ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ အလုပ္သမား ခုနစ္ေသာင္းခန္႔ အလုပ္ရေစမည့္လုပ္ငန္းမ်ား ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ဟုဆို

 ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း အလုပ္သမား ခုနစ္ ေသာင္းခန္႔အလုပ္အကိုင္ရရွိေစ မည့္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းကေျပာသည္။

ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီ မ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန စာ ရင္းမ်ားအရ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၌ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္  ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း ၁၂၁ခုရွိၿပီး ယင္းတို႔မွ ေဒၚလာ သန္း ၂,၆၀၀ ခန္႔ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ခဲ့ေၾကာင္း ဦးျမင့္ေသာင္းကေျပာ သည္။

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း  ၃၃ ခုကို လည္းခြင့္ျပဳထား ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈပမာဏက်ပ္ ၅၉၄ဘီလီယံ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္းဆိုသည္။

‘‘အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အ လမ္းအေနနဲ႔ ၆၈,၀၉၇ဦးအလုပ္ အကိုင္ရဖို႔အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ေပၚလာပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး အထူးစီးပြားေရး ဇုန္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ျခင္း အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း ေတြတစ္ဖက္တစ္လမ္း ကေနရရွိ ပါတယ္’’ ဟု ၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္း ကေျပာသည္။

မတ္လ ၆ရက္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးလြတ္ေတာ္အစည္းအ ေ၀းတြင္ ကိုကိုးကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲ ဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) တိုင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦး တင္၀င္း၏ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္းဖန္တီးရန္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္း ပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိေမးျမန္ရာ၌ ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အ လမ္းရွားပါးေနမယ္ဆိုရင္ ဆင္း ရဲႏြမ္းပါးမႈအေပၚ တိုက္႐ိုက္သက္ ေရာက္ေနမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါ ဟာအေရးႀကီးတဲ့ကိစၥတစ္ရပ္လို႔ ျမင္ပါတယ္’’ ဟုရန္ကုန္တိုင္းေဒ သႀကီး လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးတင္၀င္းက ေျပာသည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ တြင္ အလုပ္သမားဦးေရ တစ္ ေသာင္းေက်ာ္အတြက္ အလုပ္ အကိုင္ဖန္တီး ေပးရန္ရွိေၾကာင္း ဦးျမင့္ေသာင္းကေျပာသည္။

သီလ၀ါအထူး စီးပြားေရးဇုန္ တြင္ အလုပ္ခန္႔ထားရန္ ရည္မွန္း ထားသည့္ အေရအတြက္သည္ ၁၅,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီကုန္အထိအလုပ္သမား ဦးေရ သံုးေထာင္ေက်ာ္အလုပ္ ရရွိေၾကာင္း ဦးျမင့္ေသာင္းကဆို သည္။

 ယင္းအထူးစီးပြားေရဇုန္ တြင္ ဇန္န၀ါရီကုန္အထိ လုပ္ ကိုင္ခြင့္ျပဳထားေသာ ကုမၸဏီ ၉၀ ေက်ာ္ရွိၿပီးလုပ္ငန္းလည္ပတ္ေန သည့္ ကုမၸဏီ ၄၂ ခု၌ အလုပ္ သမားဦးေရ သံုးေထာင္ေက်ာ္  အလုပ္ခန္႔ထားသည္။