ငါးေမြးျမဴေရးဇုန္ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ေျမေနရာတြင္ ႏုိင္ငံပိုင္ေျမမ်ား ပါဝင္လွ်င္ အစိုးရပိုင္ရွယ္ယာအျဖစ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္

 ငါးေမြးျမဴေရးဇုန္ေဖာ္ ေဆာင္မည့္သတ္မွတ္ေျမေနရာ မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံပိုင္ေျမမ်ားပါဝင္ပါ က အစိုးရပိုင္ရွယ္ယာသတ္မွတ္ ကာ ယင္းေျမမ်ားကို ငါးေမြးျမဴ ေရးဇုန္အတြက္ အသံုးျပဳခြင့္ေပး မည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးထြန္းဝင္းျမင့္က ေျပာသည္။

‘‘တခ်ိဳ႕ ေျမေနရာေတြက အမည္ေပါက္တာေတြရွိတယ္။ အမည္မေပါက္တာေတြရွိတယ္။ အမည္မေပါက္တဲ့ ေျမေနရာေတြ က ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ျဖစ္တဲ့အတြက္ အစိုးရပိုင္ရွယ္ယာအျဖစ္ ငါးေမြး ျမဴေရးဇုန္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ္’’ ဟု ဦးထြန္းဝင္းျမင့္က ေျပာသည္။ငါးေမြးျမဴေရးဇုန္သတ္မွတ္ ဧရိယာတြင္ ပါဝင္သည့္ လယ္ပိုင္ ရွင္မ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ေျမကို ေရာင္းခ်သည္ထက္ စာခ်ဳပ္စာ တမ္းႏွင့္တကြ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သည့္အေနအထားကို အစိုးရအေနျဖင့္ ပိုမုိအားေပး ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ငါးေမြးျမဴေရးဇုန္ကို အစိုးရ၊ ငါးေမြးျမဴေရးဇုန္ဧရိယာအတြင္း ရွိ လယ္ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားပူးေပါင္း၍ အမ်ားပိုင္ကုမၸ ဏီအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ျမန္ မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အလုပ္အမႈေဆာင္အရာရွိ ဦးႀကီးေငြက ေျပာသည္။  ‘‘ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရက ဇုန္အတြက္ ေျမရွာခိုင္းတယ္။ မုတၱမ ပင္လယ္ေကြ႕ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းက ငါးေမြးျမဴဖို႔ သင့္ေတာ္တဲ့ေနရာမွာပါ။ ရွာေတြ႕ထားတဲ့ေန ရာမွာ ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ိုင္းလည္း ပါတယ္။ လယ္ေျမေတြလည္း ပါ ေကာင္းပါမယ္’’ဟု ဦးႀကီးေငြက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုး ရပိုင္ေျမမ်ား ဇုန္ဧရိယာအတြင္း ပါဝင္ပါက ေျမတန္ဖိုးသတ္မွတ္ ၍ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအျဖစ္ ေဖာ္ ေဆာင္မည့္ ငါးေမြးျမဴေရးဇုန္တြင္ ရွယ္ယာ ျပန္လည္ထည့္ဝင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ကြမ္းၿခံကုန္းႏွင့္ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ငါးေမြးျမဴေရး ဇုန္ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ဧရိယာတစ္ ေသာင္းခြဲခန္႔စီကို ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရထံ တင္ျပထားၿပီး အစိုးရက စိစစ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဦးႀကီးေငြက ေျပာသည္။

ယင္းပင္မစီမံကိန္းကို ၿပီးခဲ့ သည့္ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္က ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရသို႔ တင္ျပထားၿပီး ဇုန္တည္ေထာင္ခြင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိ ၿပီးျဖစ္သည္။

ယင္းစီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ ၿပီးပါက အလုပ္အကိုင္အခြင့္အ လမ္းမ်ား တိုးပြားလာျခင္း၊ ျပည္ တြင္းစားနပ္ရိကၡာဖူလံုလာျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားဝင္ေငြတိုးပြားလာျခင္း၊ ႏုိင္ငံစီးပြားေရးတိုးတက္လာျခင္း စသည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းႀကိဳင္က ေျပာၾကားထားသည္။

စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ရန္ အေသးစား၊ အလတ္စားေခ်းေငြ ျဖင့္ လံုေလာက္မႈမရွိဘဲ ဘဏ္ မ်ားက ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ၿပီး ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားကိုလည္း ဖိတ္ေခၚမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

Top News