အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒအရ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား ေကာ္မတီပထမဆုံးဖဲြ႕စည္း

အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဆုိင္ ရာ ကိစၥရပ္မ်ားညႇိႏႈိင္းေဆာင္ ရြက္မည့္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား ေကာ္မတီကို မတ္လ ၁၂ ရက္က စတင္ဖဲြ႕စည္းသည္ဟု အမ်ဳိးသားပညာ ေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္အတြင္းေရး မွဴး ေဒါက္တာခိုင္ၿမဲကေျပာသည္။

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၇ ႏွင့္ အမ်ဳိးသားပညာ ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ အခန္း (၄) ပုဒ္မ ၆(ခ)အရ အ ဆင့္ျမင့္ပညာေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို လုိအပ္သလုိ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေကာ္မတီ တစ္ခုကို အမ်ဳိးသားပညာေရးမူ ၀ါဒေကာ္မရွင္က ဖဲြ႕စည္းေပးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

ထိုေကာ္မတီအမည္ႏွင့္ ေကာ္မတီ၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖဲြ႕၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အ ဖဲြ႕တို႔ကို မတ္လ ၁၂ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္စိန္ရတုခန္းမ ၌ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ ၁၇၃ ခုမွ ပါေမာကၡ ခ်ဳပ္မ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားက မဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

‘‘ဒါကိုဆရာတို႔ အမ်ဳိးသား ပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္က ဖဲြ႕ စည္းေပးၿပီးေတာ့ အဆင့္ျမင့္ ပညာနဲ႔ဆုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွန္ သမွ်ကို သူတို႔က တာ၀န္ခံေဆာင္ ရြက္မယ္ေပါ့။ ေကာ္မရွင္က ကူ ညီပံ့ပုိးေပးတာပဲ လုပ္မယ္။ သူ တို႔က အဆင့္ျမင့္ပညာက႑တစ္ ခုလုံးကို ဒီပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား ေကာ္ မတီကပဲ ဦးေဆာင္သြားမွာေပါ့’’ ဟု ေဒါက္တာခိုင္ၿမဲက ဆုိသည္။

ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား ေကာ္မ တီအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕၀င္ ၄၄ ဦးကို ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ေက်ာင္း အုပ္ႀကီးမ်ားက မဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ သည္။ ဥကၠ႒အျဖစ္ ရန္ကုန္ေဆး တကၠသိုလ္(၁)ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ေ၀စိုး၊ ဒုတိယ ဥကၠ႒မ်ားအျဖစ္ မႏၲေလးနည္း ပညာတကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဆင့္စိုး၊ မႏၲေလးကြန္ ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေက်ာ္စြာစိုးတုိ႔ ေရြး ခ်ယ္ခံခဲ့ရၿပီး အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖဲြ႕၀င္မ်ားက အဖဲြ႕၀င္ ၁၅ ဦး ပါ၀င္ေသာ ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္ အဖဲြ႕ကို ထပ္မံမဲေပးေရြး ခ်ယ္ခဲ့သည္။

တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ား ၏ စီမံခန္႔ခဲြေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာမ်ား၊ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္းမ်ား၊ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းႏွင့္ ပညာေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ သု ေတသနဖံြ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ တီထြင္ ဆန္းသစ္မႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ၀န္ထမ္းရာထူးခန္႔ထားျခင္း၊ ရာထူးတုိးေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအျပင္ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားပါ ထိုေကာ္မတီက ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ေဒါက္ တာခိုင္ၿမဲက ဆုိသည္။

ယခုကဲ့သို႔ အဆင့္ျမင့္ပညာ ေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား ေကာ္မတီဖဲြ႕ စည္းျခင္းသည္ အစိုးရအဆက္ ဆက္တြင္ ပထမအႀကိမ္ျဖစ္သည္။

Top News