အိႏၵိယဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ အာဂ်စ္ပါတယ္လ္

အာဂ်စ္ပါတယ္လ္သည္ အိႏၵိယ စီးပြားေရးပညာရွင္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာကစ၍ အိႏၵိယ ဗဟို ဘဏ္ (RBI) ၏ ၂၄ ဦးေျမာက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသည္။


ယခင္က RBI လက္ေထာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ယူ ခဲ့ၿပီး ေငြေၾကးမူဝါဒ၊ စီးပြားေရး မူဝါဒ သုေတသန၊ ကိန္းဂဏန္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ စုေငြအာမခံ၊ ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ သတင္းသိရွိခြင့္မ်ားကို ႀကီး ၾကပ္ခဲ့သည္။

သမၼတနာရင္ဒရာမိုဒီအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ခန္႔အပ္ခံရၿပီး ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္က ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ ျဖစ္လာသည္။

ပါတယ္လ္သည္ လန္ဒန္ စီးပြားေရးပညာေက်ာင္းမွ စီးပြား ေရးပညာဘြဲ႕ရရွိခဲ့ၿပီး ၁၉၈၆ တြင္ ေအာက္စဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္မွ မဟာ ဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေယးလ္ တကၠသိုလ္မွ စီးပြားေရးပညာ ေဒါက္တာဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည္။

ပါတယ္လ္သည္ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (IMF) ၏ အိႏၵိယႏုိင္ငံဆုိင္ရာဌာနတြင္ အ လုပ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၂ မွ ၁၉၉၅ အထိ အိႏၵိယႏုိင္ငံဆုိင္ရာ IMF အထူးအဖြဲ႕၌ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း ခံရသည္။ 

ပါတယ္လ္သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဂူဂ်ာရက္ျပည္နယ္ ခီဒါခ႐ိုင္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သူျဖစ္သည္။

ပါတယ္လ္သည္ ေဒါက္တာ ဘြဲ႕ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၉၉၀ မွ ၁၉၉၅ အထိ IMF တြင္ အလုပ္ လုပ္ခဲ့ကာ အေမရိကန္၊ အိႏၵိယ၊ ဘဟားမားစ္ႏွင့္ ျမန္မာဌာနမ်ား ၌ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ IMF ၏ ေစ လႊတ္မႈျဖင့္ အိႏၵိယဗဟိုဘဏ္တြင္ အႀကံေပးအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ေႂကြးၿမီေဈးကြက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ပင္စင္စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ေငြေၾကးလဲလွယ္ ျပဳျပင္မႈမ်ား၌ အ ႀကံေပးခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ အိႏၵိယအစိုးရ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန စီးပြားေရး ပညာဌာန အတုိင္ပင္ခံအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ယင္းအလုပ္ကို ၁၉၉၈ မွ ၂၀၀၁ အထိ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၀၄ အတြင္း ပါတယ္လ္သည္ ဗဟိုႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဆင့္ အဆင့္ ျမင့္ေကာ္မတီအမ်ားအျပားတြင္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

ယင္း ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အေျခခံအေဆာက္ အအံုလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ တယ္လီဖုန္း လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ ျပည္နယ္လွ်ပ္ စစ္ဘုတ္အဖြဲ႕မ်ား၏ ပညာရွင္ အုပ္စု၊ အရပ္ဘက္ႏွင့္ ကာကြယ္ ေရး ပင္စင္ရန္ပံုေငြေကာ္မတီတုိ႔ လည္း ပါဝင္သည္။

ပါတယ္လ္သည္ ၂၀၁၃ တြင္ အိႏၵိယဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒အ ျဖစ္ ခန္႔အပ္မခံရမီ ေဘာ္စတြန္ အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕၌ စြမ္းအင္ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု အႀကံ ေပးအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး Relianceအုပ္စုအတြက္လည္း အလုပ္လုပ္ ခဲ့သည္။ 

ပါတယ္လ္သည္ ဒုဥကၠ႒အ ျဖစ္ အေရးပါေသာ ေငြေၾကးမူဝါဒ ဌာနကို ကိုင္တြယ္ရၿပီး အျခားအ ေရးႀကီးဌာန အမ်ားအျပားကို လည္း ႀကီးၾကပ္ရသည္။

၂၀၁၆ ဩဂုတ္ ၂၀ ရက္တြင္ ပါတယ္လ္သည္ အိႏၵိယဗဟို ဘဏ္ဥကၠ႒အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရၿပီး ဥကၠ႒ေဟာင္း ရာဂူရမ္ရာဂ်န္ထံမွ လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့သည္။

၎၏ လက္ထက္တြင္ အ က်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ ေငြမည္း၊ ေငြ ေၾကးအတုႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ တိုက္ဖ်က္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ျဖင့္ ၂၀၁၆ ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္က မဟတၱမဂႏၵီပံုပါ ႐ူပီး ၅၀၀ တန္ႏွင့္ ၁,၀၀၀ တန္ ေငြစကၠဴမ်ားကို ဖ်က္ သိမ္းခဲ့သည္။  —Ref:Wikipedia