လူသတ္၊ လူေပ်ာက္၊ မူးယစ္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္သည့္ မႈခင္းမ်ားတြင္သာ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူ၏ အခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ေပးမည္ဟု တယ္လီေနာစီအီးအိုေျပာ

လူသတ္မႈ၊ လူေပ်ာက္ မႈ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမႈ၊ အၾကမ္းဖက္ မႈ အစရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈရွိမွသာ မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူ၏ အခ်က္မ်ားကို ေအာ္ပေရတာအေနျဖင့္ ထုတ္ ျပန္ေပးမည္ဟု တယ္လီေနာ စီအီးအုိ အဲရစ္တဲလ္မန္းက ေျပာ သည္။

‘‘အခ်က္အလက္ ထုတ္ေပး တဲ့ပံုစံကို ေတာင္းတဲ့အခါ အစက သေဘာမေပါက္ၾကဘူး။ အခု နားလည္လာေတာ့ အခ်က္အလက္ေတာင္းတဲ့ အေရအတြက္ ေလ်ာ့လာတယ္။ ဘယ္လိုမ်ဳိး အေၾကာင္းအရာေတြကို ေတာင္းရမယ္ဆိုတာ သူတို႔ (အစိုးရ) သေဘာေပါက္လာတယ္’’ဟု တယ္လီေနာ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံကိုအဲလက္စ္က ေျပာသည္။


၂၀၁၄ ေအာက္တိုဘာက စတင္၍ ၂၀၁၇ အကုန္ထိ မိုဘိုင္း ဖုန္းအသံုးျပဳသူ ၁၂၄ ဦး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေပး ရန္ အစိုးရက ေတာင္းဆိုေသာ္ လည္း ေအာ္ပေရတာ၏ မူဝါဒႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ အသံုးျပဳသူ ၄၂ ဦး၏ အခ်က္အလက္ကိုသာ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီး ဌာနမွတစ္ဆင့္ ထုတ္ေပးခဲ့သည္ ဟု တယ္လီေနာက ေၾကညာ သည္။

အခ်က္အလက္ ထုတ္ေပး ရန္ ေတာင္းဆိုမႈသည္ ၂၀၁၆ အတြင္း အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ၅၁ ခု အထိရွိခဲ့သည္။ ‘‘အခ်က္အလက္ ထုတ္ေပးဖို႔ စိစစ္တဲ့အဖြဲ႕ သီးသန္႔ ရွိပါတယ္’’ဟု တယ္လီေနာ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈတာဝန္ခံ ဦးမင္းသူက ေျပာသည္။

 မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူမ်ား ၏ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈကို ၾကား ျဖတ္နားေထာင္ႏိုင္သည့္ စနစ္ မ်ားရွိေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရ သည္ လက္ရွိအခိ်န္အထိ မိုဘိုင္း ဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ားအေပၚ ၾကား ျဖတ္နားေထာင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း အဲရစ္တဲလ္မန္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မိုဘုိင္း ဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ား၊ ေအာ္ပေရ တာမ်ားႏွင့္ အစိုးရအၾကား ေဘး ကင္းလံုၿခံဳသည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ Cybercrime and Electronic Evidence Act အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ အစိုးရကို တိုက္ တြန္းလိုေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။

အစိုးရထံသို႔ မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူ၏ အခ်က္အလက္ ထုတ္ေပးခဲ့သည္ ဆိုသည္မွာ အသံုးျပဳသူ ေခၚဆုိခဲ့ေသာ နံပါတ္ မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အခ်က္ အလက္မ်ား ပါဝင္သည္။

ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရ တာသံုးခုအနက္ ျမန္မာ့ဆက္ သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အူရီးဒူး သည္ မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူ အခ်က္အလက္ ေတာင္းဆိုမႈကို ထုတ္ျပန္ေပးေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေသာ္လည္း အေရအတြက္ အတိအက်ကိုမူ ေျပာဆိုျခင္း မရွိေပ။