အခြန္သက္သာခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စီမံဘ႑ာဒုဝန္ႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ရွင္းလင္း

ျမဳပ္ေနေသာ ေငြမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး ထိခိုက္ေစဟုဆို
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္း(fb/Myanmar Union Parliament)

 အခြန္ဘ႑ာပိုမို ရရွိႏုိင္မည့္အျပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကို အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ရည္ရြယ္၍ အခြန္သက္သာခြင့္ျပဳေပး ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း စီမံ ကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္း က ရွင္းလင္းၿပီး အစိုးရကတင္ သြင္းသည့္ ၂၀၁၈ ျပည္ေထာင္စု အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳေပးရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တိုက္တြန္းသည္။

ယမန္ေန႔က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝး၌ ၂၀၁၈ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ဒုဝန္ႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ျပန္လည္ ရွင္းလင္းသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၆၂ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီတက္လာ ၿပီးေနာက္ ဆုိရွယ္လစ္စီးပြားေရး စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ပုဂၢလိ ကက႑မွ အခြန္ေပးေဆာင္သည့္ အေလ့အက်င့္နည္းပါးခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ ထို႔အျပင္ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ကို ေျပာင္းလဲက်င့္ သံုးခဲ့ေသာ္လည္း အခြန္ေပး ေဆာင္သည့္အေလ့အထ တိုး တက္လာျခင္းမရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအ ေနျဖင့္ စီးပြားျဖစ္ထြန္းမႈအေပၚ အခြန္ေပးေဆာင္ထားမႈမရွိေသာ ေငြေၾကးအေျမာက္အျမား လက္ ဝယ္ထားရွိပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းသည္ တရားမဝင္နည္းလမ္းျဖင့္ ရရွိ ေသာေငြေၾကးမ်ားမဟုတ္ျခင္း၊ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒႏွင့္လည္း ၿငိစြန္းမႈမရွိျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔က စိုးရိမ္ပူပန္မႈ မရွိဘဲ ကိုင္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာတြင္ အခြန္ေပးေဆာင္ထားမႈ မရွိသျဖင့္ ယင္းေငြမ်ားကို သံုးစြဲ၍ မရေၾကာင္းဒုဝန္ႀကီးက ဆက္လက္ေျပာသည္။ ‘‘ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ရာ တြင္လည္းေကာင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္း၊ မေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ တည္ဆဲအခြန္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္အညီ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ယင္းသို႔ တိမ္ျမဳပ္ေနေသာ ေငြပင္ေငြရင္းမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ ေတာ္၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ မႈကိုလည္း ထိခိုက္ေစပါတယ္’’ဟု ဒုဝန္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာ သည္။

 ရလမ္းမေဖာ္ျပႏုိင္သည့္ ဝင္ေငြ (သို႔မဟုတ္) စည္းၾကပ္မႈ လြတ္ကင္းေနေသာ ဝင္ေငြေခါင္း စဥ္သည္ ေနာင္လာမည့္ ဘ႑ာ ႏွစ္မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္မဟုတ္ ေတာ့ဘဲ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ ျဖင့္ အခြန္သက္သာခြင့္ျပဳျခင္းကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းၿပီးပါက တရား မဝင္ေငြေၾကးခဝါခ်မႈကို စိစစ္ႏိုင္ ရန္ သတင္းေပးပို႔ရမည့္ သတ္ မွတ္ေငြပမာဏ၊ ပစၥည္းတန္ဖိုး ပမာဏ သတ္မွတ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ရွင္းျပသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ၊ တရား မဝင္ နည္းလမ္းျဖင့္ ရရွိေသာ ပစၥည္းမ်ား ပိုင္ဆုိင္ျခင္း၊ ေရာင္း ဝယ္ျခင္းကို အေရးယူသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ၿငိစြန္းပါက လိုသလိုအ ေရးယူႏုိင္ရန္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ျပည္ပမွ ဝင္ ေရာက္လာမည့္ ေငြေၾကးမ်ားအ တြက္လည္း ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ား၏ တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းမွ ဝင္ ေရာက္လာသည့္ ေငြေၾကးမ်ားကို သာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ စီစဥ္ ထားေၾကာင္း ဆုိသည္။

‘‘ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီး ဌာနအေနနဲ႔ ယခုအစီအစဥ္အရ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳးကို ယခင္က လည္း အေတြ႕အႀကံဳရွိၿပီးျဖစ္ပါ တယ္။ ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းသည့္အခါ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာၾကား သည္။

၂၀၁၈ ျပည္ေထာင္စု၏ အ ခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္း ပုဒ္မ ၂၅ ပါ အခြန္သက္သာခြင့္ေပး ထားမႈသည္ အခြန္ထမ္းျပည္သူ မ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံသလို ျဖစ္ေစႏုိင္ျခင္း၊ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ မ်ား ေပၚေပါက္လာႏုိင္ျခင္း၊ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ တရားမဝင္ေငြေၾကးမ်ား ဝင္ေရာက္လာႏုိင္ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ သီးျခားဥပေဒတစ္ရပ္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းသင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တိုက္တြန္းထားသည္။

ထိုသို႔ ေဆြးေႏြးသည့္ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအ ဝင္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စီမံ ကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္း ႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္ မတိတုိ႔ မတ္လ ၁၅ ရက္တြင္ ထပ္မံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ယင္းေဆြး ေႏြးပြဲရလဒ္အရ အခြန္သက္သာခြင့္ျပ႒ာန္းခ်က္ ပုဒ္မ ၂၅ ပယ္ဖ်က္ ရန္ အလားအလာမ်ားေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က ဆုိသည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္ မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) ဦးထြန္း ထြန္းဟိန္က လႊတ္ေတာ္၏ အ ဆံုးအျဖတ္ေပၚတြင္သာ မူတည္ ေၾကာင္း ေျပာသည္။

‘‘တခ်ိဳ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေတြက ေလွ်ာ့ေပးတယ္၊ မေလွ်ာ့ေပးဘူးလို႔ အျပင္မွာ ျဖစ္ ေနတဲ့ ကိစၥေတြသည္ သူတုိ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးခ်င္းစီ နဲ႔ပဲ ဆုိင္တာပါ။ အန္ကယ္တုိ႔နဲ႔ မဆုိင္ပါဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒီ အခြန္အေကာက္ဥပေဒ ဘယ္လို ျဖစ္လာမလဲလို႔ေျပာရင္ ဥပေဒက ေတာ့ မဲခြဲစရာလိုရင္ မဲခြဲမွာေပါ့’’ ဟု ၎က ဆုိသည္။

၂၀၁၈ ျပည္ေထာင္စု၏ အ ခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၏ ျပင္ဆင္ခ်က္ အဆို တင္သြင္းေဆြးေႏြးျခင္းအပါအ ဝင္ တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီအလိုက္ အ တည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္လံုး အတည္ျပဳျခင္းတုိ႔ကို မတ္လ ၂၀ (ယေန႔)တြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝး၌ ေဆာင္ရြက္ရန္ လ်ာထား ေၾကာင္း နာယက မန္းဝင္းခိုင္သန္းက ေၾကညာသည္။

More in News Section