အခြန္ဥပေဒၾကမ္း ပုဒ္မ ၂၅ (သို႔မဟုတ္) အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္

ယခု၂၀၁၈ အခြန္အ ေကာက္ဥပေဒသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ဥပေဒႏွင့္ ဆင္တူျခင္းမရွိဘဲ ထူးထူးျခားျခားကဲြျပားမႈ ရွိႏုိင္သည္ကို ၂၀၁၈ ျပည္ေထာင္စုအခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းက အရိပ္အျခည္ျပလ်က္ရွိသည္။

ယခင္ကာလမ်ားက အခြန္အေကာက္ဥပေဒမ်ားတြင္ မပါသည့္ ပုဒ္မ ၂၅ ကို ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းရန္ ျပင္ဆင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိပုဒ္မသည္ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ ဘ႑ာေရးနည္းလမ္း အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ က်င့္သုံးခဲ့၊ က်င့္သုံးဆဲျဖစ္သည့္ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ နည္းလမ္းကို ျပေနသည္။ ျပည္သူအမ်ားစုႏွင့္ ပညာရွင္၊ သုေတသီတို႔ကလည္း ေ၀ဖန္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားစြာျဖင့္ စိတ္၀င္စားလ်က္ရွိ၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။ ထုိပုဒ္မ ၂၅တြင္ ဤသို႔ေဖာ္ျပထား၏။

‘‘ျပည္တြင္းေနႏုိင္ငံသားႏွင့္ ျပည္ပေနႏုိင္ငံသား၏ ျပည္ပမွ ၀င္ေငြရလမ္းတစ္ခုခု (သို႔မဟုတ္) စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုခုကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း အ ေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အခြန္ ေပးေဆာင္ရန္ လစ္ဟင္းခဲ့ေသာ (သို႔မဟုတ္) ေလ်ာ့နည္းေပး ေဆာင္ခဲ့ေသာ ၀င္ေငြမ်ား၊ ႏွစ္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္း၌ေျမ၊ အေဆာက္အအုံႏွင့္ ယင္းအ ေဆာက္အအုံ၏ အဓိကအစိတ္ အပိုင္းမ်ား အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ ယာဥ္ကဲ့သို႔ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ ေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ထိေတြ႕ကိုင္ တြယ္၍ရေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ထိ ေတြ႕ကိုင္တြယ္၍မရေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ယူျခင္း၊ တည္ေဆာက္ ျခင္း၊ ရယူျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ျခင္း၊ အစုရွယ္ယာ ထည့္၀င္ျခင္း စသည္တို႔အတြက္ အသုံးျပဳသည့္ ေငြေၾကးမ်ား၊ လက္၀ယ္ရွိေငြ ေၾကးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ ပါ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားအတုိင္း အခြန္က်သင့္ေစရမည္။ ၀င္ေငြ ခြန္ဥပေဒအရဒဏ္ေငြတပ္႐ုိက္ ျခင္း မျပဳရ။ သို႔ရာတြင္ တရားမ ၀င္ရရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ားပိုင္ဆုိင္ ျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္လည္း ေကာင္း၊ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈတုိက္ ဖ်က္ေရး ဥပေဒအရ အေရးယူ ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း သက္ဆုိင္ျခင္း မရွိေစရ -

(က) ဤဥပေဒအက်ဳိးသက္ ေရာက္သည့္ေန႔မွစ၍ ပထမ ေျခာက္လကာလအတြင္း သတ္ မွတ္ထားေသာ ပုံစံမ်ားျဖင့္ တင္ ျပလာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊

(ခ) ပထမေျခာက္လကုန္ဆုံးၿပီး ေနာက္ ဒုတိယေျခာက္လကာလ အတြင္း သတ္မွတ္ထားေသာ ဤဥပေဒ အက်ဳိးသက္ေရာက္ သည့္ေနမွစ၍ ပထမေျခာက္လ ကာလအတြင္း သတ္မွတ္ထား ေသာ ပုံစံမ်ားျဖင့္တင္ျပလာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ဟူ၍။

ယခင္ႏွစ္ဥပေဒတြင္ ၀င္ေငြ ရလမ္းမျပႏုိင္သည့္ စည္းၾကပ္မႈ မွ ကင္းလြတ္ေနေသာ ၀င္ေငြအ ေပၚ ၀င္ေငြခြန္အျဖစ္ ၁၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းမွ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေကာက္ခံႏုိင္ရန္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ တြင္မူ ထုိကဲ့သို႔ေသာ ၀င္ေငြမ်ား  ကို အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခုအတြင္း အလြန္နည္းပါး ေသာ အခြန္ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ ၍ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ရာ အထူးအ ခြင့္အေရးေပးထားသည့္ သေဘာ ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ကာလမွာဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ပထမေျခာက္ လတာအတြင္း၌ ေပးေဆာင္ပါ က ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ ေျခာက္လတြင္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေပး ေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒအပါအ၀င္ အျခားေသာ သက္ဆုိင္မႈရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ လည္း မသက္ဆုိင္ေစရဟု ေဖာ္ ျပထားသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ အခြန္ မ်ားေပးေဆာင္ရာတြင္ ေငြေၾကး ခ၀ါခ်မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပါ ျပစ္ဒဏ္ျဖင့္ မည္သုိ႔မည္ပုံဆက္ စပ္မႈ ရွိႏုိင္သည္ကို အခြန္ထမ္း ေဆာင္ရမည့္သူမ်ားအပါအ၀င္ အမ်ားျပည္သူတို႔ ရွင္းရွင္းလင္း လင္း သိႏုိင္စြမ္းရွိၾကမည္ မဟုတ္ ေပ။

လတ္တေလာ ျမန္မာ့စီးပြား ေရးအေဆာက္အအုံအတြင္း၌ က႑အသီးသီး၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ အားနည္းလ်က္ရွိေနၾကၿပီး ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈမွာ လည္း ေလးလံလ်က္ရွိေန၏။ အ ထူးသျဖင့္ ေငြေၾကးပမာဏမ်ား စြာ ရင္းႏွီးထားရေသာ၊ ႏုိင္ငံ့ ဂ်ီဒီ ပီတြင္ ပမာဏတစ္ခုအထိ အေရး ပါေသာ၊ လက္လုပ္လက္စား အ ေျခခံလူတန္းစားအမ်ားစု မွီခိုေန ရေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ႏွင့္တစ္ႏြယ္ငင္ တစ္စင္ပါ အျခား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိသည္။ မက္ခ႐ုိစီးပြားေရး ႐ႈ ေထာင့္မွ သုံးသပ္ၾကေသာ ပညာ ရွင္မ်ား၊ သုေတသီမ်ား၏ သုံး သပ္ခ်က္မ်ားအရမူ အေျခခံစား ေသာက္ကုန္မ်ား အပါအ၀င္ ကုန္ စည္အမ်ားစု၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္မားမႈကို ရင္ဆုိင္ေနရ၏။ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းအ မ်ားစု ခက္ခဲစြာ လည္ပတ္ေနရ သည္က မ်ားသည္။ သြင္းကုန္ပမာဏေလ်ာ့က်ျခင္း မရွိ၊ ပို႔ကုန္ က႑သည္လည္း ေရရွည္ခုိင္မာ သည့္ေစ်းကြက္ ဖမ္းဆုပ္ႏုိင္စြမ္း အားနည္းၿပီး တစ္ခ်ိန္ႏွင့္တစ္ ခ်ိန္ ေစ်းကြက္ရရွိေရး မနည္းအား ထုတ္ေနရသည္။ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရွားပါးသျဖင့္ ႏုိင္ငံ ရပ္ျခားထြက္ခြာေနသည့္ ေရႊ႕ ေျပာင္းအလုပ္သမား အေရအ တြက္သည္လည္း တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ ႏွစ္ပို၍ မ်ားျပားလာေနသည္။ အင္ေဖာ္မယ္က႑လည္း ႀကီး ထြားေနဆဲျဖစ္၏။ ထုိအေျခအေန မ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာ စီးပြားေရး အေဆာက္အအုံထဲ၌ ၀င္ေငြရ လမ္းေဖာ္ျပရန္ ခက္ခဲေနသည့္ ႏုိင္ငံသား အရင္းအႏွီးပိုင္ရွင္၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္လည္း ၎ တို႔ပိုင္ေငြေၾကးမ်ားစြာကို ျပည္ တြင္း၌ မထားရွိဘဲ ႏုိင္ငံရပ္ျခား ၌ သိမ္းဆည္းထားၾကသည္လည္း ရွိၾကသည္။ ျပည္တြင္း၌ပင္ စာ ရင္းေပ်ာက္အင္းေပ်ာက္ သုံးစဲြေနသည္လည္း ရွိေနသည္။ ဤသို႔ ျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေဆာက္ အအုံအတြင္းသို႔ စနစ္တက်၀င္ေရာက္လာျခင္း မရွိသည့္ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ား၊ ဘ႑ာေရးအက္ဆက္မ်ား အပါအ၀င္ ဥစၥာဓနမ်ားမွာ ေဒၚလာတန္ဖိုးသန္းေပါင္း မ်ားစြာ ရွိေနေပမည္။ ယခုကဲ့သို႔ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ေလးလံေႏွး ေကြးေနေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အေျခခံကိုေထာက္ခ်င့္၍ အစိုးရ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံစီးပြားေရးျပန္ လည္ လႈပ္ရွားသက္၀င္လာေစ ေရးအတြက္ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္း သာခြင့္ ကိရိယာကို က်င့္သုံးျပဳ ၍ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးႏိုးႂကြလာေစရန္ အားထုတ္ျခင္း ျဖစ္မည္။

Tax Amnesty ဟုေခၚသည့္ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ဆုိ သည္မွာ အဘယ္နည္း။ အခြန္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ဆုိသည္မွာယခင္ကာလမ်ားက အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈ လုံး၀ပ်က္ကြက္ခဲ့သူ မ်ား၊ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ အခြန္ ပမာဏကို ေလွ်ာ့၍ ေပးေဆာင္ ခဲ့သူမ်ားကို ၎တုိ႔၏သင့္မည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ေရွာင္လဲႊေစၿပီး ကာလတိုအခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ ခ်က္တစ္ခုအတြင္း အထူးအခြန္ ႏႈန္းထားသတ္မွတ္၍ အခြန္ျပန္ လည္ ေပးေဆာင္ေစျခင္း ျဖစ္ သည္။ ယခင္ကာလမ်ားက အခြန္ ေရွာင္သူမ်ား အခြန္စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို ျပန္လည္လိုက္ နာေစရန္ အစိုးရ၏အထူး အခြင့္ အေရးျဖင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဖိတ္ ေခၚခ်က္တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။ အေကာင္းျမင္႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္ ပါက အစိုးရႏွင့္ အခြန္ေရွာင္ခဲ့ သည့္ ေငြရွင္ ေၾကးရွင္မ်ား၊ လုပ္ ငန္းရွင္မ်ားၾကား ႏွစ္ဖက္အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစသည့္ နည္းလမ္းဟု ႐ႈျမင္ႏုိင္သည္။ က်င့္သုံးရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္လည္း ေကာင္းမြန္၏။ အခြန္ေရွာင္ခဲ့သူ မ်ား၊ ေပးရမည့္ ပမာဏထက္ ေလ်ာ့ေပးေဆာင္ခဲ့သူမ်ားကို ျပန္ လည္ေပးေဆာင္ႏုိင္ေရး အားေပး မႈျပဳရန္၊ အခြန္ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းကို လုိက္နာမႈအေျခအ ေန ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ ႏွင့္ အစိုးရ၏အခြန္ရေငြ ျမင့္မား လာေစရန္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္ပါက ျငင္းခုံေဆြးေႏြးစရာမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚ လ်က္ရွိေနသည္။

အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားကိုၾကည့္ ပါကလည္း ေအာင္ျမင္မႈနည္းပါး သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထုိႏုိင္ငံ မ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားသည္ ေနာက္ထပ္ က်င့္သုံးရန္ ရည္ ရြယ္ေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ သတိျပဳဆင္ျခင္စရာမ်ားအျဖစ္ ေတြ႕ရသည္။ အခ်ိန္ကာလရွည္ ၾကာေသာ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္း သာခြင့္ (A Long-term Tax Amnesty Progrmme) သည္ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ား၏ အစိုးရ အေပၚ ေလးစားမႈကို ဖ်က္ဆီးပစ္ တတ္သည္။ မၾကာခဏအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အခြန္လြတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အစီအစဥ္ (TooFrequent Tax Amnesty Programme) သည္လည္း ႏုိင္ငံ စီးပြားေရးကို ထိခိုက္မႈျဖစ္ေစၿပီး ႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ အခြန္ထမ္းေဆာင္ မႈ အက်င့္စ႐ုိက္ႏွင့္ က်င့္၀တ္မ်ား ကို ယိုယြင္းပ်က္စီးေစသည္။ အ ထူးသျဖင့္ အခြန္စည္းမ်ဥ္း စည္း ကမ္းမ်ားလုိက္နာ၍ အခြန္အ ေကာက္မ်ားကို ပုံမွန္ေပးေဆာင္ ေနသည့္ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ား ၏ စိတ္ဓာတ္ကုိပ်က္ျပားေစကာ တည္ရွိေနေသာ အခြန္စနစ္ကိုပါ ယုိယြင္းလာေစတတ္သည္။ အ ခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို မ ၾကာခဏ က်င့္သုံးရန္ လိုအပ္လာ ပါက အခြန္ေရွာင္သူမ်ားအတြက္ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ဖန္တီးေပးထား သည့္ မက္လုံးမ်ားႏွင့္အတူ ႏႈန္း တိုးခြန္ႏႈန္းထား (Progressive Rate of Tax) သတ္မွတ္က်င့္သုံး ရန္ လုိအပ္သည္ဟူေသာ သင္ ခန္းစာမ်ား ရယူႏုိင္ေပသည္။

အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အစီအစဥ္ က်င့္သုံးမႈေအာင္ျမင္ မႈရခဲ့သည္ဟု အိုအီးစီဒီ (OECD) အဖဲြ႕အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာက မွတ္ခ်က္ျပဳျခင္းခံရေသာ အင္ဒို နီးရွားႏုိင္ငံ အေတြ႕အႀကံဳအခ်ဳိ႕ ကိုလည္း ေလ့လာၾကည့္သည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံသည္ အခြန္လြတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို သီးျခားဥပေဒ ျပ႒ာန္းထား၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္တိတိက်က် သတ္ မွတ္ထားၿပီး ေထာက္ကူေပးႏုိင္ မည့္ အစီအမံမ်ား စီစဥ္ထားျခင္း၊ ထုိအစီအစဥ္ကာလအလြန္တြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္အေျခအေနကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္း စသည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွာလည္း မွတ္ သားလုိက္နာစရာ ျဖစ္သည္။ သတိႀကီးႀကီး ထားရမည္မွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအားနည္း ေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၊ အင္ေဖာ္မယ္ က႑ႀကီးထြားေနသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား တြင္ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ နည္းလမ္းက်င့္သုံးမႈသည္ အစိုးရ အတြက္ စိန္ေခၚမႈ၊ စြန္႔စားမႈ တစ္ ရပ္ျဖစ္သည္ ဟူေသာ အေျခအ ေနျဖစ္သည္။ ထုိႏုိင္ငံမ်ဳိးတြင္ အ ခြန္ဥပေဒမလုိက္နာျခင္းဟူေသာ   အျပစ္က်ဴးလြန္ျခင္းအျပင္ အျခား ေသာ ဥပေဒမဲ့ကိစၥမ်ားျဖင့္ ရရွိ သည့္၀င္ေငြပမာဏမ်ားစြာ ရွိႏုိင္ သည္။ အခြန္ေရွာင္ခဲ့သည့္ေငြ မ်ားအတြက္ အခြန္စည္းၾကပ္မႈ ကို ျပန္လည္လက္ခံၿပီး တရား၀င္ ေငြေၾကးမ်ားအျဖစ္ စီးပြားေရးအ ေဆာက္အအုံထဲ သုံးစဲြသည္မွာ ျပႆနာႀကီးႀကီးမားမား မရွိႏုိင္ ေသာ္လည္း လူကုန္ကူးမႈ၊ မူးယစ္ ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္မႈ၊ တရားမ ၀င္လက္နက္ေရာင္း၀ယ္မႈစသည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္၍ ရရွိ လာသည့္ ေငြမည္းမ်ားစီး၀င္လာပါ က ဆင့္ပြားျပႆနာမ်ဳိးစုံပါ ပတ္ သက္လာႏုိင္သည္။ ထိုေငြေၾကး မ်ားသည္ တည္ဆဲဥပေဒျဖစ္ သည့္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈတုိက္ဖ်က္ ေရးဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ျပစ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ျခင္းမွ ရရွိ ထားေသာ ေငြမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုဥပေဒအရ အေရးမယူႏုိင္ေသး သည့္ ေငြေၾကးမ်ားျဖစ္ေနသည္။ ထုိေငြေၾကးမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတြင္းရွိ ေငြေၾကးႏွင့္ အရင္းအႏွီးေစ်း ကြက္အပါအ၀င္ အျခားေသာ ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေစ်းကြက္မ်ားကို သက္ေရာက္မႈမ်ားစြာျဖစ္ ေပၚလာႏုိင္သည္ကိုလည္း ႀကိဳတင္မွန္းဆထားရန္ လိုအပ္ေပသည္။

ႏုိင္ငံတကာ အေတြ႕အႀကံဳ မ်ားအရ မ်ားေသာအားျဖင့္ အခြန္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ က်င့္သုံးမႈ သည္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈထက္ ထိ ခိုက္မႈစရိတ္စကပို၍ႀကီးမားသည္ ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ကို အျခားေသာ အခြန္ဥပေဒမ်ား ထဲတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းအ ေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းထက္ သီးျခားခြဲထုတ္ျပ႒ာန္း၍ ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ရန္ အားထုတ္သင့္သည္ ထင္သည္။ စီးပြားေရးေႏွးေကြးမႈ ကို ကုစားရန္ ေဆးၿမီးတိုအျဖစ္ အသုံးျပဳမည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအ ေနျဖင့္ အစိုးရ၏ဆင္ျခင္တုံတရား ႀကီးမားစြာျဖင့္ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြ ထားေသာ ဥပေဒႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံ သားမ်ား၏ အခြန္စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းမ်ားကို လုိက္နာမႈပကတိ အေျခအေန၊ လုိက္နာမႈပိုမိုအား ေကာင္းေစမည့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေျခအေန၊ ဆဲြေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရွိမည့္ မက္လုံး၊ ရည္ရြယ္ထားသည့္ အခြန္ထမ္း အုပ္စုကို လႊမ္းၿခံဳႏုိင္စြမ္းအေျခအ ေန၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အခ်ိန္ကာလ စီမံမႈတုိ႔ႏွင့္ မေမွ်ာ္ မွန္းႏုိင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ကို ႀကိဳတင္ေလ့လာ၍ ျပင္ဆင္ လုပ္ေဆာင္ထားရန္ လိုသည္။ ထပ္မံသတိျပဳျပင္ဆင္ထားသင့္ သည့္အခ်က္မွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေလးလံ ေႏွးေကြးေနသည္မွာ လည္း အခြန္၀န္ထုပ္မိေနျခင္းဟူ သည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုတည္း ေၾကာင့္မဟုတ္၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ဳိး စုံ၏ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အမ်ားစု ထုိးေဖာက္ခံေနရျခင္းႏွင့္ ျပည္ တြင္းကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအားနည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳေစရန္ အ တြက္ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္အစီအစဥ္အရ အခြန္ျပန္ လည္ထမ္းေဆာင္ၿပီျဖစ္သည့္ ေငြ ေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ား ျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထဲသို႔ အ မွန္တကယ္စီး၀င္လာေစေရးအ တြက္လည္း ယႏၲရားတစ္ရပ္ ျပင္ ဆင္ထားရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ေပ သည္။

ႏွစ္သက္သူ၊ မႏွစ္သက္သူ၊ အေကာင္းျမင္၊ အဆုိးျမင္ အေ၀ ဖန္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးၾကားတြင္ သီအုိရီ အယူအဆ၊ အျခားႏုိင္ငံမ်ားအ ေတြ႕အႀကံဳ၊ ပကတိႏုိင္ငံ့စီးပြား ေရး အေျခအေနတုိ႔ကိုၿခံဳငုံစဥ္း စား၍ အားလုံးအတြက္ အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ အေနအထားကို စဥ္းစားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၂၅ (သို႔မဟုတ္) အခြန္လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ကို ႏွစ္သက္ျခင္း၊ မႏွစ္သက္ျခင္း ထက္ ႏုိင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသား တို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကို အမွန္တ ကယ္ျဖစ္ထြန္းႏုိင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိဟူ ေသာ ႐ႈေထာင့္မွ၀ိုင္း၀န္း စဥ္းစား အေျဖရွာရေတာ့မည္ အခ်ိန္အခါ ျဖစ္ပါသတည္း။   ။