ျမန္မာေဒသရင္း လိပ္မ်ိဳးစိတ္သံုးမိ်ဳး ထပ္မံေတြ႕ရွိ

ျမန္မာတိုက္လိပ္ေလးမ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္ ဓာတ္ပံု - WCS Myanmar

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဒသရင္းဖြား လိပ္မ်ိဳးစိတ္ရွစ္မ်ိဳး သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ယခုအခါ မ်ိဳးစိတ္သံုးမ်ိဳး ထပ္တိုးေတြ႕ရွိေၾကာင္း WCS(ျမန္မာ)က မတ္လ ၂၀ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။ 


ယခုႏွစ္ IUCN Red List အ စည္းအေ၀းတြင္ လိပ္မ်ိဳးစိတ္ ေပါင္း ၉၀ ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ယခင္က အေရွ႕ေတာင္အာရွ၌  သာရွိေသာ အနားေပ်ာ့လိပ္ဟူ၍  စုေပါင္းသတ္မွတ္ထားရာမွ ယခု အစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာအနား ေပ်ာ့လိပ္ဟူူ၍ သီးသန္႔ျပန္ခြဲကာ တစ္မ်ိဳးထပ္တိုးျခင္းျဖစ္သည္။ 

ယခင္က ေဒသရင္းဖြား မ်ိဳးစိတ္ ရွစ္မ်ိဳးထဲမွ မ်ိိဳးစိတ္ခြဲႏွစ္မ်ိဳး အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ျမန္မာလိပ္ရင္က်ိဳးႏွင့္ ျမန္မာလိပ္ပုပ္ႀကီးတို႔သည္  ယခုအစည္းအ ေ၀းတြင္ မ်ိဳးစိတ္ခြဲမဟုတ္ဘဲ မ်ိဳး စိတ္တစ္မ်ိဳးစီအျဖစ္ သီးသန္႔ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာရွိေသာ  ေဒသရင္းဖြားမ်ိဳးစိတ္အျဖစ္ သတ္ မွတ္ခဲ့ေသာ မ်ိဳးစိတ္သည္ ၁၁ မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ကုန္းလိပ္တစ္မ်ိဳး၊ အနားေပ်ာ့လိပ္ေလးမ်ိဳးႏွင့္ က်န္မ်ိဳးစိတ္မ်ားမွာ ကုန္းေန၊ ေရေနမ်ိဳးစိတ္ မ်ားျဖစ္သည္။ 

ယခု ျမန္မာ့ေဒသရင္းဖြား လိပ္မ်ိဳးစိတ္မ်ားသည္ ျမန္မာအ နားေပ်ာ့လိပ္၊ ျမန္မာဖက္လိပ္၊ ျမန္မာေလးကြက္လိပ္၊ ျမန္မာ တုိက္လိပ္၊ ရွမ္းႀကီးလက္ေမာင္း လိပ္၊ ျမန္မာၾကယ္လိပ္၊ ျမန္မာ စင္းေခ်ာလိပ္၊ ျမန္မာမ်က္လံုး လိပ္၊ ရခိုင္ေတာင္လိပ္၊ ျမန္မာ လိပ္ပုပ္ႀကီး၊ ျမန္မာလိပ္ရင္က်ိဳး တို႔ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသရင္းဖြား လိပ္မ်ိဳးစိတ္မ်ားသည္ မ်ိဳးသုဥ္း ရန္ အႏၲရာယ္ရင္ဆိုင္ေနရေသာမ်ိဳးစိတ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔ကို သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္အတူ သား ငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (ျမန္မာ ႏိုင္ငံအစီအစဥ္)၊ လိပ္မ်ိဳးဆက္ရွင္သန္ေရးအဖြဲ႕တို႔က ပူးေပါင္း၍ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ 

Top News