မြန္ျပည္နယ္တြင္ တိုင္းရင္းသားစာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အခြင့္အေရးမ်ားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဦးစီးဌာန႐ုံးသစ္ဖြင့္လွစ္

မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္ လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ မင္းရြာေက်းရြာ တြင္ တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ ေက်းမႈဦးစီးဌာန၊ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ားကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရးဦးစီးဌာန႐ုံးသစ္ကို မတ္ ၁၉ ရက္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ယင္း႐ုံးသည္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ပထမဆံုးဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ႐ုံးသစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ႏိုင္သက္လြင္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္၊ မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ဦးစီးဌာန႐ုံးမ်ားဖြင့္လွစ္ၿပီး ပါက တိုင္းရင္းသားမ်ားႀကံဳေတြ႕ ေနရသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ကူညီ ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္း သားအမ်ားစုေနထုိင္ရာ  ေဒသ မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ ညႇိ ႏိႈင္း  ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ ပအို၀္းတိုင္း ရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာ၀န္ႀကီး ေဒၚနန္းစံ၀င့္ခိုင္က ေျပာသည္။

‘‘တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနက တိုင္းရင္း သားအခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးတဲ့အျပင္ တိုင္း ရင္းသားတို႔ရဲ႕ စကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံမ်ား၊ အမ်ဳိး သားေရးလကၡဏာမ်ားမေပ်ာက္  ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ ရြက္ေနပါတယ္’’ဟု ၀န္ႀကီး ႏုိင္သက္လြင္က ေျပာသည္။

ယင္း႐ုံးကို ႏွစ္ထပ္ RC အေဆာက္အအံုအျဖစ္   တည္ေဆာက္ၿပီး ၂၀၁၇-၁၈ ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြက်ပ္ ၃,၂၂၁သိန္းျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အေဆာက္အအံုဦးစီးဌာန တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ (၃) အေဆာက္အအံုအထူးအဖြဲ႕ (၁၃) က တည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း တာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးမ်ဳိးျမင့္က ဆိုသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ တိုင္းရင္း သားလူမ်ဳိးေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန သံုး ခုရွိၿပီး ယင္းတို႔သည္ ကရင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဗမာတိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ျဖစ္သည္။

More in News Section