ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ ပညာသင္ဆု အခြင့္အလမ္း

အိုဘားမားေဖာင္ေဒးရွင္းပညာသင္ဆုရ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား (ဓာတ္ပံု − harris.uchicago.edu)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ငါး ပတ္ၾကာ သြားေရာက္ေလ့လာရ မည့္ YSEALI Professional Fellows Program

အသက္ (၂၅)ႏွစ္မွ (၃၅)ႏွစ္ အတြင္း လူငယ္မ်ားအား အေမရိ ကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ သီတင္းငါး ပတ္ၾကာ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ သြားေရာက္ႏုိင္ရန္ အေမရိကန္ အစုိးရက ဖိတ္ေခၚထားသည့္ ပညာသင္ဆု အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ Fellows Program တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ သြားေရာက္ကာ အစုိးရအဖဲြ႕အ စည္းမ်ား၊ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ သီတင္း ပတ္ေလးပတ္ၾကာ ေလ့လာရမည့္ အစီအစဥ္ပါ၀င္ရာ ထိုအဖဲြ႕အ စည္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေန သူမ်ားႏွင့္ တုိက္႐ုိက္စကားေျပာခြင့္၊ ေလ့လာခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္မွ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ ထိေတြ႕ခြင့္ရျခင္း ေၾကာင့္ တစ္ဦးခ်င္း၏ ကြၽမ္းက်င္ မႈ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္မ်ား  သိရွိကာ မိမိႏုိင္ငံအတြက္ ျပန္လည္ အသုံးခ်ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

YSEALI Professional Fellows Program အတြက္ အေမရိကန္အစိုးရက ကုန္က်စ ရိတ္အလုံးစုံ ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအျပင္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားမွ လူငယ္မ်ားအား လုံး ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳထားသည္။

အဆုိပါ Fellows Program တြင္ က႑ေလးခုခဲြထားၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ၎စိတ္ပါ ၀င္စားသည့္ က႑တစ္ခုကိုသာ ေရြးခ်ယ္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိ သည္။ အရပ္ဘက္ဆက္ဆံေရး (Civic Engagement) ၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ျပႆနာ (Environmental Issues)၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈ (Social Entrepreneurship) ႏွင့္ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ (Economic Development) က႑မ်ားအနက္ တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ေလွ်ာက္ထား ရမည္ ျဖစ္သည္။

က႑တစ္ခုခ်င္းအလုိက္ ေလွ်ာက္ထားရမည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေမရိ ကန္သံ႐ုံး ၀က္ဘ္ဆုိက္ mm. usembassy.gov သို႔ ၀င္ေရာက္ ေလ့လာႏုိင္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ကို မတ္လ ၃၀ ရက္ ေနာက္ဆုံး ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ ေမလလယ္တြင္ အစီအစဥ္၌ ပါ၀င္ခြင့္ရသူမ်ားကို ေၾကညာမည္ ျဖစ္ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္မွႏုိ၀င္ဘာ ၁၇ ရက္အထိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ သြားေရာက္ရ မည္ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္ သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကြၽမ္းက်င္စြာ ေျပာဆိုႏုိင္ရမည္။ ေလွ်ာက္ထားသည့္ က႑ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အနည္းဆုံးလုပ္သက္ ၂ ႏွစ္ရွိထား ရမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ထုိလုပ္ငန္းခြင္၌ လုပ္ကိုင္ေန သူျဖစ္ရ မည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပသႏုိင္သူ ျဖစ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

YSEALI (Young Southea -st Asian Leaders Initiative)  အစီအစဥ္ကို အေမရိကန္အစုိးရ က ၂၀၁၄ တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ စီး ပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံသားေရး ဆုိင္ရာ အခန္းက႑မ်ားတြင္ ကြၽမ္းက်င္သည့္ လူငယ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ား အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ထြက္ေပၚလာၿပီး ေဒသတြင္း ျပႆနာမ်ား၊ စိန္ေခၚ မႈမ်ားကို အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေျဖ ရွင္းႏုိင္ရန္ ပံ့ပိုးေပးလုိသည့္ ရည္ ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္သည္။

လက္ရွိအထိ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားမွ လူငယ္တစ္သိန္း ခန္႔ YSEALI အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္ဟု အေမရိကန္သံ႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။


DAAD အဖြဲ႔အစည္းက ေပးအပ္သည့္ မဟာဘြဲ႕၊ပါရဂူဘြဲ႕ပညာေတာ္သင္ဆုရ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား  (ဓာတ္ပံု − developmentconnection.net)

DAAD အဖဲြ႕အစည္းက ေပးအပ္ ေသာမဟာဘဲြ႕၊ ပါရဂူဘဲြ႕ပညာ ေတာ္သင္ဆု

၂၀၁၉-၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ အတြက္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံရွိ တကၠသိုလ္  မ်ားတြင္ ဘဲြ႕လြန္သင္တန္းတက္ ေရာက္မည့္ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား DAAD (ဂ်ာမနီပညာေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးအဖဲြ႕) က ပညာ သင္ဆုေပးအပ္မည္ဟု ေၾကညာ ထားသည္။

ဘဲြ႕တစ္ခုခုရရွိထားၿပီး ဂ်ာ မနီႏုိင္ငံရွိ မည္သည့္တကၠသိုလ္ တြင္မဆို မဟာဘဲြ႕၊ ပါရဂူဘဲြ႕ တက္ေရာက္မည့္ ျမန္မာအပါအ ၀င္ ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ပညာေတာ္ သင္ဆုေပးမည္ ျဖစ္သည္။

စီးပြားသိပၸံ၊ စီးပြားစီမံ၊ ႏုိင္ငံ ေရးဆက္ႏႊယ္စီးပြားေရး၊ အင္ဂ်င္ နီယာႏွင့္ ဆက္စပ္ဘာသာရပ္ မ်ား၊ သခ်ၤာ၊ ေက်းလက္ၿမိဳ႕ျပစီမံ ခန္႔ခဲြေရး၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ သစ္ ေတာသိပၸံ၊ ေဆးပညာႏွင့္ လူထု က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးသိပၸံ၊ ပညာ ေရး၊ ဥပေဒစသည့္ ဘာသာရပ္ ဘဲြ႕လြန္သင္တန္းမ်ားအတြက္သာ ပညာသင္ဆုေပးမည္ဟု ကန္႔ သတ္ထားသည္။ မိမိတက္ေရာက္ မည့္ ဘာသာရပ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ကို ေရြးခ်ယ္ေလွ်ာက္ထားၿပီး ၀င္ခြင့္ ရရွိမွသာ DAAD ပညာသင္ဆု သီးျခားေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ သည္။

ပညာသင္ဆုရရွိပါက တစ္ လလွ်င္ မဟာဘဲြ႕သင္တန္းအ တြက္ ယူ႐ုိ ၇၅၀ ၊ ပါရဂူဘဲြ႕သင္ တန္းအတြက္ ယူ႐ို ၁,၀၀၀ ေထာက္ပံ့မည့္အျပင္ အာမခံ ေၾကး၊ ခရီးသြားလာစရိတ္မ်ားပါ ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားမည့္သူမ်ား သည္ နည္းပညာႏွင့္ သိပၸံပညာ ရပ္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အ နိမ့္ဆုံးဘဲြ႕ဒီဂရီတစ္ခု ရရွိထားရ မည္။ ပထမဘဲြ႕ရရွိခ်ိန္သည္ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားခ်ိန္ႏွင့္ ေျခာက္ႏွစ္ထက္ပို၍ ကြာဟမေန ရ။ တက္ေရာက္ခြင့္ရမည့္ တကၠ သိုလ္၏ ဘာသာစကားလုိအပ္ ခ်က္ ျပည့္မီသူျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဂ်ာမန္ဘာသာစကား ေျပာဆိုႏုိင္ သူကို ဦးစားေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ကာလတစ္ႏွစ္မွ သုံးႏွစ္အထိအတြက္ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္ထားႏုိင္ ၿပီး ထပ္မံရယူလိုပါက ေက်ာင္း သား၏ ပညာေရးတုိးတက္မႈ မွတ္ တမ္းအေပၚ မူတည္ကာပညာသင္ ဆုကာလ ထပ္တိုးသင့္၊ မတိုးသင့္ ဆုံးျဖတ္မည္ ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ဆုကို http:/ mentorks.net/2018/01/11/apply-now-fully-funded-daad-scholarship-2018-2019-for-international-students-in-germany/ သို႔ ၀င္ ေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ ေနာက္ဆုံး ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

အိုဘားမားေဖာင္ေဒးရွင္းပညာသင္ဆု

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ University of Chicago Harris School of Public Policy တြင္ ႏုိင္ငံတကာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ မူ၀ါဒေရးရာဆုိင္ရာ မဟာဘဲြ႕သင္တန္းတက္ေရာက္ ခြင့္ရရွိႏုိင္မည့္ ပညာသင္ဆုအစီ အစဥ္ ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပတြင္ အုိ ဘားမား ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ပူး ေပါင္းကာ အလုပ္သင္အျဖစ္ လုပ္ ကိုင္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ားပါ ရရွိႏုိင္ၿပီး အိုဘားမားေဖာင္ေဒး ရွင္းက ပ်ဳိးေထာင္ေပးမည့္ အနာ ဂတ္ေခါင္းေဆာင္ကြန္ရက္တြင္  ပါ၀င္ခြင့္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ဆုေပးအပ္မည့္ သူဦးေရ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိ ဘဲ ကမၻာတစ္၀န္းမွ လူမႈအဖဲြ႕အ စည္းမ်ား၊ အစိုးရအဖဲြ႕အစည္း မ်ား၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား မည္သူမဆို ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္သည္။

ပညာသင္ဆုရရွိသူမ်ားအား အိုဘားမားေဖာင္ေဒးရွင္းက ေက်ာင္းစရိတ္၊ လစဥ္အသုံးစရိတ္၊ ေထာက္ပံ့ေၾကး၊ စာအုပ္စာတမ္း ေၾကး၊ သင္တန္းေၾကး၊ စာသင္ခန္း ျပင္ပ တစ္ဦးခ်င္းစြမ္းရည္ ဖံြ႕ၿဖိဳး မႈအတြက္ လုိအပ္သည့္ လႈပ္ရွား မႈမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ ခရီးစရိတ္မ်ားအားလုံး ပံ့ပိုးမည္ ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားမည့္ သူမ်ား သည္ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းခြင္ တြင္ သုံးႏွစ္မွ ငါးႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ မူ၀ါဒ ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ပါ၀င္စားရမည္ျဖစ္သည္။ ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္ၿပီးဆုံးၿပီး မိခင္ႏုိ္င္ငံ ျပန္ေရာက္သည့္အခါ ေဆာင္ရြက္မည့္ ႏုိင္ငံတကာဖံြ႕ ၿဖိဳးေရးႏွင့္ မူ၀ါဒေရးရာ ပေရာ ဂ်က္တစ္ခု တင္ျပႏုိင္ရမည္ ျဖစ္ သည္။

ေလွ်ာက္လႊာကို https:/harris.uchicago.edu/obama-scholars တြင္ ေလွ်ာက္ထားရ မည္ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာပိတ္ရက္ သည္ ဧၿပီ ၁၇ ရက္ျဖစ္သည္။ သင္ တန္းကို ၂၀၁၈ ေအာက္တိုဘာ တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္သည္။