ျပည့္တန္ဆာဘ၀မွ ႐ုန္းထြက္ႏုိင္ေအာင္ ကူညီေပးမည့္ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆဲြၿပီးစီး

ျပည့္တန္ဆာမ်ားကို တစ္ႀကိမ္ဖမ္းမိ႐ုံျဖင့္ ေထာင္မခ်ဘဲ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာႏွင့္ လုပ္ငန္းရင္းႏွီးေငြမ်ား ထုတ္ေပးရန္ အခ်က္မ်ားပါ၀င္ ၊ ျပည့္တန္ဆာမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ရရွိႏုိင္သည့္ အခ်က္မ်ားလည္း ထည့္သြင္း
လိင္လုပ္သားအခြင့္အေရးေတာင္းဆုိသည့္ အခမ္းအနားတစ္ခု ျပဳလုပ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

 ျပည့္တန္ဆာအ ျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အမ်ဳိးသ မီးမ်ားအား ယင္းဘ၀မွ ႐ုန္းထြက္ ႏုိင္ေအာင္ ကူညီေပးႏုိင္မည့္ ျပည့္တန္ဆာဆုိင္ရာ ဥပေဒကို ေရးဆဲြၿပီးစီး၍ အစိုးရအဖဲြ႕ထံ တင္ျပထားေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဌာနခဲြ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚေနာ္သ၀ါးက ေျပာသည္။

‘‘သူတို႔ကုိ အျပစ္ေပးအေရး ယူတာထက္ သူတို႔ရဲ႕ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ၊ အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းပညာရရွိဖို႔ကို အဲဒီဘက္ ကို ဦးတည္သြားပါတယ္။ ေထာင္ ဒဏ္ဆုိတာလည္း မရွိေတာ့ဘူး’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

လက္ရွိက်င့္သုံးေနသည့္ ၁၉၄၉ ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြပ္ေရး အက္ဥပေဒအရ ျပည့္တန္ဆာ မ်ားကို ဖမ္းဆီး၍ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း ေလ်ာ့နည္း ပေပ်ာက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေဒၚေနာ္သ၀ါးက ေထာက္ျပေျပာဆုိသည္။

‘‘အခုဆဲြထားတဲ့ ဥပေဒ ၾကမ္း ၁၉၄၉ ဥပေဒနဲ႔ကေတာ့ တက္တက္စင္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ တယ္’’ ဟု ၎ကဆုိသည္။

ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ လုပ္ ကိုင္ေနသူမ်ားသည္ စီးပြားေရး အရ လုံး၀ထြက္ေပါက္ မရွိေသာ ေၾကာင့္ ယင္းဘ၀သို႔ ေရာက္ရွိ ေနရၿပီး ၎တုိ႔လုပ္အားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္မည့္ အျခားအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတစ္ခု ဖန္တီးေပးႏုိင္ပါ က ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္မွ ႐ုန္းထြက္ႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေဒၚေနာ္သ၀ါးက ေျပာသည္။

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာသင္ေပးၿပီးက ၎တုိ႔လုပ္ ကိုင္စားေသာက္ ရင္းႏွီးရန္ အ လုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းအျပင္ ဖြင့္လွစ္လုိသည့္ လုပ္ငန္းအတုိင္း အတာႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ေငြအ ရင္းအႏွီးကို သတ္မွတ္ခ်က္အ တုိင္း သက္ဆုိင္ရာအစုိးရ၀န္ႀကီး ဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာကူညီ မည္ဟု ေဒၚေနာ္သ၀ါးက ေျပာ သည္။

‘‘အဲဒီေလာက္လုပ္ေပးတာ ေတာင္မွ ဒီလုပ္ငန္းကိုဆက္ၿပီး လုပ္မယ္ဆိုရင္ သူ႔ကိုတစ္လ ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ဆုိၿပီး ထပ္ထည့္ထားတယ္။ ဒီလိုေပး တာေတာင္မွ ဒီလိုက်ဴးလြန္တယ္ ဆိုရင္ က်ဴးလြန္တယ္ျဖစ္သြား တာေပါ့။ ပထမတစ္ခါက သူ႔အ တြက္ အခြင့္အလမ္းမရွိလုိ႔ အခြင့္ အလမ္းရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး တယ္။ ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး ဒီဘ၀ က ႐ုန္းထြက္ႏုိင္ေအာင္၊ မ႐ုန္း ထြက္ရင္ေတာ့ ျပစ္ဒဏ္ေပးရမွာ ေပါ့’’ဟု ၎ကဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပါ၀င္ေရးဆဲြမည့္ အခ်က္မ်ားကို ရွင္းျပသည္။

ျပည့္တန္ဆာဥပေဒၾကမ္း သည္ လက္ေတြ႕ဘ၀တြင္ လုပ္ ကိုင္ စားေသာက္ေနသူမ်ား၏ ဘ၀ကုိ ထင္ဟပ္ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ ရန္ လုိအပ္ၿပီး ျပည့္တန္ဆာဘ၀ သို႔ ေရာက္ရွိရျခင္းသည္ ဆင္းရဲမဲြ ေတမႈ အဓိကက်ေၾကာင္း အခရာအမ်ဳိးသမီးအဖဲြ႕မွ ဒါ႐ုိက္တာမထားထားက ေျပာသည္။

‘‘ဆင္းရဲမဲြေတမႈေၾကာင့္ (ျပည့္တန္ဆာေလာက) ၀င္လာ ၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတုိ႔ကဒါကိုဘာ ေၾကာင့္ ဆက္လုပ္ေနသလဲဆုိ ေတာ့ သူတုိ႔လိုခ်င္တဲ့ ပိုက္ဆံပမာဏကိုရေနလို႔ ဆက္လုပ္ေနၾက တာ။ ဒီထဲကေန ဆဲြထုတ္ၿပီးသြား ရင္ ဒီေလာက္ Amount ပမာဏ ရမလားေပါ့။ အဲဒါရွိေသးတယ္’’ ဟု ၎ကဆုိသည္။

ထို႔အျပင္ ျပည့္တန္ဆာမ်ား သည္ အက်င့္စာရိတၱမေကာင္း သူမ်ား မဟုတ္ဘဲ ၎တုိ႔အား ေထာင္ဒဏ္ထည့္သြင္းထားမႈကို လုံး၀သေဘာမတူေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ ‘‘ျပည့္တန္ဆာေတြကို ေထာင္ခ်တာ လုံး၀သေဘာမတူဘူး။ တစ္ရက္ျဖစ္ျဖစ္၊ တစ္လျဖစ္ျဖစ္’’ဟု ယခုေရးဆဲြေနေသာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ျပည့္တန္ဆာ မ်ားအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ထည့္ သြင္းထားျခင္းအေပၚ ၎ကကန္႔ ကြက္ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုဥပေဒၾကမ္း တြင္ ျပည့္တန္ဆာမ်ားကို လက္ရွိက်င့္သုံးေနေသာ ဥပေဒကဲ့သို႔ ဖမ္း မိပါက ေထာင္ခ်က္ခ်င္းခ်မည္ မဟုတ္ဘဲ  ပထမအႀကိမ္ ဖမ္းဆီးခံရပါက ကိုယ္တုိင္ခံ၀န္ထိုး၍ ေနာက္တစ္ဆင့္ ထပ္မံဖမ္းဆီးခံရ မွသာ ေထာင္ဒဏ္အေရး ယူမႈခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည့္တန္ဆာ အျဖစ္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳလုပ္ဖူးသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ဖဲြ႕စည္းထားၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေရး ဆဲြရာတြင္ ပါ၀င္သူ ေတာ္၀င္ခေရ ကြန္ရက္မွ ဥကၠ႒ မသူဇာ၀င္းက ေျပာသည္။

‘‘အရင္ဥပေဒထက္စာရင္ ဒီဥပေဒမွာရွိေနတဲ့ဟာက အကာ အကြယ္ေပးႏုိင္တယ္။ က်န္းမာ ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ဥပေဒ အ ေထာက္အကူျပဳရယူခြင့္၊ လူမႈ ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ အလုပ္အ ကိုင္ အခြင့္အလမ္း ဒါေတြပါလာ တာေပါ့။ အရင္ဥပေဒထက္ အ မ်ားႀကီး ေကာင္းလာမွာပါ’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည့္တန္ဆာမ်ားကို ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမ်ား မျပဳလုပ္ ေသာ္လည္း ယင္းလုပ္ငန္းကို စီး ပြားေရးတစ္ရပ္အေနျဖင့္ တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားကို အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ဥပေဒတြင္ထည့္သြင္းေရးဆဲြထားေၾကာင္း ေဒၚေနာ္သ၀ါးက ေျပာသည္။

 ‘‘ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ကေလးေတြကို မေတာ္မတရားနဲ႔ လူကုန္ကူးတာ မ်ဳိး၊ ထြက္ခြင့္မေပးဘဲ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ တာမ်ဳိး၊ ေခါင္းပုံျဖတ္တာမ်ဳိး၊ အဲ ဒါမ်ဳိးေတြရွိရင္လည္း ထိေရာက္ ေသာ ျပစ္ဒဏ္ဆုိၿပီး ထည့္ထား တယ္’’ဟု ၎ကရွင္းျပသည္။

ထုိသို႔ ျပဳလုပ္ပါက ၎တုိ႔ ပိုင္ဆုိင္သည့္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပစၥည္း မ်ားသိမ္းဆည္း၍ ေထာင္ဒဏ္သုံး ႏွစ္မွ ငါးႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏုိင္ ေၾကာင္း ေရးဆဲြထားသည္။ ယင္း အျပင္ ျပည့္တန္ဆာမ်ားကို လူ ကုန္ကူးသကဲ့သို႔ ေခါင္းပုံျဖတ္အ ျမတ္ထုတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါက လူ ကုန္ကူးဥပေဒျဖင့္ အေရးယူႏုိင္ ရန္ကိုလည္း ဥပေဒတြင္ ေရးဆဲြ ထားေၾကာင္း ေဒၚေနာ္သ၀ါးက ဆုိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ျပည့္တန္ဆာမ်ား အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္ သက္သည့္ ေဆး၀ါးမ်ား လက္ လွမ္းမီရရွိရန္ႏွင့္ ယင္းဘ၀သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ္လည္း ၎တို႔ ထံလာသည့္ Customer ေဖာက္ သည္မ်ားႏွင့္ ျပည့္တန္ဆာတို႔ သည္ အကာအကြယ္ကို ေသေသ ခ်ာခ်ာသုံးစဲြရန္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ေဒၚေနာ္ သ၀ါးက ေျပာသည္။

ျပည့္တန္ဆာဥပေဒၾကမ္း  ေရးဆဲြရျခင္းသည္ ယင္းလုပ္ငန္းခြင္ထဲသို႔ ေျခေခ်ာ္ လက္ေခ်ာ္ေရာက္ရွိခဲ့ရၿပီး အတားအဆီးမ်ားကို ႐ုန္းမထြက္ႏုိင္သူမ်ားအတြက္ အဓိကရည္ရြယ္ကာ အခန္း ၁၀ ခန္းႏွင့္ ပုဒ္မ ၄၁ ခုပါ၀င္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းသည္ လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေန႐ုံး ထံ တင္ျပထားၿပီး အႀကံျပဳခ်က္ မ်ား ရရွိပါက မၾကာမီလႊတ္ေတာ္ သုိ႔ တင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေနာ္သ၀ါးက ေျပာသည္။

ဥပေဒၾကမ္းကို ျပ႒ာန္းၿပီး ပါက လက္ရွိက်င့္သုံးေနသည့္ ၁၉၄၉ ျပည့္တန္ဆာ ႏိွပ္ကြပ္ေရး အက္ဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းရမည္ ျဖစ္သည္။။

Top News