ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း စက္မႈက႑ အေလးထားေဆာင္ရြက္မည္ဟုဆို

၂၀၁၈ ေျခာက္လတာ ေဒသႏၲရစီမံကိန္း၌ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း စက္မႈက႑ ကို အထူးအေလးထား တြန္း အားေပးေဆာင္ရြက္မည္ဟု တိုင္း ေဒသႀကီးစီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာ ၾကားသည္။

ယခု ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာ အထိ ေျခာက္လအတြက္ ေဒသႏၲရ စီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းကို မတ္လ ၁၆ ရက္က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခ့ဲ သည္။

‘‘အထူးသျဖင့္ဆိုရင္ေတာ့ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲ႕ စက္မႈ လက္မႈက႑ႀကီးရဲ႕ ပါဝင္မႈ အခ်ဳိးအစားက ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေနၿပီးေတာ့ ၄၆ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ ႏႈန္း တုိးတက္လာေစဖို႔ ရန္ကုန္ တုိင္းမွာ စက္မႈက႑ကို အထူး အေလးထားၿပီး တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုတာကို စီမံကိန္းလ်ာထားခ်က္မွာ ေဖာ္ျပ ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဦးျမင့္ ေသာင္းက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ဧၿပီမွစက္တင္ ဘာအထိ GDP ကို ၈ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း တုိးတက္ေစရန္ ရည္ မွန္းထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူ GDP တိုးတက္မႈသည္ ၇ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့သည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

 ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရသည္ ယင္းေဒသႏၲရစီမံ ကိန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ ထားသည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အညီ ေရးဆြဲထားၿပီး ဘက္စံုျပည့္စံု ေသာ ေနခ်င့္စဖြယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး ျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ထား ေၾကာင္း ဦးျမင့္ေသာင္းက ဆို သည္။

‘‘ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ စီးပြားေရး မူဝါဒ ၁၂ ရပ္နဲ႔အညီ ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳ၍ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း မွာ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စဥ္ ဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေပၚလာေစၿပီး ေနာက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္းမြန္တဲ့ ေရွ႕ေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ဳိး၊ ျပည့္ စံုတဲ့ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား နဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ စိမ္း လန္းတဲ့ ေနခ်င္စဖြယ္ေကာင္းတဲ့ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ဖို႔ကို ရန္ ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးက ရည္ရြယ္ ထားၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ စီစဥ္ထားပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

၂၀၁၈ ဧၿပီမွစက္တင္ဘာ အထိ ေျခာက္လအတြက္ ေဒသႏၲရ စီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြး ေႏြးအတည္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးမည့္ရက္ကို ေၾကညာျခင္း မရွိေသးေပ။