုိသည္။

၁၉၄၂ အလယ္သံေက်ာ္အ ေရးအခင္း၊ ၂၀၁၂ ပဋိပကၡ၊ ၂၀၁၆-၁၇ တြင္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲ တပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ရဲကင္းမ်ား တိုက္ခုိက္ခံရမႈ၊ ၂၀၁၇ ဩဂုတ္ တြင္ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၏ တိုက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ အေသးစိတ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

နယ္ျခားတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ရဲကင္းစခန္းမ်ားကုိ အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား က အင္အားသုံး၍တစ္ခ်ိန္တည္း၊ တစ္ၿပိဳင္တည္းတိုက္ခုိက္ခဲ့မႈ၊ ARSA အဖြဲ႕၀င္မ်ားကမုိင္းေထာင္ ျခင္းအပါအ၀င္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ ရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္မႈ၊ ဘူးသီး ေတာင္ - ေမာင္ေတာေဒသအား ၎တို႔၏ စည္း႐ုံးေရးနယ္ေျမမွ အေျခခံနယ္ေျမ၊ အမာခံနယ္ ေျမ၊ လြတ္ေျမာက္ေရးနယ္ေျမအ ျဖစ္တည္ေထာင္ရန္ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ားအပါအ၀င္ နည္းမ်ိဳး စုံျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ၊ ရခုိင္ပဋိပကၡအတြင္း လုံၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ ျခင္းရွိ၊ မရွိစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအ ဖြဲ႕ဖြဲစည္းစစ္ေဆးခဲ့မႈစသည္တို႔ ကုိလည္းတပ္မေတာ္က အေသး စိတ္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ရခုိင္ ပဋိပကၡအတြင္း လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ ၀င္မ်ား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းရွိ၊ မရွိ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦး ဦး ေဆာင္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္း၍ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္လုံၿခံဳေရးႏွင့္ပတ္ သက္၍ အဓိကတာ၀န္ယူလုပ္ ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရသည့္အေနာက္ ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး ကုိလည္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အေျခ အေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ အား နည္းခ်က္မ်ားရွိေနသျဖင့္ တာ၀န္ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရပ္ နားခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

 ထုိ႔အျပင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ သည့္ အရာရွိ၊ စစ္သည္ခုနစ္ဦး၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္သုံးဦးတို႔ကုိ တည္ ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူ အျပစ္ေပးခဲ့ကာ အမႈတြင္ပါ၀င္ ေသာအရပ္သားမ်ားအားလည္း သက္ဆိုင္ရာတရား႐ုံးမ်ား၌ တ ရားစြဲဆုိအေရးယူအျပစ္ေပးခဲ့ ေၾကာင္း၊ ဘဂၤါလီမ်ားကုိလည္း တည္ဆဲတရားဥပေဒမ်ားႏွင့္အ ညီသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္း ဆုိသည္။

ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၾကားမွ တပ္မေတာ္၏ မူ၀ါဒ မဟုတ္ေသာ တစ္ဦးခ်င္း၏လုပ္ ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈအမွားမ်ားကုိ ပုံႀကီးခ်ဲ႕ကာ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ လုံးက်ဴးလြန္ေနသေယာင္ စြပ္စြဲ ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္ဟု လည္းဆုိသည္။

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ ေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရထံတင္ျပ၍သာ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟုဆုိသည္။

ရခုိင္ပဋိပကၡတြင္ စစ္ဆင္ေရး၊ လုံၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္မႈကုိ အစုိးရ၏ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ အညီ စစ္ဆင္ေရးမွသည္လုံၿခံဳေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈထိန္းသိမ္းေရး အေျခအေနသုိ႔ ေလွ်ာ့ခ်ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံ ေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္လည္း ရ ခုိင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္ ၍ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔ေရွာင္တိမ္း သြားေသာ ဘဂၤါလီမ်ားအားဥပေဒ ႏွင့္အညီ ျပန္္လည္လက္ခံရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ခံရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။

Top News