ကမၻာႀကီး၏ လစ္ဘရယ္တည္ၿငိမ္မႈ ေသဆံုးျခင္း

Kevin Lamarque/Reuters

ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္ခန္႔ ၾကာျမင့္ ၿပီးေနာက္ အေရာင္မွိန္သြားေသာ ျမင့္ျမတ္သည့္ ေရာမအင္ပါယာ သည္ ျမင့္ျမတ္မႈလည္းမရွိ၊ ေရာမ လည္းမဆန္၊ အင္ပါယာလည္း မဟုတ္ဟု ျပင္သစ္ေတြးေခၚပညာ ရွင္ႏွင့္ စာေရးဆရာ ေဗာ္လ္တဲ ယားက ေျပာခဲ့သည္။ ယခုအခါ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀ ခန္႔တြင္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ျပႆနာသည္ ေဗာ္လ္တဲ ယား၏ စကားအတိုင္းေျပာရလွ်င္ ကမၻာ့လစ္ဘရယ္ တည္ၿငိမ္မႈ သည္ လစ္ဘရယ္လည္းမက်၊ တစ္ ကမၻာလံုးလည္း မျပန္႔၊ တည္ၿငိမ္မႈလည္းမရွိျဖစ္သည္။


ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးဆံုးခ်ိန္ တြင္ အာေမရိကန္ႏုိင္ငံသည္ ၿဗိတိန္၊ အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူး ေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရင္း ကမၻာႀကီး ၏ လစ္ဘရယ္တည္ၿငိမ္မႈကို ထူ ေထာင္ခဲ့သည္။ ရည္မွန္းခ်က္သည္ ႏွစ္ ၃၀ အတြင္း ကမၻာစစ္ ႏွစ္ခုဆီ ဦးတည္ခဲ့ေသာ အေျခအ ေနမ်ား ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ ေပၚ ေပါက္မလာေစရန္ျဖစ္သည္။

ထိုရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ႏွင့္ နယ္ေျမပိုင္နက္ကို ေလးစား ၿပီး ဥပေဒစိုးမိုးမႈကို အေျခခံေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ လစ္ဘ ရယ္ဆန္ေသာ ႏုိင္ငံတကာစနစ္ တစ္ရပ္ကို ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုး ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားက ဖန္တီးခဲ့သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးကိုလည္း ကာ ကြယ္ေပးမည္ျဖစ္ကာ ယင္းအစီ အစဥ္အားလံုးကို တစ္ကမၻာလံုး တြင္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးရန္ျဖစ္ သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ယင္းအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ရန္ လူတုိင္း အတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးထားၿပီး မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျမႇင့္တင္ရန္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (IMF) ႏွင့္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရး အဖြဲ႕ (WTO) တို႔ကို ထူေထာင္ခဲ့ သည္။

ဤအရာအားလံုးႏွင့္ ေနာက္ ထပ္လိုအပ္မႈမ်ားကို အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးအင္ အား၊ ဥေရာပႏွင့္ အာရွတစ္လႊား မဟာမိတ္ကြန္ရက္၊ ရန္လိုမႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေသာ ႏ်ဴ ကလီးယားလက္နက္မ်ားျဖင့္ က်ားကန္ေပးထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကမၻာႀကီး၏ လစ္ ဘရယ္တည္ၿငိမ္မႈကို ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ႈငံမ်ားက လက္ခံေသာ စံေမွ်ာ္ မွန္းခ်က္မ်ားေပၚတြင္သာမက ပါဝါအမာ (Hard Power) ေပၚ၌ လည္း အေျခခံထားခဲ့သည္။ ျပတ္ျပတ္သားသား လစ္ဘရယ္မဆန္ ေသာ ဆုိဗီယက္ယူနီယံအေပၚတြင္ လည္း ယင္းစံႏႈန္းမ်ား မေလ်ာ့ပါး ခဲ့ေပ။ ယင္းႏုိင္ငံသည္ အေျခခံ အားျဖင့္ ဥေရာပ၊ ကမၻာတစ္ဝန္း တည္ၿငိမ္မႈဆိုျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ ၍ အေျခခံအားျဖင့္ ကြဲျပားျခား နားေသာ အယူအဆရွိခဲ့သည္။

ဆုိဗီယက္ယူနီယံ ၿပိဳကြဲကာ စစ္ေအးေခတ္ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီးေနာက္ ကမၻာ့လစ္ဘရယ္တည္ၿငိမ္မႈသည္ ခါတုိင္းထက္ ပိုမိုျမန္ဆန္သြက္ လက္ပံုေပၚခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ ၂၅ ႏွစ္ၾကာၿပီး ယေန႔အခ်ိန္အခါ တြင္ ၎၏ အနာဂတ္သံသယရွိ စရာျဖစ္လာသည္။ အမွန္တကယ္ လည္း လစ္ဘရယ္တည္ၿငိမ္မႈ၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္း သံုးခုျဖစ္ ေသာ လစ္ဘရယ္ဝါဒ၊ ကမၻာလံုး လက္ခံမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈ ထိန္းသိမ္း ေရးတုိ႔ပင္ စိန္ေခၚမႈႀကံဳေနရၿပီး ယင္းမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ အတြင္း မႀကံဳစဖူးျဖစ္သည္။

လစ္ဘရယ္ဝါဒ ဆုတ္ယုတ္ က်ဆင္းေနသည္။ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ႀကီးထြားလာေသာ လူထုႀကိဳက္ဝါဒ အက်ိဳးဆက္မ်ား ကို ခံစားေနရသည္။ ဥေရာပတြင္ ႏုိင္ငံေရးအစြန္းေရာက္ပါတီမ်ား ေျခကုပ္ရလာခဲ့သည္။ ၿဗိတိန္တြင္ အီးယူမွ ထြက္ခြာေရးမဲမ်ား အသာ စီးရခဲ့ျခင္းသည္ အီလစ္မ်ား၏ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈ ဆံုး႐ႈံးလာျခင္းကို သက္ေသခံေနသည္။ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတြင္လည္း ကိုယ္ပိုင္သမၼတ ထံမွ ႏုိင္ငံ၏ မီဒီယာ၊ တရား႐ံုး မ်ားႏွင့္ ဥပေဒစည္းၾကပ္ေရး အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအေပၚ ယခင္က မႀကံဳ ဖူးေသာ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳ ေနရသည္။ တ႐ုတ္၊ ႐ုရွား၊ တူရကီအပါအဝင္ အာဏာရွင္ဆန္ေသာ စနစ္မ်ားသည္ပင္ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ ေလးလံမႈပိုမ်ားလာသည္။ ဟန္ ေဂရီႏွင့္ ပိုလန္ကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံမ်ား သည္ ၎တုိ႔၏ ႏုပ်ိဳေသာ ဒီမိုက ေရစီမ်ား၏ ကံၾကမၼာအေပၚ စိတ္ ဝင္စားပံုမရေပ။

ကမၻာႀကီးသည္ တစုတစည္း တည္းရွိေနသည္ဟုေျပာရန္ ခက္ ခဲလာသည္။ ေဒသဆုိင္ရာ တည္ ၿငိမ္မႈအစီအစဥ္မ်ား ေပၚထြက္ လာသည္ကို ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းအတြက္ဆုိ လွ်င္ မတည္ၿငိမ္မႈဟုပင္ဆိုႏုိင္ၿပီး ၎တုိ႔တြင္လည္း ကိုယ္ပိုင္လကၡ ဏာမ်ားရွိေနသည္။ ကမၻာလံုးဆုိင္ ရာ မူေဘာင္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား က်႐ႈံးေနသည္။ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရး မူဝါဒႀကီးထြားလာၿပီး ေနာက္ဆံုး အေက်ာ့ 

ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးေဆြးေႏြးပြဲမွ ရလဒ္မ်ား အသီးအပြင့္မျဖစ္ခဲ့ေပ။ 

ဆုိက္ဘာေလာကကို အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ စည္းကမ္းမ်ား မရွိသေလာက္ျဖစ္ ေနသည္။

တစ္ခ်ိိန္တည္းမွာပင္ အင္ အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ား၏ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ မ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ဥေရာပတြင္ နယ္စပ္မ်ဥ္းမ်ား ေျပာင္းလဲရန္ ႐ုရွားႏုိင္ငံက အင္ အားသံုးခဲ့ၿပီး အေျခခံႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး စံႏႈန္းမ်ားကို ခ်ိဳး ေဖာက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ဩဇာလႊမ္းမိုးရန္ ႀကိဳးပမ္းရင္း အေမရိကန္၏ အခ်ဳပ္ အျခာကို ထိပါးခဲ့သည္။ ႏ်ဴကလီး ယားလက္နက္ မျပန္႔ပြားေရး ခိုင္ မာေသာ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူ ညီခ်က္ကို ေျမာက္ကိုရီးယားက ေပၚေပၚထင္ထင္ ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ သည္။ ဆီးရီးယားႏွင့္ ယီမင္၌ လူ သားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အိပ္မက္ဆုိးမ်ားကို ကမၻာႀကီးက ရပ္ၾကည့္ေနသည္။ ဆီးရီးယား အစိုးရက ဓာတုလက္နက္မ်ား အသံုးျပဳမႈအေပၚ ကုလသမဂၢႏွင့္ အျခားေနရာမ်ား၌ တုံ႔ျပန္မႈ မရွိ သေလာက္ျဖစ္သည္။ ဗင္နီဇြဲလား ႏုိင္ငံသည္ ယိုယြင္းပ်က္စီးလာ ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္လာေနၿပီး ကမၻာ ေပၚမွ လူ ၁၀၀ တြင္ တစ္ဦးသည္ဒုကၡသည္ (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံတြင္းမွာပင္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေန ရသူျဖစ္ေနသည္။

ဤအရာမ်ားအားလံုး ဘာ ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေနသနည္း၊ ဘာ ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေန သနည္းဆိုျခင္း ေနာက္ကြယ္၌အေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ားအျပားရွိ သည္။ လူထုအႀကိဳက္ဝါဒ (Popu lism) ႀကီးထြားလာျခင္းသည္ ဝင္ေငြမ်ား ရပ္တန္႔ေနျခင္းႏွင့္ အလုပ္ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားကို တုံ႔ျပန္မႈျဖစ္သည္။ နည္းပညာသစ္မ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားမွ တင္သြင္း မႈမ်ားေၾကာင့္ ဝင္ေငြႏွင့္ အလုပ္ အကိုင္မ်ား ထိခိုက္ေနသည္ဆုိ သည္။ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ (Na-tionalism) ကို ၎၏ ဩဇာလႊမ္း မိုးမႈ ပို၍ ခိုင္မာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ လိုေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အသံုးခ်ေနသည္။ ထို႔အျပင္ ကမၻာ လံုးဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပါဝါခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ေျပာင္းလဲမႈအ သစ္ႏွင့္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္အမီ လိုက္ပါေျပာင္းလဲရန္ ပ်က္ကြက္ ေနသည္။

သို႔ေသာ္ ကမၻာ့လစ္ဘရယ္ တည္ၿငိမ္မႈ အားနည္းလာျခင္း သည္ အျခားအရာမ်ားထက္ အေမ ရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔၏ ေျပာင္းလဲသြားေသာ သေဘာထား ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံက ပစိဖိတ္ျဖတ္ေက်ာ္စီးပြား ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၌ မပါ ဝင္ႏုိင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သလို ပါရီရာသီ ဥတုသေဘာတူညီခ်က္မွလည္း ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ေျမာက္အေမရိက လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ (NAFTA) ႏွင့္ အီရန္ ႏ်ဴကလီး ယားသေဘာတူညီခ်က္မွ ႏုတ္ ထြက္မည္ဟုလည္း ထရန္႔က ၿခိမ္း ေျခာက္ခဲ့သည္။ အျခားလူမ်ား လည္း အသံုးခ်လာႏုိင္ေသာ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး အေၾကာင္းျပခ်က္ ျဖင့္ သံမဏိႏွင့္ အလူမီနီယံအ ေပၚ အခြန္အေကာက္မ်ား တစ္ ဖက္သတ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ရင္း ကမၻာႀကီးကို ကုန္ သြယ္ေရးစစ္ပြဲ အႏၲရာယ္ရွိေစခဲ့ သည္။ ယင္းအျပင္ အေမရိကန္ က ေနတိုး မဟာမိတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ အျခားမဟာမိတ္ ဆက္ဆံေရးမ်ား အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။ ဒီမို ကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအ ေၾကာင္း မေျပာသေလာက္ျဖစ္ ကာ ‘အေမရိကန္ပထမ’ ေႂကြး ေၾကာ္သံႏွင့္ ကမၻာႀကီး၏ လစ္ဘ ရယ္တည္ၿငိမ္မႈသည္ ျပဒါးတစ္ လမ္း သံတစ္လမ္းျဖစ္သည္။

ေျပာခ်င္သည္မွာ အေမရိ ကန္တစ္ႏိုင္ငံတည္းကို ေဝဖန္လို ျခင္းမဟုတ္ေပ။ အီးယူ၊ ႐ုရွား၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ဂ်ပန္အပါအဝင္ ယေန႔ေခတ္ အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ား ကို ၎တုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အရာ၊ လုပ္ေဆာင္မႈမရွိေသာအ ရာ (သို႔မဟုတ္) ႏွစ္ခုစလံုးအ တြက္ ေဝဖန္၍ ရႏိုင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ အေမရိကန္သည္ သာမန္ကာလွ်ံကာ အျခားႏုိင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံမဟုတ္ေပ။ အေမရိကန္ သည္ ကမၻာ့လစ္ဘရယ္တည္ၿငိမ္မႈ အဓိကဗိသုကာျဖစ္ကာ အဓိကက က်ားကန္ေပးထားသူလည္းျဖစ္ သည္။ အဓိကအက်ိဳးအျမတ္ရေန သူလည္းျဖစ္သည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ ၎ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ အခန္းက႑ ကို စြန္႔လႊတ္ေရး အေမရိကန္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အခ်ိဳးအေကြ႕ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကမၻာ့လစ္ဘ ရယ္တည္ၿငိမ္မႈသည္ ၎ဘာသာ မရွင္သန္ႏိုင္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားက ယင္း ကို ထိန္းသိမ္းရန္ စိတ္မဝင္စား (သို႔မဟုတ္) အင္အားမရွိေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအတြက္ ရလဒ္သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား မ်ားႏွင့္ အျခားလူမ်ားအားလံုးအ တြက္ လြတ္လပ္မႈ ပိုနည္းေသာ၊ စည္ပင္ဝေျပာမႈ ပိုနည္းေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ပိုနည္းေသာ ကမၻာႀကီးေပၚ ထြက္လာျခင္းျဖစ္ေပမည္။

—Ref: Liberal World Order, RIP