ေမတၱာ- ထီးခီးလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ထုိင္းဘတ္ ၄ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ ေခ်းယူမည္

ထားဝယ္အထူးစီး ပြားေရးဇုန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအ တြက္ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ႏွင့္ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ ထီးခီးၿမိဳ႕ အၾကား ဆက္သြယ္ထားသည့္ ေမတၱာ-ထီးခီးလမ္း အဆင့္ျမႇင့္ တင္ရန္ ထိုင္းဘတ္ ၄ ဒသမ ၅ ဘီလီယံေခ်းယူမည့္ အစီအစဥ္ကို ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ယမန္ေန႔က က်င္းပေသာ ျပည္ ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့ သည္။

ေခ်းေငြမ်ားကို ထိုင္းအစိုးရ ကိုယ္စားျပဳ အဖြဲ႕ Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency- NEDA ထံမွ ေခ်းယူ မည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေမတၱာ- ထီးခီး လမ္းသည္ ေက်ာက္ၾကမ္းလမ္းအ ဆင့္သာ ရွိေသးၿပီး ႏွစ္လမ္းသြား လမ္းျဖစ္ေစရန္ ေခ်းေငြျဖင့္ အ ဆင့္ျမႇင့္တင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ ႀကီးဌာနဒုဝန္ ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ အဆင့္ျမႇင့့္တင္ျခင္း ျဖင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ ထား ဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းသို႔  ကုန္ ၾကမ္းမ်ား   အလြယ္တကူပို႔ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က  ဆိုသည္။

အဆင့္ျမႇင္တင္မည့္ ေမတၱာ -ထီးခီးလမ္းသည္ ၁၅၆ ကီ လိုမီတာရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ၃ ဒသမ ၅ မီတာက်ယ္ကာ ကတၱရာကြန္ ကရစ္အမ်ိဳးအစား သံုးစြဲရန္လ်ာ ထားၿပီးေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာနက တင္ဒါေခၚယူေဖာက္လုပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။

အဆိုပါေခ်းေငြ၏ ဆိုင္းငံ့ ကာလသည္ ၁၀ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အတိုး ႏွင့္အရင္း ျပန္ဆပ္ကာလ အႏွစ္ ၂၀ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခ်းေငြအတြက္ အတိုးႏႈန္း  ၀ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး Management Fee အျဖစ္ ၀ ဒသမ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္လင္းက  လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းျပသည္။ အဆို ပါေခ်းေငြရယူမည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္ သက္၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္ လက္ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္သည္။

More in News Section