ျမန္မာ့ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ ႐ုိးမကုမၸဏီ ၀င္ေရာက္

ရန္ကုန္- ႐ုိးမကုမၸဏီ (Yoma Strategic Holdings) က ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ ထိပ္တန္းမုိဘုိင္းေငြေပး ေခ်မႈ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ရွယ္ယာမ်ားကုိ ၀ယ္ယူရန္စီစဥ္ေနသည္။

First Myanmar Invest-ment (FMI)ထံမွ Digital Money Myanmar (Wave Money)၏ ရွယ္ယာ ၃၄ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ကန္ ေဒၚလာ ၁၉ ဒသမ ၄ သန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း မတ္လ ၆ ရက္ကေျပာသည္။

FMI  ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ရွယ္ယာရွင္သည္ ႐ုိးမအမႈေဆာင္ ဥကၠ႒ႏွင့္ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္သူ ေဌးဆာ့ခ်္ပန္ျဖစ္သည္။

႐ုိးမက အိမ္ရာ၊ စားသုံးသူ ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ကား၊ စက္ယႏၲရား ႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္း၏ စတုတၳေဒါက္တုိင္အ ျဖစ္ ယင္းလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္ရြယ္ထားသည္ဟု ေျပာသည္။

႐ုိးမကုမၸဏီကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားေသာရွယ္ယာရွင္ မစၥတာ ဆာ့ခ်္ပန္က ဘ႑ာေရး၀န္ ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာ႐ုိးမျဖစ္ေသာ္လည္း ဘ႑ာ ေရးဆိုင္ရာ အသုံးျပဳမႈအတြင္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိျခင္းႏွင့္ ယုံ ၾကည္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အဟန္႔အတားျဖစ္ေနသည္ဟုေျပာသည္။ ယင္းက႑အတြင္း ခ်ိဳ႕တဲ့ ေနမႈမ်ားကင္းစင္ေရးေငြေပးေခ် မႈႏွင့္ ေခ်းေငြလုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕မႈအ ပါအ၀င္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈရွိ ေသာမုိဘုိင္း၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခု ျဖစ္လာရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

Wave Money လုပ္ငန္းကုိ ၂၀၁၅ က စတင္ခဲ့သည္။ ယင္း လုပ္ငန္း၏ အႀကီးဆုံးရွယ္ယာရွင္ သည္ ေနာ္ေ၀း ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီႀကီး Telenor ျဖစ္ၿပီးရွယ္ ယာ ၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္းပုိင္ဆိုုင္သည္။

Wave Money လုပ္ငန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိဘဏ္ခြဲ အေရအတြက္ထက္ ၁၀ ဆ ပုိမ်ားေသာေအးဂ်င့္ ၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္အထိ ႏုိင္ငံတစ္၀န္းရွိေၾကာင္း ႐ုိးမက ေျပာသည္။

၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္က အဆုံးသတ္ေသာ ကုိးလအတြက္ Wave Money သည္ အသားတင္ အ႐ႈံးေပၚသည္ဆုိေသာ္လည္း ဇန္ န၀ါရီအထိ လအလိုက္၀င္ေငြ သည္ႏွစ္အလုိက္ထက္ ၁၁ ဆ ေက်ာ္ပုိမ်ားလာကာ ေန႔စဥ္ေငြအ လႊဲအေျပာင္း ၂၆ ဆေက်ာ္တိုး လာေၾကာင္း ႐ုိးမကထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။

႐ုိးမကုမၸဏီ၏ရွယ္ယာေစ်း သည္ မတ္လ ၆ ရက္က ၁ ရာ ခုိင္ႏႈန္းျမင့္ခဲ့ၿပီး ၄၁ ဆင့္(Cent)တြင္ရွိခဲ့သည္။

(The Bussiness Times)

Top News