စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိိန္းသိမ္းေရးေဆာင္ရြက္ရန္ေဆြးေႏြး

 စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ပင္မလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲကို မတ္လ ၂၀ ရက္ က ျပည္ၿမိဳ႕ ေခတၱရာၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲကို ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ေျမ ယာမ႑ိဳင္အဖြဲ႕၊ ရပ္ရြာအေျချပဳ မုတၱမကမ္း႐ိုးတန္းစီမံခ်က္အဖြဲ႕ တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျပည္ၿမိဳ႕ ေဒသခံအရပ္ဘက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားက တက္ေရာက္ေဆြး ေႏြးခဲ့သည္။

‘‘ဌာနဆိုင္ရာ ျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢလိကျဖစ္ေစ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈစီမံကိန္းေတြမွာ ပတ္ ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ရမယ္ဆိုတာကို ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားရမွာျဖစ္တယ္’’ဟု ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴး  ေဒၚမိုင္အက္စတာက ေျပာသည္။

အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အမ်ဳိး သားပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အရည္ အေသြး လမ္းၫႊန္ခ်က္စာအုပ္မ်ား ေပးေဝျခင္း၊ ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

‘‘ဒီ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြက အလြန္က်ယ္ျပန္႔တယ္။ ျပည္သူ ေတြထဲမွာ ထဲထဲဝင္ဝင္ ေန႔စဥ္ ဘဝနဲ႔ပတ္သက္ေနတဲ့အတြက္ လူထုအသိတရား ျမင့္လာဖို႔လို တယ္။ လူထုနဲ႔ အမွန္တကယ္ အလုပ္လုပ္တဲ့ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ အစည္းေတြအားလံုး မပါဘဲနဲ႔က ေတာ့ ထိေရာက္မႈ မရွိႏိုင္ဘူး’’ဟု ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်း မႈ အႏုပညာအသင္းဥကၠ႒ ဦးေနဦးက ေျပာသည္။