အေျခခံပညာသင္႐ိ္ုးၫႊန္းတမ္းမ်ား ငါးႏွစ္အတြင္း အၿပီးေျပာင္းလဲမည္

စာသင္ယူေနေသာ အေျခခံပညာမူလတန္း ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေလးမ်ား (ဓာတ္ပံု - စိုင္းေဇာ္)

အေျခခံပညာအတန္း မ်ား၏ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းမ်ားကို ငါးႏွစ္အတြင္း အၿပီးေျပာင္းလဲ မည္ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနေျပာ ေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာခိုင္ၿမဲက ေျပာၾကားသည္။


အေျခခံပညာေရးကို သူ ငယ္တန္းအပါအ၀င္ မူလတန္း ငါးႏွစ္၊ အလယ္တန္း ေလးႏွစ္၊ အထက္တန္း သံုုးႏွစ္စနစ္အျဖစ္ စတင္ေျပာင္းလဲေနသည္။ အေျခ ခံပညာတြင္ ယခင္ကသူငယ္တန္း မွ ဒသမတန္းအထိ ၁၁တန္းတက္ ေရာက္ခဲ့ရေသာ္လည္း ပညာေရး စနစ္သစ္အရ သူငယ္တန္းမွ ဒြါ ဒသမတန္း အထိ ၁၃တန္းတက္ ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

စနစ္သစ္တြင္ အတန္းအား  လံုးကို ၂၁ ရာစု ကြၽမ္းက်င္မႈကို အေျခခံသည့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း အသစ္မ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲသင္ ၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ပညာ  သင္ႏွစ္အလိုက္ သင္႐ိုးေျပာင္းလဲ မႈစတင္မည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

‘‘သင္႐ိုးသစ္က KG(သူငယ္ တန္း) နဲ႔ Grade-1(ပထမတန္း) ေျပာင္းၿပီးၿပီ။ ဒီႏွစ္ Grade-2 ထြက္မွာ။ ပံုႏွိပ္ေတြလည္း ႐ုိက္ ေနၿပီ။ ၂၀၂၂-၂၃ မွာအတန္း အားလံုး အၿပီးေျပာင္းမွာပါ။ ေနာက္ ငါးႏွစ္အတြင္း အၿပီးေျပာင္းဖို႔ေသခ်ာပါၿပီ’’ ဟု ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့့္ တစ္သက္တာပညာေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခိုုင္ၿမဲကေျပာသည္။

၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ သူငယ္တန္း၊ ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပထမတန္းကို  သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအသစ္မ်ားျဖင့္  စတင္သင္ၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ ဒုတိယတန္း၊ ၂၀၁၉-၂၀ ပညာသင္ႏွစ္တြင္  တတိယတန္း ႏွင့္ ဆ႒မတန္း၊ ၂၀၂၀-၂၁  ပညာသင္ႏွစ္တြင္ စတုတၳတန္း၊ သတၱမတန္းႏွင့္ ဒသမတန္း၊  ၂၀၂၁-၂၂ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပၪၥမတန္း၊ အ႒မတန္းႏွင့္ ဧကာ ဒသမတန္း (၁၁တန္း)၊ ၂၀၂၂-၂၃ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ န၀မတန္း ႏွင့္ ဒြါဒသမတန္း (၁၂ တန္း) တို႔ကိုစနစ္သစ္  သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း မ်ားျဖင့္ေျပာင္း လဲသင္ၾကားမည္ ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ထားသည္။

‘‘သူငယ္တန္းနဲ႔ တစ္တန္း ကေတာ့ စေနၿပီေပါ့။ အမ်ိဳးသား  ပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း မွာေတာ့ဘယ္ႏွစ္ ဘယ္အတန္း ေတြကို သင္႐ိုးေျပာင္းမယ္ဆိုတာ  အစီအစဥ္ေလးခုေလာက္ လ်ာ ထားတာေတြ႕တယ္။ ခုကေတာ့  ငါးႏွစ္အတြင္းေသခ်ာၿပီလို႔ၾကား တာပဲ။ သင္႐ိုးကို ဖတ္ၾကည့္ရင္ ေတာ့ အေတာ္ေကာင္းတဲ့ သင္ ႐ုိးလို႔ဆိုရမွာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒီသင္႐ိုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔က ေက်ာင္းသား၊ မိဘ၊ ဆရာ သံုးနားညီမွ ျဖစ္မွာ။ သံုးနာမညီသေရြ႕ေတာ့ အားနည္းခ်က္ေတြ ေပၚေနမွာပဲ’’ ဟု မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမွ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အေျခခံပညာ မူလတန္းသင္ ႐ိုးၫႊန္းတမ္းအသစ္မ်ား ေရးဆြဲ ႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္ စီ (JICA)၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အ ထက္တန္း သင္႐ိုးၫႊန္တမ္းအ သစ္မ်ားကို အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္  (ADB)တို႔က ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာ နသို႔ နည္းပညာႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာပံ့ပိုးေပးထားသည္။

အေျခခံပညာသင္႐ိုးၫႊန္း တမ္းအသစ္မ်ားကို ၂၁ ရာစုကြၽမ္း  က်င္မႈမ်ား၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ ေရး၊ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြး၊ တစ္ ကိုယ္ေရဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ အလုပ္အကိုင္ ရရွိမႈဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး လာေစရန္သင္ၾကားမႈနယ္ပယ္ မ်ား ထည့္သြင္းေရးဆြဲမည္ဟု သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမူေဘာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။