နတ္မေတာင္အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ရွိ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ ပညာေပးျပခန္း တည္ေဆာက္မႈ မတ္လကုန္ၿပီးရန္ လ်ာထား

ခ်င္းျပည္နယ္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕ နယ္ရွိ နတ္မေတာင္ (ေခါႏုသုမ္) အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္တြင္ ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံ အကူအညီျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲပညာေပးျပခန္းကို ယခုလကုန္ၿပီးစီးရန္ လ်ာထားေၾကာင္း နတ္မေတာင္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသိန္းလြင္က ေျပာၾကားသည္။ 


 ပညာေပးျပခန္း တည္ ေဆာက္ရန္ ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံက ေဒၚလာ ၃၀,၀၀၀ ေထာက္ပံ့ကူညီၿပီး တည္ေဆာက္မႈကို ၂၀၁၇ေအာက္တိုဘာက စတင္ခဲ့ရာ လက္ရွိတြင္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ကာ ျပခန္း၌ ျပသမည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ မွတ္တမ္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ကူညီမည္ဟု ၎ကေျပာသည္။ 

‘‘ျပခန္းမွာ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ ေတြရဲ႕ ဓာတ္ပံုေတြျပမယ္၊ ကမၻာ မွာ မ်ိဳးတုံးလုနီးပါးရွိတဲ့ မ်ိဳးစိတ္ ေတြျပမယ္၊ ခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စုေတြရဲ႕ ဓေလ့ထုံုးတမ္းေတြ၊ ႐ိုးရာ၀တ္စံု ေတြ၊ အသံုးအေဆာင္ေတြျပမယ္’’ ဟု ဦးသိန္းလြင္ကေျပာသည္။ 

နတ္မေတာင္ အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္သည္ ၁၇၆,၂၀၂ ဧက က်ယ္၀န္းၿပီး ၂၀၁၀ တြင္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္အျဖစ္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ကာ ငွက္မ်ိဳး ၃၄၅ မ်ိဳး၊ တြားသြားသတၱ၀ါ ၁၀၅ မ်ိဳး၊ ႏို႔ တိုက္သတၱ၀ါ ၃၅ မ်ိဳး၊ လိပ္ျပာ ၇၇ မ်ိဳး၊ အခြံမာသတၱ၀ါ ၃၅ မ်ိဳး၊ အပင္မ်ိဳးစိတ္ ၂,၅၀၀၊ ေရညႇိ ၁၅၂ မ်ိဳး၊ သစ္ခြအမ်ိဳး ၂၀၀ ရွိ သည္။ 

ခ်င္းျပည္နယ္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ နတ္မေတာင္ အမ်ိဳး သားဥယ်ာဥ္အျပင္ ပလက္၀ၿမိဳ႕ နယ္ရွိ ေက်ာက္ပန္းေတာင္ (ကီမို) သဘာ၀ေဘးမဲ့ေတာႏွင့္ ထန္တ လန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဃ်ီရီးလ္အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္မ်ား သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ အဆိုျပဳတင္ျပထားၿပီး လက္ရွိတြင္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ ဦးကီြးထန္းကေျပာသည္။ 

Top News