ခ်ီလီသမၼတ ဆီဘက္စတီယန္ပင္နဲရာ

ဆီဘက္စတီယန္ ပင္နဲရာသည္ ခ်ီလီႏုိင္ငံေရးသမားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။


၂၀၁၈ မတ္လကစ၍ ခ်ီလီ ႏိုင္ငံသမၼတအျဖစ္ ဒုတိယအႀကိမ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည္။

၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၄ အထိလည္း ခ်ီလီသမၼတ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သည္။ ပင္နဲရာကို ၁၉၄၉ ဒီဇင္ ဘာ ၁ ရက္က ခ်ီလီႏုိင္ငံ ဆန္တီ ယာဂိုၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ 

၎ေမြးဖြားၿပီး တစ္ႏွစ္တြင္ ဖခင္ ခ်ီလီသံအမတ္ႀကီးႏွင့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏွင့္ ကုလသမဂၢ႐ံုး စိုက္ရာ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕သို႔ လိုက္ ပါခဲ့သည္။

ခ်ီလီႏိုင္ငံသို႔ ျပန္၍ေက်ာင္းတက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၁ တြင္ ခ်ီလီႏိုင္ငံ Pontifical ကက္သလစ္တကၠ သိုလ္မွ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ရရွိခဲ့ၿပီး အတန္းတုိင္း၌ ထူးခြၽန္ေက်ာင္း သားဆုရရွိခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္သို႔ ဆက္လက္ပညာ ေတာ္သင္ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး စီးပြား ေရးပညာ မဟာဘြဲ႕၊ ေဒါက္တာ ဘြဲ႕မ်ား ရရွိခဲ့သည္။

ပင္နဲရာသည္ ၁၉၇၁ မွ ၁၉၈၈ အထိ ပညာေရးလုပ္သား အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ခ်ီလီတကၠသိုလ္၊ ၎ပညာသင္ခဲ့ ေသာ Pontifical ကက္သလစ္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ အျခားတကၠသိုလ္ တစ္ခုတြင္ စီးပြားေရးပညာ ပါေမာကၡအျဖစ္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့သည္။

ပင္နဲရာသည္ ပညာေရးလုပ္ ငန္းတြင္ ပါဝင္ရင္း ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား၌ လည္း တာဝန္ထမ္ေးဆာင္ခဲ့ၿပီး ကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၈ ဘီလီယံခန္႔ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသည္။

အမ်ားအားျဖင့္ ၁၉၇၀ ေက်ာ္ႏွစ္မ်ားက ခ်ီလီႏုိင္ငံတြင္အေႂကြး ဝယ္ကတ္မ်ား မိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ ဆင့္ပြားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွတစ္ ဆင့္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝလာသည္။

႐ုပ္သံလိုင္း (Chilevision) ႏွင့္ ေလေၾကာင္းလိုင္း (LAN Airlines) တြင္ ေဝစုမ်ား ပါဝင္ခဲ့ ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းသမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မည့္အခ်ိန္၌ အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡျဖစ္ျခင္းမွ ေရွာင္လြဲရန္ ယင္းကုမၸဏီမ်ားရွိ ၎၏ ေဝစုမ်ားကို ေရာင္းခ်ခဲ့ သည္။

၁၉၈၈ တြင္ ခ်ီလီအာဏာ ရွင္ ပီႏိုခ်က္ရာထူးမွ ဆင္းေပးခဲ့ ၿပီးေနာက္ ခ်ီလီႏုိင္ငံ၌ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ ျပန္လည္က်င့္သံုးခဲ့ၿပီး ေရြး ေကာက္ပြဲက်င္းပခဲ့ရာ ပင္နဲရာသည္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ျဖစ္လာၿပီး မၾကာမီ National Renewal ပါတီသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ သည္။

ပင္နဲရာသည္ အထက္လႊတ္ ေတာ္အမတ္အျဖစ္ ၁၉၉၀ မွ ၁၉၉၈ အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၁ မွ ၂၀၀၄ အထိ National Renewal ပါတီဥကၠ႒ အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။

၂၀၀၅ တြင္ သမၼတေရြး ေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ ေသာ္လည္း ဒုတိယအေက်ာ့၌ မစၥစ္ဘာခ်ီလက္ကို ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ သမၼတေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ထပ္မံယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယအေက်ာ့၌ အႏိုင္ရရွိခဲ့ကာ ပင္နဲရာသည္ ခ်ီလီႏိုင္ငံသမၼတ အျဖစ္ ပထမအႀကိမ္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ 

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီ တြင္ ပင္နဲရာက ၎၏ ပါတီဝင္ ျဖစ္မႈကို ဆုိင္းငံ့ခဲ့သည္။

ယင္းမွာ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ ရာတြင္ ပါတီစြဲကင္းရွင္းေရး ပါတီ ၏ ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ခ်ီလီႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး ဘီလ်ံနာသူေဌး သမၼတျဖစ္ လာေသာ ပင္နဲရာသည္ ၎၏ စီးပြားေရး ရွယ္ယာေဝစုမ်ားကို ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ ဆီဘက္စတီယန္ပင္နဲရာသည္ ခ်ီလီႏိုင္ငံသမၼတအျဖစ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ ခဲ့ရသည္။

ယင္းမွာ ဒုတိယအေက်ာ့ အႏိုင္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး သမၼတအျဖစ္ ၂၀၁၈ မတ္လ ၁၁ ရက္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ စတင္တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့သည္။

ပင္နဲရာသည္ ဇနီးသည္ စီစီ လီရာမိုရယ္ႏွင့္ ၁၉၇၃ တြင္ လက္ ထပ္ခဲ့ၿပီး သားသမီးေလးဦး ထြန္း ကားခဲ့ကာ ၎တုိ႔အားလံုး ဘဲြ႕ရ မ်ားျဖစ္သည္။—Ref:Wikipedia