ယခုႏွစ္ ေျခာက္လအတြင္း ရန္ကုန္တုိင္းစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မည္ဟု ခန္႔မွန္း

၂၀၁၈ ဧၿပီမွ စက္တင္ ဘာေျခာက္လအတြင္း ရန္ကုန္ တုိုင္း စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ၈ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိမည္ဟု အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ဥေပဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၇ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာ အထိ ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ၇ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္၍ ယခု ေျခာက္လတာ၌ ၿပီးခဲ့သည့္ကာလတူထက္ ၁ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုတုိးတက္ရန္ အစိုးရက ခန္႔မွန္းထားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ GDP (အသားထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတန္ဖိုး) က်ပ္ ဘီလီယံ ၆,၂၀၀ ေက်ာ္ရွိမည္ဟု ဥပေဒၾကမ္း၌ ခန္႔မွန္းထားသည္။

‘‘တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ ေတြရဲ႕ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ လုပ္ႏိုင္ စြမ္းကို ခန္႔မွန္းၿပီး ထည့္သြင္းတာ ပါ။ ဒါကလည္း တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔၊ ျပည္နယ္အစိုးရနဲ႔ ဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔ ပူးေပါင္းခန္႔မွန္းၾကတာပါ’’ဟု စီမံ ကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ဝါဝါေမာင္က ေျပာသည္။

ယခုေျခာက္လ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ကို စီးပြား ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ၂ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အနည္းဆံုးဟု အစိုးရက ခန္႔မွန္းထားသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ ၂၀၁၇ ကာလတူတြင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္မႈ ၆ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ၏ ေျခာက္လတာကာလတြင္ ကယားျပည္နယ္သည္ သုည ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအတြင္း စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ၆ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိမည္ဟု အစိုးရက ခန္႔မွန္းထားသည္။

 စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ေျခာက္လတာကာလတြင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ၁၂ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ ႏႈန္းရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခု ၂၀၁၈ ေျခာက္လတာတြင္ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိလာမည္ဟု ဆုိထားသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ၂၀၁၇ ေျခာက္လတြင္ စီးပြားေရး က်ဆင္းခဲ့ၿပီး အႏုတ္ သုည ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၈ ေျခာက္လတာကာလတြင္ ၇ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိမည္ဟု အစိုးရက ခန္႔မွန္းထားသည္။

ထိုသို႔ က်ဆင္းခဲ့ျခင္းသည္ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး ေလ်ာ့နည္းျခင္းႏွင့္ ရာသီဥတုေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေဒါက္တာ ဝါဝါေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ၇ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိမည္ဟု အဆုိပါ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒ၌ ေဖာ္ျပ ထားသည္။