ေႏြစပါးေစ်း က်ဆင္းမႈထိန္းရန္ ကုန္သည္မ်ား ရက္တိုေခ်းေငြလိုအပ္ပါက ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က ကူညီမည္

ရိတ္သိမ္းၿပီး စပါးမ်ားကို ေနလွန္းေနေသာ ေတာင္သူမ်ား (ဓာတ္ပံု − 7Day)

အေျခခံရည္ၫႊန္းစပါး ေစ်းႏႈန္းေအာက္ ေရာက္ရွိပါက သတ္မွတ္ေစ်း က်ပ္ငါးသိန္းျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ရန္ ေငြေၾကးလိုအပ္ သည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ဆန္ကုန္ သည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္သို႔ ကာလတိုေခ်းေငြ တင္ျပေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ တစ္တင္း ၄၆ ေပါင္ သတ္မွတ္ ခ်က္ျဖင့္ ေႏြစပါး တင္းတစ္ရာ ေစ်းႏႈန္း က်ပ္ငါးသိန္းနီးပါး က်ဆင္းလာသည္။ ထုိကဲ့သို႔ စပါး ေစ်းက်ဆင္းလာမႈကို အေျခခံ ေစ်းႏႈန္းေအာက္ မက်လာေစေရး ဆန္ကုန္သည္၊ ဆန္စက္ပိုင္ရွင္ မ်ား အပါအဝင္ အထူးျပဳကုမၸဏီ မ်ားက စပါးဝယ္ယူစုေဆာင္းႏိုင္ ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္း ခ်ဳပ္က ရက္ ၉၀ ကာလတို ေခ်းေငြရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု အေၾကာင္းၾကားစာ ထုတ္ျပန္ သည္။

‘‘အေျခခံေစ်းေအာက္ မေရာက္ေအာင္ ၾကားကကုန္ သည္ေတြက ထိန္းၿပီး ဝယ္ေပးႏုိင္ ဖို႔ ေငြထည့္ေပးမယ့္သေဘာပါ’’ ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္း ခ်ဳပ္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေန လင္းဇင္က ေျပာသည္။

ျပည္တြင္း စပါးေစ်းသည္ အေျခခံရည္ၫႊန္း စပါးေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္စဥ္က တင္းတစ္ရာ လွ်င္ က်ပ္ေျခာက္သိန္းခြဲခန္႔ ရွိခဲ့ သည္။၂၀၁၈ ေႏြစပါးေပၚခ်ိန္တြင္ စပါး၊ ဆန္ ဝယ္ယူေရးအတြက္ ကာလတိုေခ်းေငြ (ရက္ ၉၀ ေခ်း ေငြ) စီစဥ္ေပးရာ၌ ဆန္စက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဆန္ျပည္ပတင္ ပို႔သူမ်ား၊ ဆန္ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ဆန္စပါးအထူးျပဳ ကုမၸဏီမ်ား သာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ က ေၾကညာထားသည္။

ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားသူ သည္ ဆန္စပါးအေျခာက္ခံစက္ မ်ား တပ္ဆင္ထားသည့္ သို ေလွာင္႐ံုမ်ားရွိရန္ လုိအပ္ၿပီး ဆန္ စပါးလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေတြ႕အႀကံဳအနည္းဆံုး ၂ ႏွစ္ ရွိရမည္ဟု ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၈ ေႏြစပါးႏွင့္ စပါး အသစ္ေပၚခ်ိန္တြင္ စပါးတင္း ၁၀၀ လွ်င္ က်ပ္ငါးသိန္းေစ်းႏႈန္း ကို အေျခခံ၍ ဝယ္ယူရန္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က အသင္းဝင္ဆန္စက္မ်ား၊ စပါး ကုန္သည္မ်ား၊ အက်ဳိးေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားသို႔ မတ္လ ၆ ရက္က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္အသိေပးထားသည္။