အဂတိလိုက္စားမႈတုိင္စာမ်ားအား ထိေရာက္စြာအေရးယူႏိုင္ရန္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမည့္ကာလကို တိတိက်က်သတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြး

အဂတိလုိက္စား မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သို႔ တိုင္ၾကားသည့္ တိုင္စာမ်ားအား ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္  သတ္မွတ္ ကာလ ရက္ေပါင္း ၃၀ (တစ္လ) အတြင္း  စံုစမ္းစစ္ေဆးသင့္ ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးသည္။

ယခင္ေကာ္မရွင္တြင္ တိုင္ ၾကားစာမ်ားအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆး မည့္ကာလ တိတိက်က်သတ္ မွတ္ထားျခင္းမရွိခဲ့သျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာကာ အလုပ္မျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၇) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေနာ္ခရစၥထြန္း (ခ) ေဒါက္တာ အားကာမိုးက ေျပာသည္။မတ္လ ၁၃ ရက္က က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းအား ေဆြးေႏြးရာ ၎က အထက္ပါအတိုင္းေထာက္ျပခဲ့သည္။

၂၀၁၄ က စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ သည့္ ယခင္အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သက္ တမ္း သံုးႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း တိုင္စာ ေလးေထာင္ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး ယင္းအထဲမွ တိုင္စာ ၄၈ ခုကိုသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ခဲ့သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို အေရးယူရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳေရးအတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားသို႔ လက္ေဆာင္ေင၈ြေၾကးေပးျခင္း ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ားအား တရား႐ုံးတြင္ သက္ေသအျဖစ္ ေခၚယူစစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း၊ ယင္းသက္ေသမ်ားအား အဂတိ လိုက္စားမႈဥပေဒအရ ျပစ္ဒဏ္ခ် မွတ္ျခင္းမွလည္း ကာကြယေပး သင့္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္မဲဆႏၵ နယ္ အမွတ္ (၁၁) မွ ဦးလွျမင့္ (ခ) ဦးလွျမင့္သန္းက ေျပာသည္။

ထိုကဲ့သို႔ အဂတိလိုက္စားသူ မ်ားထဲတြင္ လ၀က (လူ၀င္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးဦးစီးဌာန)၊ စည္ပင္သာ ယာေရးဌာန၊ တရားေရးဌာနတို႔ မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ အဂတိလိုက္စားမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္ မာ့ေရးရာေလ့လာေရးစင္တာ၏ စစ္တမ္းတစ္ခုကို ကိုးကား၍ ကခ်င္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁၁) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္  ေဒါက္တာခြန္၀င္း ေသာင္းက  ေျပာသည္။

Top News