ဟြာေဝးႏွင့္ ကေမၻာဇဘဏ္ ပူးေပါင္းၿပီး ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးမည္

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဘ႑ာေရး ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ Huawei ႏွင့္ ကေမၻာဇဘဏ္တို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူလက္ မွတ္ေရးထိုးၿပီးေၾကာင္း ကေမၻာ ဇဘဏ္က မတ္လ ၂၀ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာျပည္သူမ်ား ဘ႑ာ ေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္သည့္ ဝန္ ေဆာင္မႈကို သုေတသနေကာက္ ယူ၍ ယင္းစစ္တမ္းအေပၚ အေျခခံ ကာ သင့္ေတာ္သည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဘ႑ာေရးစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ျပည္သူမ်ားထံ ေပးအပ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ကေမၻာဇက ထုတ္ျပန္ သည္။ ယင္းသုေတသနအတြက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကို ကေမၻာ ဇဘဏ္ႏွင့္ Huawei ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု ထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရိွသည္။


‘‘ဘဏ္အေကာင့္ရွိၿပီး အသံုး ျပဳေနတဲ့ ျပည္သူမ်ားဟာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ လူဦးေရရဲ႕ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိအသံုးျပဳႏိုင္တာက ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ရွိေပမယ့္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ျပည္သူမ်ားမွာ စမတ္ဖုန္း ကိုယ္စီရွိၾကပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အိပ္မက္ကေတာ့ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း စမတ္ဖုန္းအသံုး ျပဳၿပီး ျပည္သူမ်ား ရာႏႈန္းျပည့္ပါ ဝင္ႏိုင္တဲ့ ဘ႑ာေရးစနစ္တစ္ခု ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ကေမၻာဇဘဏ္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Mike DeNoma က ေျပာသည္။

 သေဘာတူညီခ်က္လက္ မွတ္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ရွိန္းက်ိန္႔ၿမိဳ႕ ၌ မတ္လ ၁၀ ရက္က ေရးထိုးခဲ့ သည္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ဘဏ္ စနစ္ကတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မ်ား လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္ မားလာႏိုင္ေၾကာင္း ကေမၻာဇ ဘဏ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ကိုဝင္းက ေျပာသည္။

ကေမၻာဇဘဏ္ကို ၁၉၉၄ က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ျပည္ တြင္း ဘဏ္ခြဲ ၅၀၀ ေက်ာ္ရွိကာစင္ကာပူ၊ ထိုင္းႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံ တို႔တြင္ ႏိုင္ငံတကာ ကိုယ္စား လွယ္႐ံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားသည္။