ေဆးယဥ္ပါးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္မႈျမင့္တက္ေနစဥ္ ကမၻာတစ္၀န္း ပဋိဇီ၀ေဆးအသုံးျပဳမႈျမင့္တက္

ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ားကုိ လုိသည္ထက္ပုိသုံးျခင္းေၾကာင့္ ယင္းေဆး ၀ါးမ်ားက တိုက္ဖ်က္ရမည့္ေရာဂါမ်ားအေပၚ အစြမ္းအာနိသင္ထိ ေရာက္မႈမရွိေတာ့သည့္အေျခအေနျဖစ္ေသာ ေဆးယဥ္ပါးမႈေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။


ေလ့လာမႈတစ္ရပ္အရ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅ ၾကား ကမၻာ တစ္၀န္းလူသားမ်ား၏ ပဋိဇီ၀ေဆး၀ါးအသုံးျပဳမႈ ၃၉ ရာခုိင္ႏႈန္းျမင့္ တက္လာသည္ကုိသိရၿပီး ပဋိဇီ၀ေဆးယဥ္ပါးမႈျဖစ္ႏုိင္သည့္အႏၲ ရာယ္ပုိမ်ားလာေၾကာင္း သတိေပးထားသည္။

ႏုိင္ငံ ၇၆ ႏုိင္ငံမွ အခ်က္အလက္မ်ားကုိေလ့လာရာတြင္ ၀င္ ေငြအလယ္အလတ္ႏွင့္ ၀င္ေငြနည္းေသာႏုိင္ငံမ်ား၌ ပဋိဇီ၀ေဆးသုံး စြဲမႈပုိမ်ားလာေၾကာင္း ေတြ႕ရၿပီး ၀င္ေငြျမင့္မားေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အနည္းငယ္ေလ်ာ့က်ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ပဋိဇီ၀ေဆး၀ါးမ်ားေဆးယဥ္ပါးမႈျဖစ္ရသည့္ အဓိကအ ေၾကာင္းရင္းမွာ ယင္းေဆး၀ါးမ်ားကုိ မေလ်ာ္ကန္ေသာနည္းလမ္း မ်ားျဖင့္ အသုံးျပဳမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယင္းေဆး၀ါးမ်ားကုိ မသင့္ ေတာ္ေသာနည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ အသုံးျပဳျခင္းေလွ်ာ့ခ်ေရးအေရးႀကီး ၿပီး ေဆးမတိုးေသာအေျခအေနမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္လုိ ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

ယင္းသုိ႔ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးထိေရာက္ေသာ ၾကား၀င္ေျဖ ရွင္းမႈ၊ အမ်ားျပည္သူကုိပညာေပးမႈႏွင့္ ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ားအလြန္အကြၽံ သုံးစြဲမႈတို႔ကုိ တားဆီးရန္လုိေၾကာင္းအေမရိကန္သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံက တစ္ကမၻာလုံးတြင္ ပဋိဇီ၀ ေဆး ေဆးယဥ္ပါးမႈအႏၲရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတိေပးထားေသာ္ လည္း လက္ေတြ႕အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈအနည္းငယ္သာရွိ ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

၀င္ေငြနည္းသည့္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေဆး၀ါးမ်ားအလြယ္တကူရရွိ မႈႏွင့္ဆရာ၀န္ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္းမဟုတ္ဘဲ မိမိသေဘာျဖင့္ေဆး ၀ါးသုံးစြဲမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ပဋိဇီ၀ေဆး ေဆးယဥ္ပါးမႈျဖစ္ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

အဓိကအားျဖင့္ ပဋိဇီ၀ေဆး၀ါးမ်ားကုိ မေလ်ာ္ကန္ေသာနည္း လမ္းျဖင့္ သုံးစြဲျခင္းကုိ အဓိကတိုက္ဖ်က္ရန္လိုေၾကာင္း သုေတသီ မ်ားက ေျပာသည္။

(UPI)

More in News Section