တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အရည္အေသြး ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရက ထိန္းေက်ာင္းၾကပ္မတ္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္

 ရခိုင္ျပည္နယ္အ တြင္းရွိ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ ငန္းမ်ား၏ အရည္အေသြးလက္ရွိ  အေျခေနထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ လာေစေရး ထိန္းေက်ာင္းၾကပ္ မတ္ေပးရန္ ျပည္နယ္အစုိးရထံ တိုက္တြန္းသည့္ အဆိုကို ေဆြး ေႏြးရန္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္သည္။

ယင္းအဆိုကို မတ္လ၈ရက္ တြင္က်င္းပသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းေ၀း၌ အမ္း မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ ေမာင္ေဌး ကတင္သြင္းခဲ့ၿပီး ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္က ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးရန္ ေထာက္ခံအတည္ ျပဳခဲ့သည္။

ဌာနဆိုင္ရာတည္ေဆာက္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္နယ္အ စိုးရက တာ၀န္ခံရသျဖင့္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးမွ စီမံေဆာင္ရြက္ေသာ  တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ အရည္အေသြးကို ယခု ထက္ပိုမို ထိန္းေက်ာင္းၾကပ္မတ္ ေပးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း အဆို ရွင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေငြေၾကးပိုမိုကုန္က်မႈ ရွိေနေသာ္ လည္း အရည္အေသြးသည္  တိုးတက္လာမႈမရွိဘဲႏိုင္ငံေတာ္  ဘ႑ာေငြမ်ားသာ ဆံုး႐ံႈးေနရေၾကာင္း အဆိုတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

မတ္လ၈ရက္တြင္ က်င္းပ သည့္ ျပည္နယ္လႊႊတ္ေတာ္ အ စည္းအေ၀း၌ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆိုင္ရာ ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ကို ေမးျမန္း ေျဖၾကားသည္။

Top News