ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔သို႔ ၂ႏွစ္ခန္႔အတြင္း တိုင္စာ ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ေရာက္ရွိဟုဆို

 ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္း သိန္းဦးေဆာင္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ တာ၀န္ယူ ေသာ သက္တမ္း၂ႏွစ္ခန္႔အတြင္း  ျပည္သူမ်ား၏ တိုင္ၾကားစာ ႏွစ္ ေထာင္ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ကရင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ ႀကီး ေနာ္ပန္းသၪၨာမ်ိဳးကေျပာသည္။

အဆိုပါတိုင္ၾကားစာ မ်ားအ နက္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးသည့္ အမႈ ၁,၂၄၁ခုရွိၿပီး ေျဖရွင္းရန္ က်န္ရွိသည့္အမႈ ၉၉၆ ခုရိွေၾကာင္း ၀န္ႀကီးကေျပာသည္။


ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အ မွတ္(၂) လႊႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က‘‘ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ဌာန ဆိုင္ရာမ်ားအေပၚျပည္သူမ်ား မ ေက်နပ္ခ်က္မ်ားရွိပါက ကိုယ္ တိုင္လြယ္ကူစြာ တိုင္ၾကားခြင့္ရ ရွိေရးအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ မည္ ကဲ့သို႔ စီမံေဆာင္ရြက္ထားသည္ ကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးခြန္း ေမးျမန္းမႈအေပၚ ၎ကအထက္ ပါအတိုင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။

‘‘ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အ တြင္းရွိျပည္သူမ်ားမွ မေက်နပ္ ခ်က္မ်ားကို လြယ္လင့္တကူတိုင္ ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းေဒသ ႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးရွိ ၀င္စာမွတ္ ပံုတင္ဌာနမွာ မိမိသက္ဆိုင္ရာ မ်ား၏ ၀င္စာမွတ္ပံုတင္မ်ားျဖင့္ စံုစမ္းရယူႏိုင္မည့္အျပင္၊ တိုင္း ေဒသႀကီး   အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးတြင္ လည္းစံုစမ္းရန္ ေကာင္တာဖြင့္လွစ္ထားပါတယ္’’  ဟု ေနာ္ပန္းသၪၨာမ်ိဳးကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ျပည္သူလူထုက သိရွိ လိုသည္မ်ားကို လြယ္လင့္တကူ စံုစမ္းႏိုင္ေရး ႐ံုးခ်ိန္မ်ားတြင္ ၀န္ထမ္းႏွစ္ဦးထားရွိၿပီး တာ၀န္ ခ်ထားေပးေၾကာင္း၊ တိုင္ၾကား စားမ်ားကိုလည္း ထိုဌာနမ်ားတြင္ ေပးအပ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား အလြယ္တကူ၀င္ထြက္၍ တိုင္ ၾကားစာမ်ား ေပးပို႔ႏိုင္ကာ သိရွိလိုသည္မ်ားကိုလည္း ေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း ေနာ္ပန္းသၪၨာမ်ိဳးကေျပာသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕ တာ၀န္ယူသည့္၂ႏွစ္အတြင္း တစ္လပ်မ္းမွ်လွ်င္ တိုင္ၾကားစာ ၁၀၀ ရွိေၾကာင္း၎ကေျပာသည္။

ဆက္စပ္ေမးခြန္း အျဖစ္ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦး ေက်ာ္ေဇယ်က ‘‘ေျမယာသိမ္း ဆည္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အ ေစာင္ေရမည္မွ် ေျဖရွင္းေဆာင္ ရြက္ၿပီးေၾကာင္း သိရွိလိုေၾကာင္းေမးျမန္းရာ၀န္ႀကီးက’’ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ေသာင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိသည္ဆိုျခင္းမွာ တိုင္ၾကားစာမ်ားမဟုတ္ဘဲ အမႈတြဲမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္ၾကားစာအေနျဖင့္ေျမယာအမႈအခင္း ေပါင္း ၈၉၁ေစာင္ရွိၿပီး ေျဖရွင္းၿပီး ၁၄၆ က်န္ ၇၄၅ ေစာင္ျဖစ္ေၾကာင္း ’’ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

More in News Section

Top News