ႏို္င္ငံတကာပါလီမန္ညီလာခံက အတည္ျပဳထားေသာ ဘဂၤါလီအေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ကန္႔ကြက္ေပးရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ တင္ျပ

 ႏိုင္ငံတကာပါလီ မန္မ်ားအဖြဲ႕ ညီလာခံက အတည္ ျပဳခဲ့ေသာ ဘဂၤါလီအေရး (မူရင္း တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအေရး) ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ က ကန္႔ကြက္ေပးရန္ ယင္းညီလာ ခံ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ ကိုယ္ စားလွယ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပသည္။

‘‘ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ က ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာအ ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးၿပီး ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ႏိုုင္ရန္ ဤအစီ ရင္ခံစာကို တင္သြင္းျခင္းျဖစ္ပါ တယ္’’ ဟု ဦးတီခြန္ျမတ္က ေျပာ သည္။


မတ္လ ၁၂ ရက္က က်င္းပ သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၌ ၁၃၇ ႀကိမ္ ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာပါလီမန္မ်ား ညီလာခံ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ျမန္ မာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အ ဖြဲ႕ အစီရင္ခံစာကို တင္သြင္းစဥ္ ၎က ထိုသို႔တိုက္တြန္းျခင္းျဖစ္ သည္။

႐ုရွားႏိုင္ငံ စိန္႔ပီတာစဘတ္ ၿမိဳ႕၌ ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္မွ ၁၈ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ သည့္ ယင္းညီလာခံတြင္ ဘဂၤါလီ (မူရင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပ ထား)မ်ားအေပၚ ျပင္းထန္စြာ တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈ မ်ားကို အဆံုးသတ္၍ ေဘးကင္း လံုၿခံဳစြာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ မူလ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ အ ခ်က္ ၂၃ ခ်က္ ပါဝင္ၿပီး ရခိုင္ျပည္ နယ္၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အေျခ အေနမ်ားကို မ်ိဳးႏြယ္စုအလိုက္ သုတ္သင္ရွင္းလင္းျခင္းဟု သံုး ႏႈန္းထားသည္။ ဘဂၤါလီလူနည္း စု၏ ေၾကကြဲဖြယ္အေျခအေနကို ရပ္တန္႔ေရး ခ်က္ခ်င္းၾကားဝင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳ ေရးေကာင္စီ၊ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးကို ေတာင္းဆိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား သည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာအစိုးရကို တိုက္႐ိုက္ရည္ရြယ္သည့္ ေတာင္း ဆိုခ်က္သံုးခ်က္လည္း ပါဝင္ သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ မ်ိဳးႏြယ္စုအား သုတ္သင္ ရွင္းလင္းမႈ အေလ့အထမ်ားကို လံုးဝရပ္တန္႔ေပးရန္၊ ေနရပ္စြန္႔ ခြာခဲ့သူမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအ တြင္းရွိ မူရင္းေနရပ္သို႔ ျပန္လာ ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ ကိုဖိ အာနန္ေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာပါ ေထာက္ခံ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ကန္႔သတ္ခ်က္ မထားဘဲ အျပည့္ အဝ ခ်က္ခ်င္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးရန္တို႔ျဖစ္သည္။

ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးတီခြန္ ျမတ္က လႊတ္ေတာ္၌ ေျပာသည္။ ထို႔အျပင္ မ်ိဳးႏြယ္စုအလိုက္ သုတ္ သင္ရွင္းလင္းျခင္းဟူေသာ စြပ္စြဲ ခ်က္အေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ အေျခအေနမွန္ကို ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား သိရွိ ေစရန္ ခ်က္ခ်င္းတံု႔ျပန္ ရွင္းလင္း ခဲ့ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

 ႏိုင္ငံတကာပါလီမန္အဖြဲ႕ ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္အရ ညီလာခံ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံအစိုးရ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္ အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္ ၿပီး လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္မႈကို ႏိုင္ငံ တကာပါလီမန္ ညီလာခံအေထြ ေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ံုးသို႔ ျပန္လည္တင္ျပရမည္ဟု ပါဝင္ သည္။

 ယင္းအစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္ သက္၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား အမည္စာရင္းေပး သြင္းရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ နာယက မန္းဝင္းခိုင္သန္း က ေၾကညာထားသည္။ ႏိုင္ငံတ ကာ ပါလီမန္မ်ားအဖြဲ႕ကို ျပည္ ေထာင္စုအဆင့္ ပါလီမန္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး လက္ရွိတြင္ အဖြဲ႕ ဝင္ႏိုင္ငံ ၁၇၈ ႏိုင္ငံႏွင့္ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၂ ႏိုင္ငံျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

႐ုရွားႏုိင္ငံ၌ က်င္းပသည့္ ၁၃၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံကို ဦးတီခြန္ျမတ္ႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦး ေအာင္ၾကည္ၫြန္႔၊ ႐ုရွားႏိုင္ငံဆိုင္ ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးကိုကို ရွိန္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္႐ံုး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္စိုး၊ ႐ုရွားႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ံုး (ေမာ္စကို) ဒုတိယအတြင္းဝန္ ဦးဦးၫြန္႔ေမာင္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္႐ံုး ဦးစီးအရာရွိ ဦးအယ္လ္ စိုင္းခြန္တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။