ဒုတိယစစ္ေအးေခတ္

Alexei Nikolsky/TASS via Getty Images

စစ္ေအးေခတ္သည္ ဆယ္စုႏွစ္ ေလးခုၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး အမ်ားအား ျဖင့္ ဘာလင္တြင္ စတင္ခဲ့ကာ ဘာလင္၌ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ သတင္းေကာင္းသည္ ယခင္က အင္အားႀကီးႏုိင္ငံႀကီးမ်ားၾကား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားတြင္ မရွိခဲ့ေသာ ႏ်ဴ ကလီးယားလက္နက္မ်ား ေက်းဇူး ေၾကာင့္ စစ္ေအးအျဖစ္ ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းစစ္ေအးတုိက္ပြဲ တြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပ၊ အာရွမွ မဟာမိတ္မ်ားက ႏုိင္ငံ ေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး ေရရွည္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး ဗ်ဴ႐ိုကရက္ မ်ားျဖင့္ ေလးလံေနေသာ ဆိုဗီ ယက္ယူနီယံ မယွဥ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။


ပထမစစ္ေအးေခတ္ၿပီးဆံုး ၿပီးေနာက္ ၂၅ ႏွစ္အၾကာတြင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒုတိယစစ္ေအး ေခတ္ႏွင့္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ႀကံဳေတြ႕ ရသည္။ ပထမစစ္ေအးေခတ္ႏွင့္ ဆင္တူသလို ျခားလည္းျခားနား သည္။ ႐ုရွားသည္ စူပါပါဝါအင္ အားႀကီး ႏိုင္ငံမဟုတ္ေတာ့။ ယင္း အစား ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ အေပၚ မွီခိုေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ကမၻာႀကီးကို ေပးအပ္စရာ ႏုိင္ငံ ေရးဝါဒမရွိေသာ လူ ၁၄၅ သန္း ေနထိုင္သည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္လာသည္။ သို႔ဆုိေသာ္ျငား ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္အင္အားႀကီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ အနက္ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ သည္။ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရး အၿမဲ တမ္းအဖြဲ႕ဝင္ေနရာႏွင့္ ဗီတိုအာ ဏာပိုင္ဆုိင္ထားသည္။ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ ရန္သူမ်ားကို အားနည္းေအာင္လုပ္ရန္၊ မိတ္ေဆြမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ ၎တုိ႔၏ စစ္ေရး၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ဆိုက္ဘာ စြမ္းရည္မ်ားကို အသံုးခ်ရန္ စိတ္ အားထက္သန္သည္။

ထိုအေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚ ျခင္းသည္ မလႊဲသာမေရွာင္သာ ေပ။ စစ္ေအးေခတ္ ကုန္ဆံုးၿပီး ေနာက္ အေမရိကန္၊ ဥေရာပႏွင့္႐ုရွားႏိုင္ငံၾကားရင္းႏွီးေသာ ဆက္ ဆံေရးေခတ္ ျဖစ္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္ လင့္ခဲ့သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္လြန္ ႐ုရွားသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံ ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို အာ႐ံုစိုက္ လာမည္ဟု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ယူဆခဲ့သည္။ ကူဝိတ္ႏုိင္ငံအား ဆက္ဒ္ဒန္ဟူစိန္ ေႂကြးေၾကာ္မႈကို တြန္းလွန္ရာတြင္ ႐ုရွားသည္ ၎ တို႔၏ ေရရွည္ေဖာက္သည္ အီရတ္ဘက္ ရပ္တည္မည့္အစား အေမ ရိကန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ သျဖင့္ စစ္ေအးေခတ္လြန္ အစ ေကာင္းခဲ့သည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။

သို႔ေသာ္ ႏွစ္ဖက္သင့္ျမတ္မႈ ၾကာရွည္မခံခဲ့။ အဘယ္ေၾကာင့္ ၾကာရွည္မခံသနည္းဆုိသည္မွာမူ သမုိင္းပညာရွင္မ်ား ဆယ္စုႏွစ္ မ်ားစြာ ဆက္လက္ျငင္းခံုေဆြးေႏြး ရမည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ စစ္ေအး ေခတ္လြန္ ႐ုန္းကန္ေနခဲ့ရေသာ ႐ုရွားကို စီးပြားေရးအကူအညီေပး ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ေလ့လာသူအခ်ိဳ႕က အေမရိကန္ သမၼတ အဆက္ဆက္ကို အျပစ္ တင္လိမ့္မည္။ ေနတုိးအဖြဲ႕ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းကိုလည္း ပို၍ အျပစ္တင္ၾက ဖြယ္ရွိသည္။ ေနတိုးအဖြဲ႕က အနာဂတ္တြင္ ရန္သူျဖစ္လာႏုိင္သူအ ျဖစ္ သေဘာထားခဲ့သျဖင့္ ရန္သူ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အလားအလာကို ပို၍ ျမင့္တက္ေစခဲ့သည္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားက ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္သို႔ ကူး ေျပာင္းေနခ်ိန္ ႐ုရွားအတြက္ ခက္ခဲေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ အေမရိကန္က ႐ုရွားကို ပိုမိုအကူအညီေပး ခဲ့သင့္သည္ဆုိျခင္းမွာ အမွန္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေနတိုးအဖြဲ႕ ခ်ဲ႕ထြင္မႈသည္ ႐ုရွားႏိုင္ငံပါဝင္ ေသာ အျခားဥေရာပအတြက္ လံုၿခံဳေရးအစီအစဥ္မ်ားထက္ ပိုေကာင္း ခဲ့သည္လား ဆုိသည္မွာလည္း မရွင္းလင္းေပ။

သို႔ေသာ္ ဒုတိယစစ္ေအး ေခတ္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းအတြက္ အျခင္းအရာအမ်ားစုတြင္ ႐ုရွား ႏိုင္ငံ၌ တာဝန္ရွိသည္။ အားလံုး ထက္ မစၥတာပူတင္တြင္ ပို၍ တာဝန္ရွိသည္။ ၎၏ ေရွ႕မွ ဆုိဗီယက္ေခါင္းေဆာင္အမ်ားအ ျပားကဲ့သို႔ပင္ အေမရိကန္လႊမ္းမိုး ထားေသာ ကမၻာႀကီးသည္ ၎၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ ႐ုရွားႏုိင္ငံ၏ ကမၻာေပၚတြင္ ရွိသင့္ရွိထိုက္ေသာေနရာဟု ၎ယူဆ ေသာ ရပ္တည္မႈအေပၚ ၿခိမ္း ေျခာက္မႈဟု ပူတင္က ယူဆ သည္။

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက ႐ုရွားသည္ ခ႐ိုင္းမီးယားေဒသကို ၎ တုိ႔ပိုင္နက္ထဲ သြတ္သြင္းရန္ လက္ နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ကို အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရင္း နယ္စပ္မ်ဥ္း မ်ားကို လက္နက္အင္အားျဖင့္ မေျပာင္းလဲရဟူေသာ အေျခခံ ႏုိင္ငံတကာ စည္းမ်ဥ္းကို ခ်ိဳး ေဖာက္ခဲ့သည္။ ယူကရိန္းအေရွ႕ ပိုင္း ေဂ်ာ္ဂ်ီယာႏွင့္ ေဘာ္လကန္ ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ ေစရန္ စစ္တပ္အင္အား (သို႔ မဟုတ္) ဖံုးကြယ္ထားေသာ စစ္ တပ္အင္အားကို ဆက္လက္အသံုး ျပဳခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ဘာရွားအယ္လ္ အာဆတ္၏ ဩခ်ေလာက္ေသာ အစိုးရကို ေထာက္ခံေပးထားေသာ ႐ုရွားႏုိင္ငံက ဆီးရီးယားတြင္ စစ္ အင္အားအသံုးျပဳခဲ့သည္။

ပူတင္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ႐ုရွား သည္ အေမရိကန္အထူးအစိုးရ ေရွ႕ေန ေရာဘတ္မူလာ၏ စကား အရဆိုလွ်င္ ‘၂၀၁၆ အေမရိကန္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲအပါအဝင္ အေမရိကန္၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ မဲေပး ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္စြက္ ဖက္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လိမ္ လည္လွည့္ျဖားမႈမ်ား’ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္လည္း ထိုသို႔ ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားရွိမည္ဟု အေမ ရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ား က ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

႐ုရွားႏုိင္ငံသည္ ေခတ္ ေနာက္ျပန္ဆြဲလာၿပီး လက္ရွိ ‘ပိုေနၿမဲ၊ က်ားေနၿမဲ’ အေျခအေနကို ေျပာင္းလဲေရးလိုအပ္သည္ဟု ၎ယူဆေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ လက္မရြံ႕ျခင္းအ တြက္ ဥေရာပ၏ ကာကြယ္ေရးကို ျမႇင့္တင္ၿပီး ယူကရိန္းအား လက္ နက္ႀကီးမ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္းသည္ ျဖစ္သင့္ေသာ တုံ႔ျပန္မႈျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံေရးတြင္ ႏုိင္ငံျခားမွ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈကို ကာ ကြယ္ေရး နည္းပညာကုမၸဏီမ်ား ကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ မဲေပးစက္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ျခင္းအျပင္ အေမရိကန္က ေနာက္ ထပ္ ဘာလုပ္သင့္ပါသနည္းဟု ေမးစရာရွိသည္။

ပထမဆံုး အေမရိကန္မ်ား အသိအမွတ္ျပဳသင့္ေသာအခ်က္ သည္ ကာကြယ္ျခင္းသက္သက္မွာ မလံုေလာက္ဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္ သည္။ ႐ုရွားႏိုင္ငံအေပၚ ေနာက္ ထပ္ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္ ေရး အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္က ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ အလြန္မွန္ပါ သည္။ သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္က ခ်မွတ္ၿပီးသား ပိတ္ဆုိ႔တားဆီးမႈ မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေဒၚနယ္ထရန္႔က ျငင္းဆန္ေနျခင္း သည္ မွားယြင္းေနသည္။

အေမရိကန္အေနျဖင့္ ၎ တို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို ျပန္လည္ ရွာေဖြရန္လိုအပ္ၿပီး အတိုက္အခံ မ်ားကို ဖမ္းဆီးၿပီး ဂ်ာနယ္လစ္ မ်ားကို 

သတ္ျဖတ္ေနသည္ဆုိ ေသာ ႐ုရွားအစိုးရကို ေဝဖန္ရန္လို အပ္သည္။ မည္သည့္အေၾကာင္း အခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ေဒၚနယ္ ထရန္႔က ႐ုရွားကို ခယေနမည္ဆိုပါက အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္၊ မီဒီယာႏွင့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားက ပူတင္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အမွတ္လကၡဏာျဖစ္ ေသာ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို လူသိရွင္ၾကား ေဖာ္ထုတ္သင့္ သည္။ ထိုကဲ့သို႔ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား ျဖန္႔ခ်ိျခင္းသည္ ပူတင္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအေပၚ ႐ုရွားႏုိင္ငံအတြင္းမွာပင္ ဆန္႔က်င္မႈပို မ်ားလာၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပႏုိင္ငံေရး၌ ေျခ႐ႈပ္မႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ ႐ုရွားႏိုင္ငံမွ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ အင္အားစုမ်ားကို က်ားကန္ေပး ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ပထမ စစ္ေအးကာလ အခ်ိန္အမ်ားစု ထက္ပင္ အေျခအေနဆိုးရြားေနၿပီ ျဖစ္ေသာ အေမရိကန္-႐ုရွား ဆက္ဆံေရး အႂကြင္းအက်န္မ်ား ကိုလည္း မျဖတ္ေတာက္သင့္ေပ။ အေမရိကန္၏ အက်ိဳးစီးပြားအ တြက္ ႏွစ္ဖက္သံတမန္ဆက္ဆံ ေရးကို ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ ေနရာ အားလံုးတြင္ ရွာေဖြသင့္သည္။ ပိတ္ဆုိ႔တားဆီးမႈမ်ား အတုိင္းအ တာတစ္ခုအထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ပါ က ႐ုရွားသည္ ယူကရိန္း အေရွ႕ ပိုင္း၌ ပါဝင္စြက္ဖက္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ ေရး စိတ္အားထက္သန္ဖြယ္ရွိ သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္း ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚ ပိတ္ဆုိ႔တားဆီး မႈမ်ား တင္းက်ပ္ရာတြင္ ႐ုရွား၏ ေထာက္ခံမႈ ပိုမိုလိုအပ္လာသည္။ လက္နက္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ထိန္း သိမ္းထားၿပီး ႏ်ဴကလီးယားလက္ နက္ၿပိဳင္ပြဲအသစ္ကို ေရွာင္လြဲျခင္း က ႏွစ္ႏုိင္ငံစလံုးအတြက္ အက်ိဳး ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ပံုမွန္သံတမန္ ေရး အစည္းအေဝးမ်ား၊ ယဥ္ေက်း မႈအဖြဲ႕ႏွင့္ ပညာရွင္အျပန္အလွန္ လည္ပတ္မႈမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ား ႐ုရွား ႏုိင္ငံသို႔ လည္ပတ္ျခင္းမ်ားသည္အက်ိဳးယုတ္မည္မဟုတ္ေပ။ ယင္းသည္ ႐ုရွားအေနျဖင့္ ခ်ဳပ္တည္းမႈ ျဖင့္ ပို၍လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လွ်င္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားအမ်ားအ ျပားက ပိုမိုပြင့္လင္းေသာ ဆက္ဆံ ေရးအတြက္ လမ္းဖြင့္ထားေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ျပသရန္ျဖစ္သည္။ ပူတင္အာဏာရရွိထားစဥ္ ပိုမိုခ်ဳပ္ တည္းမႈျပသေသာ ႐ုရွားႏုိင္ငံတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားအ တြက္ ႀကီးမားေသာ အေလာင္းအ စား ပါဝင္ေနၿပီး ပူတင္ဆင္းသြား ပါက ပူတင္ဝါဒအျဖစ္ အျခား ဝိၿဂိဳဟ္ျပဳမႈရွိလာမည့္ ႐ုရွားႏုိင္ငံ ၌လည္း ယင္းအေလာင္းအစား မ်ား ရွိေနပါေသးသည္။

—Ref: Cold War II