ေတာင္အာဖရိကသမၼတ ဆုိင္ရီလ္ရာမာဖိုဆာ

မာတာမီလာဆုိင္ရီလ္ရာမာဖိုဆာ သည္ ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံေရး သမားျဖစ္ၿပီး ဇူးမားႏုတ္ထြက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ေတာင္အာဖရိက၏ လက္ ရွိႏွင့္ ပၪၥမသမၼတ ျဖစ္လာသည္။


အသားအေရာင္ ခြဲျခားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားခဲ့ သူ အလုပ္သမားသမဂၢေခါင္း ေဆာင္ေဟာင္းႏွင့္ စီးပြားေရး သမား ရာမာဖိုဆာသည္ ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၈ အထိ ေတာင္အာဖရိက ၏ ဒုတိယသမၼတ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့သည္။

ရာမာဖိုဆာကို ၁၉၅၂ ႏိုဝင္ ဘာ ၁၇ ရက္က ဂ်ိဳဟန္နက္စ္ ဘာ့ဂ္ၿမိဳ႕ ဆုိဝီတိုေဒသတြင္ ေမြး ဖြားခဲ့ၿပီး ေမြးခ်င္းသံုးဦးအနက္ ဒုတိယျဖစ္သည္။ ယင္းေဒသမွာ ပင္ ႀကီးျပင္းခဲ့ၿပီး ၁၉၇၂ တြင္ University of the North ၌ ဥပေဒပညာသင္ယူခဲ့သည္။

ရာမာဖိုဆာသည္ တကၠသိုလ္၌ ေက်ာင္းသားႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ေတာင္အာဖရိက ေက်ာင္းသား အစည္းအ႐ံုးဝင္ လည္းျဖစ္သည္။ 

လူမည္းမ်ား၏ ညီလာခံတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၄ ၌ အၾကမ္းဖက္ ဝါဒဥပေဒျဖင့္ ၁၁ လၾကာ တိုက္ ပိတ္ခံခဲ့ရသည္။

၁၉၇၆ တြင္ ထပ္မံထိန္းသိမ္း ခံရၿပီး ေျခာက္လၾကာျမင့္ခဲ့သည္။

ေထာင္မွ ထြက္လာၿပီး ေနာက္ ဥပေဒကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ရင္း ေက်ာင္းတက္ကာ ၁၉၈၁ ၌ ေတာင္အာဖရိက တကၠသိုလ္မွ ဥပေဒဘြဲ႕ရရွိခဲ့ သည္။

ယင္းေနာက္ ရာမာဖိုဆာ သည္ ေတာင္အာဖရိက အလုပ္ သမားသမဂၢမ်ား ေကာင္စီတြင္ ဥေပဒအႀကံေပးအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ မုိင္းအလုပ္ သမားမ်ားသမဂၢ စတင္ရန္ တာဝန္ေပးအပ္ခံရၿပီး ယင္းႏွစ္မွာပင္ မုိင္းလုပ္သားမ်ား အမ်ိဳးသားသမဂၢ (NUM) ကို စတင္ခဲ့သည္။

ရာမာဖိုဆာသည္ NUM အဖြဲ႕၏ ပထမဆံုး အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ လာသည္။

ထို႔အျပင္ ရာမာဖိုဆာသည္ ေတာင္အာဖရိက အလုပ္သမား သမဂၢ ကြန္ဂရက္ (COSATU) ဖြဲ႕စည္းရာတြင္လည္း တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၆ ၌ အာဖရိက အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ (ANC) ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေသာ COSATU အဖြဲ႕ တြင္လည္း ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ COSATU ၏ ပထမ ဆံုး အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး တာဝန္ကိုလည္း ရာမာဖိုဆာက ရရွိခဲ့သည္။

၎၏ ဆယ္ႏွစ္ (၁၉၈၂- ၁၉၉၂) ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ အလုပ္သမားသမဂၢသည္ အဖြဲ႕ဝင္ သံုးသိန္းအထိရွိလာၿပီး ေတာင္ အာဖရိက မိုင္းလုပ္ငန္း၏ လူမည္း အင္အားထက္ဝက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ ႏုိင္ခဲ့သည္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ရာမာဖို ဆာသည္ ေထာင္မွ လြတ္လာ ေသာ ANC ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ဇမ္ဘီယာႏုိင္ငံသို႔ လိုက္ပါခဲ့ၿပီး ၎တို႔အတြက္ အမ်ိဳးသားႀကိဳဆို ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ၿပီး နယ္လ္ဆင္မန္ဒဲလား ေထာင္မွ လြတ္ခ်ိန္တြင္လည္း ႀကိဳဆိုေရးေကာ္မတီ၌ ပါဝင္ခဲ့ သည္။

၁၉၉၁ တြင္ ANC ပါတီ၏ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေရြး ေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရၿပီး အ သားအေရာင္ခြဲျခားမႈ အဆံုးသတ္ ေရး အမ်ိဳးသားပါတီ အစိုးရႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား၌ ANC အဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။

၁၉၉၄ တြင္ ပါလီမန္အမတ္ ျဖစ္လာၿပီး အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ညီလာခံဥကၠ႒အျဖစ္ အမ်ိဳးသား ညီၫြတ္ေရး အစိုးရဖြဲ႕ရာတြင္ အဓိကေနရာမွ ပါဝင္ခဲ့သည္။

ေတာင္အာဖရိက သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သာဘိုအမ္ဘီ ကီကို ႐ံႈးနိမ့္ၿပီးေနာက္ ၁၉၉၇ တြင္ ရာမာဖိုဆာသည္ ႏုိင္ငံေရး ရာထူးအားလံုးမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးေလာကထဲ ဝင္ေရာက္ ကာ New Africa Investments Limited ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးျဖစ္လာသည္။

ရာမာဖိုဆာသည္ ANC အမ်ိဳးသားအမႈေဆာင္ေကာ္မတီ တြင္မူ ဆက္လက္ပါဝင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာတြင္ ရာမာ ဖိုဆာသည္ ANC ပါတီ၏ ဒုတိယ ဥကၠ႒ျဖစ္လာၿပီး ၂၀၁၄ တြင္ သမၼတ ဂ်က္ေကာ့ဘ္ဇူးမားက ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ သည္။

ယင္းေနာက္ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ ဘာတြင္ ANC ပါတီ၏ (၅၄)ႀကိမ္ ေျမာက္ ပါတီညီလာခံက ANC ပါတီဥကၠ႒အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့ သည္။ 

သမၼတဇူးမားရာထူးမွ ႏုတ္ ထြက္ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္ ဝါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ရာမာဖိုဆာသည္ ေတာင္အာဖရိက သမၼတအျဖစ္ ၿပိဳင္ဘက္မရွိ ေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္ခံခဲ့ရသည္။

ရာမာဖိုဆာသည္ အိမ္ ေထာင္ႏွစ္ဆက္က်ခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ဇနီး တီရွီပိုသည္ မိုင္းလုပ္ငန္းရွင္ ဘီလ်ံနာသူေဌး၏ ညီမျဖစ္ၿပီး သားသမီးေလးဦး ထြန္းကားထား သည္။

—Ref:Wikipedia