အစိုးရသက္တမ္း ၂ ႏွစ္အတြင္း ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ေၾကး ဒုတိယအႀကိမ္ေလွ်ာ့ခ်

 ဒီခ်ဳပ္အစိုးရသက္တမ္း ၂ ႏွစ္အတြင္း အေသးစားႏွင့္ အ လတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ကုမၸဏီမွတ္ ပံုတင္ေၾကးကို ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်သည္။

၂၀၁၈ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစတင္၍   ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ေၾကးကို က်ပ္ ႏွစ္သိန္းခြဲသတ္မွတ္ေကာက္ခံ မည္ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီ မ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက မတ္ လ ၁၃ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

  ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ သက္တမ္းရွိၿပီျဖစ္သည့္ ကုမၸဏီ မ်ားအက္ဥပေဒကို ၂၀၁၇ ဒီဇင္ ဘာ ၆ ရက္တြင္ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္း ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ စတင္က်င့္သံုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဌာနက ေၾကညာထားသည္။


ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး ႏုိင္ငံသားမ်ားအေန ျဖင့္ ကုမၸဏီ မွတ္ပံုတင္၍ စီးပြား ေရးလုပ္ကိုင္ရာတြင္ ပိုမိုသက္သာ ေစရန္၊ အေသးစား၊ အလတ္ စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုဖြံ႕ ၿဖိဳးေစရန္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း မရွိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကို ကုမၸဏီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္ေစရန္ ယခုကဲ့သို႔ မွတ္ပံုတင္ေၾကး ေလွ်ာ့ ခ်ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီး ဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လြယ္ကူစြာလုပ္ႏိုင္ေရး ယင္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီး ယင္းသို႔ေလွ်ာ့ခ်မႈ ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား ပိုမ်ားလာႏုိင္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ အားလံုး လက္လွမ္းမီသည့္ ေငြေရးေၾကး ေရးျဖစ္ေပၚလာေရး ဖိုရမ္အၿပီး ေျပာၾကားသည္။

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရလက္ထက္ ႏုိင္ ငံသားမ်ားစီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရာ တြင္ လြယ္ကူမႈရွိေစရန္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား ထူေထာင္ရာတြင္ မွတ္ပံုတင္ေၾကးကို ၂၀၁၆ ဇြန္လ ၁ ရက္မွစ၍ က်ပ္ ၁၀ သိန္းမွ ငါးသိန္းအထိ စတင္ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့သည္။

‘‘အရင္တုန္းက ငါးသိန္းမွာ လုပ္ခဲ့တာ မလုပ္တတ္ဘဲ လုပ္ ေတာ့ အခ်ိန္လည္းၾကာတယ္။ ေငြ လည္း ပိုကုန္ခဲ့တယ္။ ပြဲစားဆိုရင္ ရွစ္သိန္းေက်ာ္ေလာက္ ေပးရ တယ္။ အခုလို ေလွ်ာ့ေပးတာ ေတာ့ ေကာင္းပါတယ္’’ဟု အေသး စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး က ေျပာသည္။

 ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ေၾကး သက္သာ၍ ကုမၸဏီေထာင္မည္ ဆိုပါက အခြန္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ အေသးစားစီးပြား ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ အမွန္ တကယ္အလုပ္လုပ္မွသာ ကုမၸဏီေထာင့္သင့္သည္ဟု ၎က ေျပာ သည္။

လက္ရွိအစိုးရသည္ က်ပ္ ၃၀၀ ဘီလီယံကို ျမန္မာ့စီးပြား ေရးဘဏ္မွတစ္ဆင့္ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ထုတ္ ေခ်းေပးေနသည္။

ထုိသုိ႔ ေခ်းေငြမ်ားေပးရာ တြင္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ရွိရန္ လို အပ္ၿပီး ေငြေခ်းလိုသူအေနျဖင့္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္အျပင္ အျခား ေသာ အေထာက္အထားမ်ားတင္ ျပရန္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္က အသိေပးေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ထားသည္။

‘‘ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ေၾကးအ ျပင္ အစိုးရနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ရတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ား လ်င္ျမန္ေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔ကလည္း အေရးႀကီးပါ တယ္’’ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္ မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာသည္။

 ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားသည္ ယခင္က အနည္းဆံုး ဒါ႐ိုက္တာ ႏွစ္ဦးပါဝင္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ကုမၸဏီ ဥပေဒတြင္ တစ္ဦးတည္းကပင္ ကုမၸဏီထူေထာင္ခြင့္ရွိသည္။

ဝန္ႀကီးဌာနက တစ္ဦးခ်င္း ထူေထာင္သည့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ မ်ားကို မွတ္ပံုတင္ေၾကးေလွ်ာ့ခ် ေပးေသာ္လည္း  အမ်ားပိုင္ကုမၸ ဏီမ်ားမွတ္ပံုတင္ေၾကး က်ပ္ ၁၀ သိန္းကို မေလွ်ာ့ခ်ေသးေပ။

Top News