ေတြ႕သိႏွင့္ ေတြးသိ ဦးတင္ဦး (က်ဴရွင္)

ျမန္မာစာေပေလာကတြင္ အေတြ႕အႀကံဳေတြ တစ္ေလွႀကီးျဖင့္ စာေရးဆရာျဖစ္လာသူမ်ား၌ ဆရာႀကီး စစ္ကုိင္းဦးဘုိးသင္းႏွင့္ ဆရာေသာ္တာေဆြတို႔ ထင္ရွားသည္။ သည္ဘက္ေခတ္တြင္ ထုိသုိ႔အေတြ႕ အႀကံဳတစ္ေလွႀကီးရၿပီး အသက္ႀကီးခါမွ စာေပေရး သားျခင္းျဖင့္ ထင္ရွားလာသူမွာဆရာဦးတင္ဦး (က်ဴ ရွင္)ျဖစ္သည္။ဆရာဦးတင္ဦး(က်ဴရွင္)သည္အသက္ (၅၀)ေက်ာ္(၆၀)နီးလာမွ စာကုိမျပတ္ေရးခဲ့ရာ ႏွစ္ ေပါင္း (၂၀)အတြင္း ေဆာင္းပါးအပုဒ္ေရ ၃,၀၀၀ နီး ပါးႏွင့္ ဘာသာျပန္ ၁၁ အုပ္၊ အဂၤလိပ္စာဆိုင္ရာႏွစ္ အုပ္တို႔ကုိ ထုတ္ေ၀ႏုိင္ခဲ့သည္။


ထုိသုိ႔ ဘ၀အေတြ႕အႀကံဳတစ္ေလွႀကီးတြင္ အ ရက္ေသာက္၊ ဖဲ႐ုိက္ျခင္း၊ ေလးေကာင္ဂ်င္အပါအ၀င္ ေလာင္းကစားမ်ိဳးစုံျပဳလုပ္ျခင္းအစရွိသည့္မေကာင္း ေသာအျပဳအမူမ်ားလည္းပါ၀င္ၿပီး အသက္(၄၀) ေက်ာ္ (၅၀)နီးပါးကစ၍ တစ္စတစ္စဆင္ျခင္ႏုိင္ခဲ့သ လို မိမိကုိယ္ကုိယ္လည္း တည့္မတ္ေအာင္ျပဳျပင္ႏိုင္ ခဲ့သျဖင့္ ထင္ရွားေအာင္ျမင္သည့္စာေရးဆရာတစ္ ဦးျဖစ္လာေၾကာင္း သူ႔စာမ်ား၌မၾကာခဏထည့္သြင္း ေရးသားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္တြင္လူငယ္ လူရြယ္အမ်ားစုသည္ ေဒးကာနယ္ဂ်ီ၊ နပုိလီယန္ ဟီးလ္အစရွိေသာပုဂၢိဳလ္တို႔၏ တက္က်မ္းမ်ား၊ ယင္း တို႔ကုိမွီး၍ ဘာသာျပန္ဆုိေသာစာအုပ္မ်ားဖတ္မည့္ အစား ကုိယ္ေတြ႕အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ အသိအျမင္မ်ား ကုိ ဆင္ျခင္ေရးသားေသာဦးတင္ဦး(က်ဴရွင္)၏ စာ မ်ားကုိ ဖတ္ျခင္းက ပုိမိုအက်ိဳးရွိပါလိမ့္မည္။ ယခုစာ အုပ္သည္ ၎၏ ၂၂ အုပ္ေျမာက္ ေဆာင္းပါးစုစည္း မႈျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းအပုဒ္ေရ ၂၀ ပါ၀င္သည္။ ‘သီခ်င္း ဆုိတတ္ပါေစ’ေဆာင္းပါးတြင္ လူတို႔၏ ဣႆာမစၧရိယႏွင့္ပတ္သက္၍ ‘ေလာကႀကီးအေပၚ မေက်နပ္ ျခင္း၊ ကုိယ့္ထက္သာသူမ်ားအေပၚ ၀မ္းေျမာက္စိတ္ မထားဘဲ မနာလုိ၀န္တိုစိတ္ျဖစ္မိျခင္း၊ ကုိယ့္ထက္ ခ်မ္းသာသူမ်ားႏွင့္ လုိက္တုိင္းကာ ငါက နိမ့္က်ႏုံခ်ာ ေလသည္ဟု ထင္ျမင္ခံစားျခင္းစသည္တို႔မွာ စိတ္ခြန္ အားယုတ္ေလ်ာ့ဆင္းရဲသြားေစေသာ အေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲသူမ်ားသည္ ထုိသေဘာမ်ားကုိ မဆင္ျခင္မိျဖစ္ၾကသျဖင့္ စိတ္ပါဆင္းရဲၿပီး တကယ္ ဆင္းရဲသြားၾကျခင္းျဖစ္သည္’ ဟု ေရးထားသည္။ ‘ေနာင္တ’ဟူေသာ ေဆာင္းပါးတြင္ ‘ေလာက၌ အခ်ိဳ႕ အရာမ်ားသည္ ကုိယ္ကေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္ေတြး၍ ႐ႈပ္ေထြးေနျခင္းျဖစ္သည္။ တည့္တည့္ရွင္းရွင္းေတြး လွ်င္ အမွန္တရားက ထင္းထင္းႀကီးေပၚေနတတ္ သည္။ ဖဲ႐ုိက္၊ ေလးေကာင္ဂ်င္ထုိးတာ မေကာင္းဘူး ဟု လက္ခံႏုိင္လွ်င္ အရက္ေသာက္တာ က်န္းမာေရး အတြက္လည္း မေကာင္း၊ ဘာသာေရးအဆုံးအမႏွင့္ လည္း ဆန္႔က်င္သည္ဟုလက္ခံႏုိင္လွ်င္၊ ေဆးလိပ္ ေသာက္တာ က်န္းမာေရးအတြက္မေကာင္းဟု လက္ ခံႏုိင္လွ်င္ မကစားဘဲ၊ အရက္မေသာက္ဘဲ၊ ေဆး လိပ္မေသာက္ဘဲေနလုိက္က သူ႔ဘာသာသူျပန္တည့္ သြားေတာ့သည္။ ေတြးလွ်င္ ကုိယ့္ဘက္ကခ်ည္းေတြး တာမေကာင္း၊ သူ႔ဘက္ကလည္း ေတြးရသည္ဟု လက္ခံႏုိင္လွ်င္ ေတြးေခၚပုံပုံစံေျပာင္းလုိက္သည္ႏွင့္ ကုိယ္ေတြးတာ၊ ႀကံတာေတြတည့္သြားေတာ့သည္။

ထုိသုိ႔ျပဳေသာအခါ အတိတ္မွာ ျပဳခဲ့သည္မ်ား ေၾကာင့္ ျဖစ္လာရေသာ ေနာင္တတုိ႔ကလည္း ကုိယ့္ ကုိႏွိပ္စက္၍ မရေတာ့။ ပစၥဳပၸန္ဆတ္ဆတ္ကုိ ေန က်င့္ရသြားလွ်င္ ဘ၀လမ္းသည္ ေျဖာင့္သြားတတ္ သည္။ ပစၥဳပၸန္ဆတ္ဆတ္ေနသည္ဆိုသည္မွာ လက္ ငင္းအခ်ိန္ကေလးကုိ တန္ဖုိးထားကာ ႏွေျမာစြာေန ထုိုင္ပုံမ်ိဳးကုိ ဆုိလုိသည္’ ဟုေရးထားသည္။ စာအုပ္ ေခါင္းစဥ္ျဖစ္ေသာ ‘ေတြ႕သိႏွင့္ ေတြးသိ’ေဆာင္းပါး တြင္မူ ၎၏ဘ၀တစ္သက္တာပတ္လုံးအသိအျမင္ မ်ားကုိအေျခခံ၍ ‘ကိုယ္တိုင္ေတြ႕ၿပီးမွ သိရေသာ အသိမ်ိဳး သု႔ိမဟုတ္ ေတြ႕သိသည္ ခိုင္ၿမဲတတ္ေသာ္ လည္း အဖုိးအခအလြန္ႀကီးလွေပသည္။ သူတစ္ပါး တို႔၏အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ၾကည့္ရင္း မွ ရလာအပ္ေသာအသိမ်ိဳးသုိ႔မဟုတ္ ေတြးသိကားအ ရင္းအႏွီးမ်ားစြာ မကုန္က်ဘဲ ရႏုိင္ေသာအသိမ်ိဳးျဖစ္ သည္။ ပညာရွိတု႔ိသည္ ေတြ႕သိကုိ အားမျပဳၾက။ေတြး သိကုိသာ အားျပဳၾကေပသည္။ ဘ၀အတြက္အသုံး၀င္ တာခ်င္းတူလွ်င္ ေတြ႕သိက စိုက္ထုတ္ရသည့္ အရင္း အႏွီးမ်ားၿပီး ေတြးသိက သက္သက္သာသာျဖင့္ ရႏုိင္ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္’ ဟုေရးထားသည္။ ယခုစာ အုပ္ကုိ Wisdom House စာေပက တန္ဖုိး ၂,၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ထုတ္ေ၀ၿပီး ဖုန္း ၀၁-၅၄၅၀၃၆ သုိ႔ ဆက္ သြယ္မွာယူႏုိင္ပါသည္။