ဆီအုန္းစိုက္ခင္းအေၾကာင္းျပ၍ သစ္ထုတ္ယူျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားစားဝတ္ေနေရးခက္ခဲလာဟုဆို

တနသၤာရီတုိင္းတြင္ ျမန္မာေအာ္တိုေကာ္ပိုေရးရွင္းက စိုက္ပ်ဳိးထားေသာ ဆီအုန္းစိုက္ခင္းအခ်ဳိ႕ကိုေတြ႕ရစဥ္ ဓာတ္ပံု − စိမ္းလန္းအမိေျမဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း

ေတာင္ကိုရီးယားအေျခစိုက္ ျမန္ မာေအာ္တိုေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းအတြက္ ေျမ ဧကတစ္သိန္းေက်ာ္ (၁၃၃,၆၀၀) လုပ္ကိုင္ခြင့္ရေသာ္လည္း ဧက၄,၀၀၀ တြင္သာ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးခဲ့ ေၾကာင္း ‘ဆီအုန္းေနာက္ကြယ္ ဆြယ္ေယာင္ျပစိုက္ပ်ိဳးေရး ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအက်ိဳးဆက္အစီရင္ခံ စာ’ ၌ ေဖာ္ျပသည္။ 


ယင္းအစီရင္ခံစာကို မတ္လ ၁၇ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ၿပီး စိမ္း လန္းအမိေျမဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အသင္းအပါအဝင္ ေဒသခံအရပ္ ဘက္အဖြဲ႕မ်ားက သုေတသနျပဳ ခဲ့သည္။ 

အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ ဦး သိန္းစိန္အစိုးရမတိုင္မီက ေပး ထားေသာ စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာန ဝန္ထမ္း ေဟာင္းမ်ားက ေျပာသည္။ 

ျမန္မာေအာ္တိုေကာ္ပိုေရး ရွင္းသည္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ တရားဝင္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားၿပီး ၂၀၁၂-၁၃ အတြင္း ဧက ၅,၀၀၀ တြင္ သစ္ထုတ္လုပ္ခြင့္ျပဳေသာ္ လည္း ယင္းႏွစ္တြင္ သစ္မထုတ္ ႏုိင္သျဖင့္ ၂၀၁၃ တြင္ သက္တမ္းတိုးခြင့္ျပဳခဲ့ရာ သစ္ ၆,၆၇၇ တန္ရရွိကာ ကုမၸဏီကို အက်ိဳးခံစားခြင့္ျပဳ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၃-၁၄ တြင္ ယင္းကုမၸဏီကို ဧက ၅,၀၀၀ အေျပာင္ရွင္းခြင့္ျပဳထားၿပီး သစ္တန္ ၁၀,၁၅၄ ထြက္ရွိ၍ ကုမၸဏီက ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဌာနက ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့သစ္လုပ္ ငန္း ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးခင္ေမာင္ၾကည္က ေျပာသည္။ 

‘‘ဒီစီမံကိန္းက ဆီအုန္းစိုက္ဖို႔ အဓိကေပးတာ။ ဆီအုန္းစိုက္ဖို႔ ေျမရွင္းရင္းနဲ႔ သစ္ထြက္လာတဲ့အ ခါ၊ သစ္ထုတ္ခြင့္ေပးလိုက္တဲ့အခါ က်ေတာ့ ဆီအုန္းစိုက္တာ အဓိက ဦးစားမေပးေတာ့ဘဲနဲ႔ သစ္ခုတ္ တာကို အဓိကဦးစားေပးသလိုျဖစ္ သြားတယ္’’ဟု အစီရင္ခံစာျပဳစု ရာတြင္ ပါဝင္ေသာ စိမ္းလန္းအမိ ေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း ဥကၠ႒ ဦးဝင္းမ်ိဳးသူက ဆိုသည္။ 

ယင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသ ခံမ်ား အလုပ္အကိုင္ခက္ခဲျခင္း၊ စားဝတ္ေနေရးခက္ခဲျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီး သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္း မ်ားလည္း ျဖစ္လာေၾကာင္း ဘုတ္ ျပင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ႀကီးမ႑ိဳင္ၿမိဳ႕ နယ္ခြဲရွိ မႏိုး႐ံုးရြာေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ 

ျမန္မာေအာ္တိုေကာ္ပိုေရး ရွင္း စတင္ ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ဆီအုန္းစိုက္ခင္းအေၾကာင္းျပကာ ေျမယာသိမ္းယူျခင္း၊ သစ္ထုတ္ယူ ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ယခင္က ေပါမ်ား စြာေပါက္ေရာက္ေသာ သကၤန္း၊ ကညင္ႏွင့္ ပ်ဥ္းမျဖဴနီ စသည့္ သစ္မ်ိဳးစိတ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးလုနီးပါး ျဖစ္လာသည့္အျပင္ အဆိုပါသစ္ မ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲေပါက္ေလ့ရွိေသာ ေဆးဘက္ဝင္အပင္မ်ား၊ ေတာ ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ဆိုသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားသည္ ၂၀၁၇ ဇြန္လတြင္ ယင္းကုမၸဏီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု ကာ ေျမယာမ်ားျပန္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မ ရွင္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ သစ္ ေတာဦးစီးဌာန၊ ေျမစာရင္းဦးစီး ဌာန၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦး စီးဌာနတို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား လာေရာက္စစ္ေဆးေသာ္လည္း လက္ရွိအထိ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း မရွိ ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ဆိုသည္။ 

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး တြင္ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးရန္ ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၆ အတြင္း ေျမဧက ၁ ဒသမ ၉ သန္းေက်ာ္ခ်ထားေပးရာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်ထားေပး သည့္အတိုင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဘဲ ေရတို အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္သည့္ သယံဇာတ ထုတ္ယူေရးကိုသာ ဦးတည္ေန ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မူလရည္မွန္း ခ်က္ေဒသလူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးကို အေထာက္အကူမျပဳ ဘဲ မလိုလားအပ္သည့္ လူမႈေရး ႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈမ်ားသာ ျဖစ္ေပၚ၍ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ မ်ား၊ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ေၾကာင့္ အခြန္ဘ႑ာဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ယင္းအစီရင္ခံ စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

‘‘ကြၽန္မတို႔ေျမေတြကို ကုမၸ ဏီစကားျပန္က ပ်ိဳးေထာင္ဖို႔အ တြက္ သံုးႏွစ္ေျမငွားတယ္ဆိုလို႔ တစ္ဧက တစ္ေသာင္းနဲ႔ ေျမ ၁၀ ဧက ငွားလိုက္တာ ပိုက္ဆံလည္း အခုထိမေပးဘူး။ ေျမညႇိမယ္ဆိုၿပီး ဘူဒိုဇာနဲ႔ အကုန္ထိုးတာ သီဟိုဠ္ ပင္ေတြ ပါသြားတယ္’’ဟု မႏိုး႐ံုး ရြာ ေဒသခံအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ဆိုသည္။ 

ေဒသခံမ်ားသည္ ေျမယာ ဆံုး႐ႈံးၿပီး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို မည္ သို႔မွ် အေထာက္အကူမျပဳေသာ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား ႏွင့္ ကုမၸဏီအၾကား ပဋိပကၡ ပိုမို  မ်ားျပားလာကာ ေဒသခံမ်ားစား ဝတ္ေနေရး ပိုမိုက်ယ္တည္းလာ ျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးလာ ျခင္းမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ 

‘‘ေျမယာေတြကို ျပန္ေပးဖို႔ စိစစ္ေနတာ အမ်ားျပည္သူလည္း သိမေနဘူး။ ေဒသခံေတြလည္း သိမေနဘူး။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိ ေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔ အခုလို သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲလုပ္တာပါ’’ဟု စိမ္း လန္းအမိေျမဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အသင္းဥကၠ႒ ဦးဝင္းမ်ိဳးသူက အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဆို သည္။ 

ေျမယာမ်ား ျပန္လည္ေပး အပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြး ကာ သက္ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံေတာ္အ ႀကီးအကဲမ်ားအေနျဖင့္ ေျမယာ မ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္  ေဆာင္ ရြက္ေနေသာ္လည္း အေၾကာင္း ေၾကာင္းေၾကာင့္ ေအာက္ေျခ၌ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေႏွးေနေၾကာင္း ယင္းအစီရင္ခံစာျပဳလုပ္ေသာ အ ဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္သူမ်ားက ေျပာသည္။ျမန္မာေအာ္တိုေကာ္ပိုေရး ရွင္းသည္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံအေျခ စိုက္ ေအာ္တိုစက္မႈ လုပ္ငန္းစု (AIC) ႏွင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံအေျခ စိုက္ Resources & Resouce Pte, Ltd တို႔ ပူးတြဲတည္ေထာင္ထား ေသာ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာေအာ္တိုေကာ္ပိုေရး ရွင္းသည္ ၂၀၁၁ ဧၿပီတြင္ တရား ဝင္မွတ္ပံုတင္ၿပီး ၂၀၁၈ မတ္လ တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည္ျဖစ္ သည္။ ယင္းကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၀ ေအာက္တိုဘာ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ထံမွ ဆီ အုန္းစိုက္ပ်ိဳးခြင့္ေလွ်ာက္ထားၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားကာ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ရာႏႈန္းျပည့္ခြင့္ျပဳ ထားေသာ ပထမဆံုးစီမံကိန္းျဖစ္ သည္။