ေက်ာင္းသားသမဂၢတြင္ပါ၀င္၍ တပ္မိသားစု၀င္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကုိ တပ္အတြင္း ၀င္ထြက္သြားလာခြင့္ မျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ထုတ္ျပန္

 ေက်ာင္းသားသမဂၢတြင္ ပါ၀င္ေနသည့္ တပ္မိသားစု၀င္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကို တပ္အ တြင္း၀င္ထြက္သြားလာခြင့္မျပဳရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ ဟု သတင္းမ်ားပ်ံ႕ႏံွ႔ေနမႈႏွင့္ပတ္ သက္၍ တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖဲြ႕က ယမန္ေန႔က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္မွ တပ္ၾကပ္တစ္ ဦး၏ သားျဖစ္သူ ပခုကၠဴတကၠ သိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢအ ေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ကိုသက္ ေမာင္ေမာင္ကုိ ေက်ာင္းသား သမဂၢတြင္ ဆက္လက္ပါ၀င္ေန၍ အမွတ္ (၂၅၆)ေျခလ်င္တပ္ရင္းအပါအ၀င္ မည္သည့္တပ္မွ ၀င္၊ ထြက္ခြင့္မျပဳရန္ အမွတ္ (၁၀၁) ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္က ၫႊန္ ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္ စဥ္အမွန္မွာ အမွတ္ (၂၅၆) ေျခ လ်င္တပ္ရင္းမွ တာ၀န္ရွိသူအ ရာရွိတစ္ဦးသည္ ၎တပ္ရင္းအ တြင္း တကၠသိုလ္တက္ေရာက္ လ်က္ရွိသည့္ သားသမီးမ်ားရွိေသာအုပ္ထိန္းသူမ်ားကို တကၠသိုလ္တြင္ ေအးခ်မ္းစြာ ပညာသင္ၾကားေရးအတြက္ ပညာေပးေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အမိန္႔ၫြန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ သိရွိလုိက္နာရန္ ရွင္းျပခဲ့သည္။ ထုိသို႔ေခၚယူေတြ႕ဆုံခဲ့သည့္ တာ၀န္ရွိအရာရွိသည္သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ သတင္းမ်ား၌ ေဖာ္ျပထားေသာ ယာယီတပ္ရင္းမွဴးမဟုတ္ဘဲ တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္တပ္ခဲြမွဴးတစ္ဦးသာ ျဖစ္သည္။ 

၎တာ၀န္ရွိသူက ေတြ႕ ဆုံအၿပီး၌ ပညာေပးေဆြးေႏြးမႈ မ်ား၊ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ သိရွိလုိက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း   လက္မွတ္ေရးထိုးေစရာ   အျခားေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ အုပ္ ထိန္းသူမိဘမ်ားက လုိက္နာေဆာင္ ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္ ညေနတြင္ ေမာင္သက္ေမာင္ေမာင္ႏွင့္ ၎၏မိခင္တုိ႔သည္ တာ၀န္ရွိအရာရွိထံလာ ေရာက္ၿပီး ၎သိရွိေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မေခ်မငံျပန္လည္ေမးျခန္းခဲ့ၿပီး တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္မွ ခ်မွတ္ထား ေသာ အမိန္႔မ်ားကို မလုိက္နာႏုိင္ ေၾကာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အဖဲြ႕အစည္းအတြင္း ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ေျပာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တာ ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ထုတ္ျပန္ ထားသည့္ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ စည္းကမ္းမ်ားကို မလုိက္နာပါက တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္တြင္ ဆက္လက္ ေနထုိင္ခြင့္ျပဳ၍ မရေတာ့ေၾကာင္း ၎၏မိခင္ေရွ႕ေမွာက္၍ပင္ တား ျမစ္ခဲ့သည္။ ေမာင္သက္ေမာင္ ေမာင္အေပၚ ယင္းကဲ့သို႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ပတ္ သက္၍ လုံၿခံဳေရးတာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ေနသည့္ ေမာင္သက္ ေမာင္ေမာင္၏ဖခင္ထံ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ရာ မိမိသည္တပ္မေတာ္ အတြင္း၌ အမိန္႔နာခံ၍စည္းကမ္း လုိက္နာသည့္ စစ္သည္တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး သားျဖစ္သူ၏ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားအေပၚ အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာ ဆိုဆုံးမတားျမစ္ခဲ့ေသာ္လည္း လုိက္နာျခင္းမရွိသျဖင့္ ေမာင္ သက္ေမာင္ေမာင္ကုိ တပ္ဌာန ခ်ဳပ္တည္ၿမဲအမိန္႔အရ တပ္တြင္း တြင္ ေနထုိင္ျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ ျခင္းကို သေဘာတူေၾကာင္း အ ေၾကာင္းျပန္ၾကားခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ ျပထားသည္။

ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၃၇ အရ တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ အဓိကအက်ဆုံး လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္သျဖင့္ အဖဲြ႕အ စည္းအတြင္း၌ စည္းကမ္းတက် ရွိရန္ က်စ္လ်စ္ခုိင္မာေသာ စည္းလုံးမႈ၊ ညီၫြတ္မႈရွိရန္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ၿပီး တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာတပ္အလုိက္ ‘တပ္ တည္ၿမဲအမိန္႔’ (Unit Standing Order) မ်ားထုတ္ျပန္ၿပီး အရာရွိ၊စစ္သည္အဆင့္အတန္းအား လုံး၊ တပ္တြင္းေနမွီခိုသူ မိသားစု၀င္အားလုံး ေနထုိင္သြားလာမႈ စည္းကမ္းစနစ္တက်ရွိေရး၊ တပ္တြင္းစည္းလုံးညီၫြတ္မႈရွိေရး ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ တပ္တည္ၿမဲအမိန္႔တြင္ စစ္သည္ အဆင့္အ တန္းအားလုံးကုိ ႏုိင္ငံေရးပါတီ မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္ သက္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားကို မလုိလားေသာသေဘာျဖင့္ ဆန္႔က်င္မႈျပဳလုပ္ျခင္း၊ လႈံ႔ေဆာ္၀ါဒျဖန္႔ျခင္း၊ ၀ိုင္းဖဲြ႕ေဆြးေႏြး ျခင္း၊ ဆူပူမႈအတြက္ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳျခင္းတုိ႔ကို တားျမစ္ထားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အရာရွိ၊အရာခံ၊ အၾကပ္ႏွင့္ တပ္သားတို႔ကုိ လုိက္နာရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းဟူသမွ်သည္ သက္ဆုိင္ရာအိမ္ေထာင္သည္၊ မွီခိုသူမ်ားလည္း အက်ဳံး၀င္ေၾကာင္း သိရွိထားရမည္ဟု စည္းကမ္းသတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ က ဆုိသည္။ 

ယင္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ား သည္ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္လုံးအတြက္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္း တုိ႔ကို သိရွိလုိက္နာႏုိင္မွသာ တပ္ တြင္းလုိက္ပါေနထို္င္ခြင့္ ရရွိမည္ ကို တပ္မေတာ္သားအားလုံးႏွင့္ မွီခိုသူမ်ားအားလုံး သိရွိၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ စစ္စည္းကမ္းသည္ တပ္ မေတာ္၏ အသက္ခႏၶာျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ေမာင္သက္ေမာင္ေမာင္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာတာ ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ သည္ တပ္မေတာ္က ထုတ္ျပန္ ထားေသာ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္၊ စည္းကမ္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း တပ္မေတာ္က သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ အသင္းအဖဲြ႕မ်ားတပ္အတြင္း ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ပါက ျပႆနာျဖစ္ႏုိင္၍ စည္းကမ္းအရ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖဲြ႕မွ တပ္မေတာ္အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘စစ္တပ္ကေတာ့ လုိင္းစည္းကမ္းရွိတယ္။ ႏုိင္ငံေရးအဖဲြ႕အ စည္းေတြကို လက္မခံဘူး။ ႏုိင္ငံ ေရးနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ေနတဲ့ မည္သည့္ အသင္းအဖဲြ႕ကိုမွ စစ္တပ္က လက္မခံဘူး။ မလုပ္ရဘူးလို႔ေျပာ တာ မဟုတ္ဘူး။ လုပ္ခ်င္တာ လုပ္၊ လုပ္ရင္ေတာ့ အထဲမွာမေန နဲ႔။ ဒီဟာကိုလက္ခံလုိက္လို႔ရွိရင္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ အကုန္႐ႈပ္သြား မွာ။ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္တဲ့အဖဲြ႕ ေတြ လာတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဟို လုပ္ဒီလုပ္ဆိုရင္ အကုန္လုံး ၿပိဳ ကဲြႏုိင္တယ္။ အေရာင္းအေသြး ေတြ ပါလာႏုိင္တယ္။ လုပ္ခ်င္ တယ္ဆို အျပင္မွာသြားလုပ္’’ဟု တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကား ေရးအဖဲြ႕မွ ဗုိလ္မွဴးႀကီးအဆင့္ရွိ တာ၀န္ရွိသူက ဆုိသည္။

ေက်ာင္းသားသမဂၢျဖစ္၍ လက္မခံျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ စစ္တပ္တြင္ ေသနတ္မ်ားရွိ၍ ျပ ႆနာျဖစ္ပြားပါက မ်ားစြာ႐ႈပ္ ေထြးႏုိင္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ မိမိ၏သားျဖစ္သူ ထုိသို႔လုပ္ေဆာင္ပါကလည္း ယခုကဲ့သို႔ တပ္တြင္းမွ ထြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ အရာရွိကဆက္ေျပာသည္။

ပခုကၠဴတကၠသိုလ္ေက်ာင္း သားမ်ားသမဂၢတြင္ ပါ၀င္ျခင္း သည္ ေက်ာင္းသားထုႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏အ က်ဳိးကို ေရွး႐ႈ၍ တတ္ႏုိင္သမွ် ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ယုံၾကည္ရာကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးအရ လုပ္ ကို္င္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ကိုသက္ေမာင္ ေမာင္က ေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္က တပ္မေတာ္ ရဲ႕ မိသားစု၀င္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေန ျခင္းက အျပစ္တစ္ခုျဖစ္ေနတာ လား။ တပ္မေတာ္ရဲ႕ မိသားစု၀င္ အျဖစ္ရွိေနျခင္းက လူ႔အခြင့္အ ေရး၊ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးေတြကို ဆုံး႐ႈံးရမလားဆိုတာ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြကို သိေစ ခ်င္တယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သုံးသပ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ ေတာ္ဟာ ႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္ ရဲ႕ အခြင့္အေရးကို အျပည့္အ၀ ရ ရွိျခင္းမရွိေသးဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ ခံစားရတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ အခြင့္အေရးကို အျပည့္အ၀ရခ်င္ ပါတယ္’’ဟု ကိုသက္ေမာင္ေမာင္ က ေျပာသည္။ ယခုအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျဖရွင္းေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္႐ုံးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးစီးခ်ဳပ္႐ုံးသို႔ ပခုကၠဴတကၠသိုလ္ေက်ာင္း သားမ်ားသမဂၢအေနျဖင့္  စာပို႔ရန္ရွိေၾကာင္း  ၎ကေျပာသည္။ 

Top News