မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ လမ္းမမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ေဒၚလာသန္း ၃၆၀ ေခ်းယူမည့္အစီအစဥ္ကို ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က ကန္႔ကြက္၊ လႊတ္ေတာ္က ဆိုင္းင့ံထား

မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲလမ္းမမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ေဒၚလာ သန္း ၃၆၀ ေခ်းယူမည့္အစီအစဥ္ကုိ ကိုယ္စားလွယ္အ ခ်ိဳ႕က ကန္႔ကြက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္လည္း ျပန္လည္သုံးသပ္မည္ျဖစ္၍ အဆုံးအျဖတ္ရယူျခင္း မရွိေသးဘဲ ဆုိင္းငံ့ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္နာယကက ေၾကညာသည္။

မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ အ တြင္းရွိ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ ပဲခူး-သန္လ်င္လမ္းႏွင့္ ရန္ကုန္ -ပုသိမ္လမ္းတို႔ကုိ အဆင့္ျမႇင့္ တင္ရန္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB)ႏွင့္ အာဆီယံအေျခခံအ ေဆာက္အအုံရန္ပုံေငြ (AIF)တို႔မွ ေဒၚလာသန္း ၃၆၀ ေခ်းယူမည့္ အစီအစဥ္အေပၚ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား က ျပန္လည္ရွင္းလင္းအၿပီးတြင္ နာယကက ယင္းကဲ့သုိ႔ ေၾကညာ ျခင္းျဖစ္သည္။


‘‘ျပန္လည္သုံးသပ္ ေဆာင္ ရြက္ရန္ ရွိတဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ အဆုံးအျဖတ္ရယူျခင္းကုိ ဆုိင္းငံ့ ထားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာပါ တယ္’’ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခိုင္သန္း က ေျပာသည္။

မတ္လ ၁၉ ရက္အတြက္ ႀကိဳတင္ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစီအစဥ္ တြင္ ယင္းေခ်းေငြေခ်းယူမည့္အစီ အစဥ္အေပၚ လႊတ္ေတာ္၏အဆုံး အျဖတ္ရယူမည္ဟု ေဖာ္ျပထား ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္နာယက က အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကား ျခင္းျဖစ္သည္။

 အဆုိပါလမ္းမႀကီးမ်ား သည္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္္မ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုိသည့္ လမ္းမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ေခ်းေငြေခ်းယူကာ အ ဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ မလုိအပ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွ ေက်ာ္ကမူ အဆုိပါလမ္းမမ်ား သည္ အဓိကက်သည့္ လမ္းမမ်ားျဖစ္သည့္အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတုိးတက္ေရးတို႔အတြက္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ လမ္းမမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ေခ်းေငြေခ်းယူသင့္ ေၾကာင္းဆိုသည္။

ယင္းက့ဲသုိ႔ သေဘာထားကြဲ လဲြေနသျဖင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ မတ္လ ၁၉ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကက ဆုံးျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ေခ်းေငြေခ်းယူမည့္ ကိစၥကုိ အလ်င္စလုိ အတည္မျပဳ သင့္ဘဲ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ADB တို႔အၾကား အေက်အလည္ ျပန္လည္ညိႇႏႈိင္းၿပီးမွသာ ဆက္ လက္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦး တင္ထြန္းႏုိင္က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တုိက္တြန္းသည္။

‘‘ဒီလုိ အေႂကြးတင္မခံသင့္ တဲ့ စီမံကိန္းေတြကုိ ဘာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ရလဲဆုိတာ အံ့ဩမိပါတယ္’’ဟု ၎ကေျပာ သည္။

 မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္း လမ္းမမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ လုိအပ္ခ်က္အရ မျဖစ္မေန အဆင့္ျမႇင့္တင္ရမည္ ဆုိပါက ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ကိစၥျဖစ္သျဖင့္ အျမန္ဆုံးတင္ဒါ ေခၚယူရန္သာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတင္ထြန္း ႏိုင္က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြး သည္။

ပုဂၢလိကက႑မွ ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္မည့္ အေျခခံအေဆာက္ အအုံ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ျပည္ပေခ်း ေငြရယူၿပီး စီမံခ်က္ခ်ေဆာင္ရြက္ ျခင္းသည္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒႏွင့္ မကိုက္ညီသလုိ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္လည္း ျပည္ပေႂကြးၿမီ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေစေၾကာင္း ၎ကဆို သည္။

မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ အ တြင္းရွိ လမ္းမမ်ား အဆင့့္ျမႇင့္တင္ရန္ ေခ်းေငြယူျခင္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ လႊတ္ေတာ္အဆုံးအျဖတ္ ရယူမႈကုိ ဆုိုင္းင့ံထားေသာ္လည္း မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ အေရွ႕-အေနာက္ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ၿမိဳ႕မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံ ကိန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေဒၚလာသန္း ၈၀ ေခ်းယူမႈကုိမူ လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳခဲ့သည္။