ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးမ်ား ဆိုင္ခန္းငွားရမ္းမႈကို စစ္ေဆးမည္

 ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရွိ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴး႐ံုးမ်ားတြင္ ငွားရမ္းထားသည့္ ဆိုင္ခန္းမ်ားသည္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ခြင့္ျပဳ ခ်က္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမဟုတ္ ဘဲ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအစီ အစဥ္ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ  ၀န္ႀကီးဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္စိုးမိုး ေျပာသည္။

ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး မ်ားသည္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန ခြင့္ျပဳခ်က္ ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကန္ ထ႐ိုက္ႏွင့္ အက်ိဳးတူေဆာက္ လုပ္ျခင္း၊ ထို႔အျပင္ရပ္ကြက္ ေနျပည္သူမ်ား ထည့္၀င္ထား သည့္ အလွဴေငြျဖင့္ေဆာက္ လုပ္ျခင္းကိုေတြ႕ရေၾကာင္း ၎ ကေျပာသည္။

‘‘ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အ တြင္းမွာရွိတဲ့ ဆိုင္ခန္းေနရာမ်ား ငွားရမ္းထားတဲ့ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး႐ံုး တစ္႐ံုးခ်င္းစီအလိုက္ ငွားရမ္းထားရွိမႈအေျခအေနကို စံု စမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕စည္းအၿပီး အဖြဲ႕ရဲ႕ေတြ႕ရွိခ်က္ကို   စိစစ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု နယ္လံု၀န္ႀကီးကေျဖၾကား သည္။ လသာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးေက်ာ္မင္းဟန္၏ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးခန္းအခ်ိဳ႕တြင္ ရန္ပံုေငြအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ႐ံုး ဧရိယာအတြင္း ဆိုင္ခန္းေနရာ ငွားစားေနျခင္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳထား ျခင္းရွိ၊ မရွိႏွင့္ ခြင့္ျပဳထားျခင္းရွိ လွ်င္လ်င္ျမန္စြာ ဖယ္ရွားေဆာင္ ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေၾကာင္းေမးခြန္းေမးျမန္းမႈ အေပၚအထက္ပါအတိုင္း ေျဖ ၾကားခဲ့သည္။

‘‘ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး ေတြထားတဲ့ အေနအထားက လည္း ကန္ထ႐ိုက္နဲ႔သေဘာတူ ၿပီးႏွစ္ထပ္အေဆာက္အအုံမွာ အ ေပၚက ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႐ံုးျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေအာက္ထပ္မွာ ဆိုင္ခန္းေတြငွားရမ္း အသံုးျပဳ လ်က္ရွိတာကို ေတြ႕ရွိရပါ တယ္’’ ဟု ၀န္ႀကီးကဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ရပ္ကြက္အတြင္း လူမႈေရးကိစၥမ်ားတြင္ ေထာက္ပံ့ ႏိုင္ရန္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ငွားရမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေစ်း ဆိုင္ခန္းငွားရမ္းမႈမွ ရရွိသည့္ ေငြမ်ားကို ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ သည့္အခ်ိန္ ကုန္က်စရိတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို က်ခံသံုး စြဲႏိုင္ေရးကန္ထ႐ိုက္ႏွင့္ သေဘာ တူၿပီး ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။