လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားအတြက္ ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားကို တပ္ခ်ဳပ္တုိက္တြန္း

လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚ မႈမ်ားအတြက္ အာဆီယံအဖဲြ႕၀င္ ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ပိုမိုပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေန ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာၾကား သည္။


စင္ကာပူႏုိင္ငံ၌ မတ္လ ၈ ရက္က က်င္းပသည့္ (၁၅)ႀကိမ္ ေျမာက္ အာဆီယံတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား အလြတ္ သေဘာအစည္းအေ၀း (15th ACDFIM) တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ထုိသို႔ေျပာ ၾကားေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

 အာဆီယံအဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ား ၏ တပ္မေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ သမား႐ုိးက်ႏွင့္ သမား႐ုိးက်မ ဟုတ္ေသာ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊား ႏုိင္ရန္ အၿမဲသတိရွိေနရန္လိုအပ္ ၿပီး ေဒသတြင္းတည္ၿငိမ္ေရး၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ားၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထုိင္ႏုိင္ေရးေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။

ယင္းအစည္းအေ၀းသို႔ အာ ဆီယံႏုိင္ငံမ်ားမွ တပ္မေတာ္အ ႀကီးအကဲမ်ား တက္ေရာက္ေဆြး ေႏြးခဲ့ရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ‘‘အာဆီယံအဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖင့္ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရး’’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ကမၻာႀကီး၌ သမား႐ုိးက် လုံ ၿခံဳေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအျပင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ရာဇ၀တ္မႈ မ်ား၊ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈ မ်ား၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ လုံၿခံဳေရး၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊ လူထုက်န္းမာေရးစသည့္ သမား႐ုိးက်မဟုတ္ေသာ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ ရာ စိန္ေခၚမႈေျမာက္ျမားစြာႏွင့္ လည္း ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ေနရ ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။ ထုိ႔အျပင္ စိန္ေခၚမႈပုံစံအသစ္ျဖစ္ သည့္ နည္းပညာဆုိင္ရာလုံၿခံဳေရး ျပႆနမ်ားကို ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္း ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံအေန ျဖင့္ သမား႐ုိးက်လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ေနရာ  အထူးသျဖင့္ တရားမ၀င္ေရႊ႕ ေျပာင္းေနထုိင္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဒသတြင္း၌ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာႏုိင္ေသာ အစြန္း ေရာက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို အ ခ်ိန္မီတားဆီးႏုိင္ေရး ေဒသတြင္း ေထာက္လွမ္းေရး အဖဲြ႕အစည္း မ်ားအေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အ လက္မ်ား ဖလွယ္ရန္ႏွင့္ စဥ္ဆက္ မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္ရန္ အထူး အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္း တပ္ခ်ဳပ္ကေျပာၾကား သည္။

သမား႐ုိးက်ႏွင့္ သမား႐ုိးက် မဟုတ္ေသာ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာစိန္ ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရာ တြင္ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ရလဒ္မ်ားေပၚထြက္လာ ေစေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေန ေၾကာင္း ဆုိသည္။

အဆုိပါ အစည္းအေ၀းအ ၿပီးတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ထုိင္းဘုရင့္တပ္မ ေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ မေလးရွား တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ သီးျခားစီေတြ႕ ဆုံကာ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ တုိးျမႇင့္ေရး ဆုိင္ရာကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္ လႈိင္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့တပ္ မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕သည္ မတ္လ ၉ ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

More in Politics Section

Top News