အလယ္တန္းျပဆရာအျဖစ္ခန္႔မည့္ ဘြဲ႕လြန္မာလ္တီမီဒီယာ (ပညာေရး) သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားစေခၚ

သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ အလယ္တန္းျပအျဖစ္ ခန္႔အပ္ မည့္ ဘြဲ႕လြန္မာလ္တီမီဒီယာအ တတ္ပညာ (ပညာေရး) (PGDMA)သင္တန္း ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို မတ္လ ၁၆ ရက္၌ စတင္ေခၚယူ ေနသည္။

 ဘြဲ႕တစ္ခုခုရရွိထားသူမ်ားကို ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳထားၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္ မိဘႏွစ္ဦး စလံုးသည္ လက္ရွိႏုိင္ငံသားျပဳမႈ ဥပေဒႏွင့္ကိုက္ညီၿပီး ေဒသမေရြး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရ မည္။


‘‘PGDMA ေတြစေခၚေနၿပီ။ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ပညာ ေရးမွဴး႐ုံးမွာပဲ လာေလွ်ာက္ၿပီး လူေတြ႕၊ ႏႈတ္ေျဖစစ္ၿပီး ၀င္ခြင့္ လက္ခံမွာပါ’’ဟု ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴး႐ုံးမွ ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးက ေျပာသည္။ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ဇြန္ လ ၁ ရက္တြင္ အသက္ (၂၅) ႏွစ္ ထက္မႀကီးသူ၊ ၀န္ထမ္းျဖစ္ပါက (၃၅) ႏွစ္ထက္မႀကီးသူျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ၀န္ထမ္းျဖစ္ေၾကာင္း မိမိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္႐ုံး၊ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲ ေထာက္ခံစာကို ပူးတြဲ၍ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံးမ်ားသို႔ မတ္လကုန္ေနာက္ဆံုးေလွ်ာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

 ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ကြန္ပ်ဴတာပညာရပ္နားလည္ တတ္ကြၽမ္းမႈအေျခခံသည့္ အဂၤ လိပ္စာႏွင့္ အေထြေထြဗဟုသုတ ဘာသာရပ္ေရးေျဖစာေမးပြဲတို႔ကို ဧၿပီ ၄ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးရွိ စာေျဖဌာနမ်ား၌ ေျဖဆိုရမည္ ျဖစ္ၿပီး ေရးေျဖေအာင္ျမင္သူမ်ား ကို ေမလ ၂၀ ရက္၌ ႏႈတ္ေျဖစစ္ ေဆးမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုသင္တန္းကို ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသုိလ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းပညာ ေရးတကၠသိုလ္တြင္ ဇြန္လ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၉ ဧၿပီအထိ ၁၁ လၾကာ သင္ၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းတက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ပါက အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၌ အလယ္တန္းအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

  ဘြဲ႕လြန္မာလ္တီမီဒီယာအ တတ္ပညာ (ပညာေရး) (PGDMA)သင္တန္းကို ရန္ကုန္ႏွင့္ စစ္ကိုင္း ပညာေရးတကၠသိုလ္ရွိ လူ႕စြမ္း အားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဌာနမ်ား ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ဖြင့္လွစ္ ျခင္း ျဖစ္သည္။