အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္း ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားတိုက္တြန္း

ဝင္ေငြရလမ္း မေဖာ္ျပႏုိင္ေသာ ဝင္ေငြမ်ားအ ေပၚ အခြန္ေကာက္ခံမႈေျဖေလွ်ာ့ ေပးျခင္းသည္ ႏုိင္င့ံစီးပြားေရးျပန္ လည္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္ေသာ္လည္း ဆိုးက်ိဳးမ်ား လည္း ရွိေနသျဖင့္ ျပန္လည္သံုး သပ္သင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တိုက္တြန္း ေျပာၾကားသည္။ 


ယမန္ေန႔က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝးတြင္ ၂၀၁၈ အခြန္အ ေကာက္ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ ေဆြးေႏြးရာ ဒီခ်ဳပ္အမတ္မ်ားအပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္အမ်ားစုက အထက္ပါ အ တုိင္းေျပာသည္။ 

ဝင္ေငြရလမ္းမေဖာ္ျပႏုိင္ သည့္ဝင္ေငြမ်ားကို အခြန္သက္ သာခြင့္ေပးျခင္းသည္ အခြန္ပိုမို ရရွိျခင္း၊ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈ ပိုမို ေကာင္းမြန္လာေစျခင္း၊ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား တိုးတက္လာျခင္း၊ အခြန္အေျခခံ ကို ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ျခင္း စသည့္ေကာင္း က်ိဳးမ်ားရွိ၍ ေဆာင္ရြက္သင့္ ေသာ္လည္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ ျပန္႔ေဆြးေႏြးသံုးသပ္၍ သီးျခား ဥပေဒတစ္ရပ္ေရးဆြဲျပ႒ာန္းသင့္ ေၾကာင္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ထက္ဝက္ ခန္႔ျဖစ္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀ ဦးေက်ာ္က ေျပာသည္။ 

‘‘တကယ္လို႔ ဒါကို လုပ္လိုက္လို႔ ဆိုးရြားတဲ့အက်ိဳးဆက္ျဖစ္လာ ရင္ ဘယ္သူတာဝန္ခံမွာလဲ။ ဒီ ဥပေဒဟာ ကာလတုိျဖစ္တာမို႔ အေသအခ်ာႀကိဳတင္တြက္ခ်က္ ထားမွ ေအာင္ျမင္မွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု မြန္ျပည္နယ္ အမွတ္(၈)မဲဆႏၵ နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးမ်ိဳးဝင္းကေျပာသည္။ 

ဥပေဒၾကမ္း ပုဒ္မ ၂၅ တြင္ ျပည္တြင္းေန ႏိုင္ငံသားႏွင့္ျပည္ပေနႏုိင္ငံသားမ်ား၏ဝင္ေငြရလမ္း တစ္ခုခု(သို႔မဟုတ္)စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုခုေဆာင္ရြက္ၿပီး အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အ ခြန္ေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ အခြန္ပမာဏ ေလ်ာ့နည္းေပး ေဆာင္ျခင္းတို႔အပါအဝင္ လက္ ဝယ္ရွိသည့္ေငြေၾကးျဖင့္ ျပည္ တြင္း၌ ေျမ၊ အေဆာက္အအံုႏွင့္ မေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္း၊ ထိ ေတြ႕ကိုင္တြယ္ရေသာ ပစၥည္း၊ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္မရေသာ ပစၥည္း မ်ားဝယ္ယူျခင္း၊ တည္ေဆာက္ ျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၊ အစုရွယ္ ယာထည့္ဝင္ျခင္းတို႔အတြက္ အ သံုးျပဳမည္ဆိုပါက ပထမေျခာက္ လအတြက္ အခြန္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဒုတိယေျခာက္လတြင္ ၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းေပးေဆာင္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပ ထားသည္။ 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ က ယင္းပုဒ္မကို ျပင္ဆင္၍ အမ်ိဳး အစားသံုးမ်ိဳးခြဲျခားကာ အနည္း ဆံုး ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ အမ်ားဆံုး ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေပးေဆာင္ေစရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ယင္းျပင္ဆင္ ခ်က္လည္း ႐ႈပ္ေထြးေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားက ေဝဖန္သည္။ 

‘‘ဒီဥပေဒၾကမ္းဟာ တစ္ ေလွ်ာက္လံုး နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အ ခြန္ေရွာင္လာၾကတဲ့ ခ႐ိုနီႀကီးေတြ အတြက္ ထြက္ေပါက္ျဖစ္မသြား ေအာင္၊ ခဝါခ်လိုတဲ့ ေငြမည္းသ မားေတြအတြက္ အထူးအခြင့္အ ေရးျဖစ္မသြားေအာင္ အေသအ ခ်ာစီမံေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ပါ တယ္’’ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာသည္။ 

အေျခအေနအရ ေငြမည္း မ်ားကို ေလွ်ာ္ဖြပ္ခြင့္ျပဳ၍ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံေစျခင္းကို တိုင္းျပည္စီးပြား ေရးက်ပ္တည္းခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳ ေလ့ရွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လက္ရွိ အေနအထားအရ ေငြေၾကးခဝါခ် မႈ ခြင့္ျပဳသင့္သည္အခ်ိန္ဟု ဒီခ်ဳပ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒါက္တာခြန္ဝင္းေသာင္းက ဆို သည္။ 

‘‘ဒီဥပေဒဟာ ေျခာက္လ သက္တမ္းႏွစ္ခု သာျဖစ္တဲ့အ တြက္ အခြန္ေရွာင္ေနသူေတြကို မ်က္ႏွာသာေပးရာလည္း မ ေရာက္သလို ရာသက္ပန္အခြန္ ထမ္းေနခဲ့တဲ့သူေတြကို ေနာက္လူေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး အခြန္ေဆာင္မႈအေပၚ စိတ္ပ်က္ေရွာင္ရွားလုိ စိတ္လည္း ရွိမလာႏုိင္ေတာ့ပါ’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။ 

အခြန္ေျဖေလွ်ာ့ခြင့္ျပဳသည့္ ပမာဏသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ေျဖ ေလွ်ာ့ေပးမႈပံုစံတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒီခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား သေဘာထားကြဲလြဲမႈရွိသည္။ 

ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က အ လုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းတိုးပြား ေစမည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ စုေဆာင္းေငြ စသည့္အမ်ိဳးအစားႏွစ္ခု ခြဲျခားသတ္မွတ္သင့္ သည္ဟုဆိုၿပီး အခ်ိဳ႕ကမူ ဘ႑ာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္လံုးတြင္ အခြန္ႏႈန္းထား တစ္ခုတည္းျဖင့္ တစ္ေျပးညီ ေကာက္ခံသင့္ေၾကာင္း ေျပာ သည္။ 

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ေငြေၾကး ကို ပထမေျခာက္လအတြက္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဒုတိယေျခာက္လအ တြက္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသတ္မွတ္၍ စုေဆာင္းေငြကိုမူ ပထမေျခာက္လအတြက္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဒုတိယ ေျခာက္လအတြက္ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံသင့္ေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္အ မတ္ ေဒါက္တာစိန္ျမေအးက ေျပာသည္။ 

‘‘မတူညီတဲ့ အခြန္ႏႈန္းထား ႏွစ္ခုကို ဘ႑ာေရးႏွစ္တစ္ခု တည္းမွာ ျပ႒ာန္းေကာက္ခံမယ့္ အစား ၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တစ္ ခုလံုးကို ႏႈန္းထားတစ္ခုတည္းနဲ႔ ေကာက္ခံသင့္ပါတယ္’’ဟု လိႈင္ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အ မတ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးကမူ ဆိုသည္။ 

ယခင္အစိုးရလက္ထက္ သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးစိုး သိန္းကမူ ပံုမွန္အခြန္ေပးေဆာင္ ေနသူမ်ား အခြန္ထမ္းလိုစိတ္ပ်က္ ျပားေစမည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မ ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။ 

‘‘ေငြေၾကးပမာဏအနည္း အမ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး အခြန္ ႏႈန္းထားခြဲျခားသတ္မွတ္ႏိုင္ပါက အခြန္ပိုမိုရရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးၿမီးတို(သို႔မဟုတ္)ေဆးခါး ႀကီးတိုက္ေကြၽးရသျဖင့္ ေသခ်ာ ေသာနည္းလမ္းဟုတ္၊ မဟုတ္ ေျပာရန္ခက္ပါတယ္’’ဟု ဦးစိုး သိန္းက ဆိုသည္။ 

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္ေက်ာ္ေဇာက ပုဒ္မ ၂၅ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ႀကိဳဆုိေသာ္လည္း ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ တရားမဝင္ ေငြမည္းမ်ား ေငြျဖဴျဖစ္လာမည္ ကို သတိျပဳေဆာင္ရြက္ရန္လို ေၾကာင္း ေထာက္ျပသည္။ 

‘‘ေျခာက္လဆိုတဲ့ ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္ဟာ ႐ံုးလုပ္ထံုး လုပ္နည္းအဆင့္ေတြမ်ားလြန္းၿပီး အခြန္ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ အလွမ္းေဝး တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံသားမ်ားအ ဖို႔ နည္းပါးလြန္းတဲ့အတြက္ တစ္ ႏွစ္လို႔သာ သတ္မွတ္ေပးသင့္ပါ တယ္’’ဟု ၎က ဆက္လက္အ ႀကံျပဳသည္။ 

ဒီခ်ဳပ္အမတ္ ၂၃ ဦး၊ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦးအပါအ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ယင္းဥပေဒ ၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ေကာ္မ တီမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမ ဟုတ္သည့္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အ စည္းမ်ား၊ ျပင္ဆင္ခ်က္တင္သြင္း သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပန္ လည္ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း၍ လိုအပ္ပါ က သေဘာထားမွတ္ခ်က္အစီရင္ ခံစာ ထပ္မံတင္သြင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္နာယက မန္းဝင္းခိုင္သန္းက ေၾကညာသည္။ 

Top News