၁,၅၀၀ စီစီအထက္မွ ၂,၀၀၀ စီစီအထိ ကားမ်ားကို အထူးကုန္စည္ခြန္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေပး

အင္ဂ်င္ပါဝါ ၁,၅၀၀ စီစီအထက္မွ ၂,၀၀၀ စီစီ အထိ ကားမ်ားကို အထူးကုန္စည္ ခြန္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံရန္ ယမန္ ေန႔က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ အ တည္ျပဳခဲ့သည္။

အစိုးရအဖြဲ႕က တင္သြင္း သည့္ ၂၀၁၈ ျပည္ေထာင္စုအခြန္ အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ Double Cab 4 Door Pickup မွအပ ၁,၅၀၁ စီစီမွ ၂,၀၀၀ စီစီ အထိ ဗင္ကားမ်ား၊ ဆလြန္း၊ ဆီဒင္ႏွင့္ ဝက္ဂြန္ကားမ်ား၊ ကူေပး (Coupe) ကားမ်ားကို အထူးကုန္စည္ခြန္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါဥပေဒသည္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ စတင္အက်ိဳးသက္ ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ၏ မူလအစီရင္ခံစာတြင္ အစိုးရ အဖြဲ႕က တင္သြင္းသည့္ ႏႈန္းထား အတိုင္း ျပ႒ာန္းရန္ပါရွိေသာ္္ လည္း ေမာက္မယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစိုင္းေငါင္းဆိုင္ဟိန္းက ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေကာက္ခံသင့္ ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ေကာ္မတီ က သေဘာတူခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အထက္ပါ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားသည္ ျပည္သူအမ်ား ဝယ္ယူ စီးနင္းႏိုင္သည့္ အိမ္သံုးကား အမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္၍ အထူးကုန္ စည္ခြန္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအစား ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ သင့္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရ သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ယမန္ေန႔တြင္ တင္သြင္းသည့္ အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ ‘‘ျပင္ဆင္သတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္းကို စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စီးပြားေရးနဲ႔ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔ အပါအဝင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေက်အလည္ ညႇိႏိႈင္းၿပီးေတာ့ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ပါတယ္’’ဟု ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစိုးက အစီရင္ခံစာဖတ္ၾကားစဥ္ ရွင္းျပသည္။

၂၀၁၈ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းမႈ မူဝါဒအရ ၂၀၁၄ ေမာ္ဒယ္ အထက္ ဘယ္ေမာင္းေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ားကိုသာ တင္သြင္း၍ လက္ရွိ အသံုးျပဳေနသည့္ ညာ ေမာင္းကားမ်ားႏွင့္ လုိင္စင္မဲ့ ကားမ်ားကို တျဖည္းျဖည္း ျဖဳတ္သိမ္းရေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ယင္းစနစ္ေအာင္ျမင္လိုပါက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအေပၚ စည္းၾကပ္ထားသည့္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးစိုင္းေငါင္းဆုိင္ဟိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္အရ ၁,၅၀၁ စီစီ မွ ၂,၀၀၀ စီစီအထိ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ားကို အထူးကုန္စည္ခြန္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ေပးေဆာင္ရ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရ အဖြဲ႕က တင္သြင္းထား သည့္ ဥပေဒၾကမ္းပါ Double Cap 4 Door Pickup မွအပ ၂,၀၀၁ စီစီမွ ၄,၀၀၀ စီစီအထိ ကားမ်ားအတြက္ အခြန္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ Double Cap 4 Door Pickup မွအပ ၄,၀၀၁ စီစီႏွင့္ အထက္ ကားမ်ားအတြက္ အခြန္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ျခင္းမရွိဘဲ မူလအတိုင္း အတည္ျပဳသည္။