ကုလသမဂၢဌာေနညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး(ယာယီ)ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း

‘‘မၾကာေသးမီက UN ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီေပးေရးမူေဘာင္တစ္ခုကို ကြၽန္ေတာ္တို႔တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္’’
ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသန္႔၏ဓာတ္ပံုေရွ႕တြင္ ျမန္မာဝတ္စံုျဖင့္ ျမင္ေတြ႔ရသည့္ Knut Ostby (ဓာတ္ပံု-နစ္ကီ)

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ႔ကုလသမဂၢ စတင္တည္ေထာင္သည့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွာပင္ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ကုလ၏ ပထမဆံုး႐ံုးကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၁၉၅၇ တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္၌ လူသားခ်င္းဆိုင္ရာ စာနာေထာက္ထားမႈ  အကူအညီကိုသာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ေပးၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအကူအညီမ်ား မေပးခဲ့ရာမွ ၂၀၁၂ ကစ၍အကူအညီမ်ားကိုပိုမိုေပးအပ္လာသည္။ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားဖယ္ရွားၿပီးေနာက္ ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ခံ ေအဂ်င္စီမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာၿပီး အကူအညီမ်ား အရွိန္ျမႇင့္ေပးခဲ့သည္။ လက္ရွိကာလတြင္ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံေအဂ်င္စီ ၁၆ ခုက ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဝန္ထမ္း ၂,၄၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားေထာက္ ပံ့ျခင္း၊ ကေလးသူငယ္ဆုိင္ရာကာ ကြယ္ေဆးထုိုးေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူစီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ပညာရပ္ပံ့ပိုးျခင္းစသည့္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကုလအဖြဲ႕က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္စသည့္  က႑မ်ားတြင္လည္း ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေနသည္။

 ကုလအဖြဲ႕က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စီးပြားေရး စသည့္က႑မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ မူဝါဒမ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္ 7Day News က ကုလသမဂၢဌာေနညႇိႏိႈင္းေရးမွဴးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး၊ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ (ယာယီ) ခႏုသ္အာစဘီ (Knut Ostby) အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကမၻာ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႕႐ံုးတြင္ သီးသန္႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ပထမဆံုးအေနနဲ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ ႀကီးဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဘယ္လိုအ ကူအညီ၊ အေထာက္အပံ့မ်ိဳးေတြ ေပးေနတယ္ဆိုတာကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာျပေပးႏုိင္မလား။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဝန္ထမ္းစုစု ေပါင္း ၂,၄၀၀ ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိတဲ့ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းအားလံုးမွာ ရွိတဲ့ ႐ံုးေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္မွာ တာ ဝန္ထမ္းေဆာင္ေနပါတယ္။ အဲဒီ ဝန္ထမ္းေတြထဲမွာ အမ်ားစုက ျမန္မာဝန္ထမ္းေတြပါ။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းနယ္ ပယ္ေတြကေတာ့ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေရး၊ ပညာေရးအစီအစဥ္ ေတြကေနစလို႔ အသက္ကယ္တင္ ေရးအတြက္ အကူအညီအ ေထာက္အပံ့ေတြေပးတာအထိ နယ္ပယ္အမ်ားအျပားမွာ ေဆာင္ ရြက္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အစီအစဥ္ေတြအားလံုးကို ျမန္မာ ႏုိင္ငံအစိုးရတာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ၿပီး ျမန္ မာျပည္သူေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြ ကို တံု႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ ရည္ ရြယ္လုပ္ေဆာင္တဲ့ အစီအစဥ္ေတြ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြ ဘယ္ေလာက္အထိေအာင္ျမင္တယ္ဆိုတာကို တိုင္း တာတဲ့အခါ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အမ်ိဳး သားအဆင့္နဲ႔ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ ပန္းတိုင္ေတြ၊ ဥပမာ စဥ္ဆက္မ ျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပန္းတိုင္ ေတြ ျပည့္မီေရးေဆာင္ရြက္ရာမွာ  ဘယ္ေလာက္အထိ တုိးတက္မႈ ရရွိလာတယ္ဆိုတာနဲ႔ တိုင္းတာ တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကုလ သမဂၢအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္သူ  ေတြအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရာက္ရွိလာခဲ့တာဟာ ၁၉၅၇မွာပထမဆံုး ကုလသမဂၢ႐ံုးကို စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့စဥ္ကတည္းက ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရတက္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ UN က အကူအညီ ေတြ ပိုေပးလာတာကို ကၽြန္ေတာ္ တို႔သတိျပဳမိပါတယ္။ ဒီအစိုးရနဲ႔ အရင္အစိုးရၾကား အကူအညီေပး တဲ့ေနရာမွာ ဘာေတြကြာျခားခ်က္ ရွိပါသလဲ။

၂၀၁၂ အထိက UN အေနနဲ႔ အကန္႔အသတ္နဲ႔သာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီ ေတြကိုပဲ အဓိကထားၿပီး ေပးႏိုင္ ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာက ပိတ္ဆို႔မႈေတြ ဖယ္ရွားလိုက္ၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာ UN ဟာ နယ္ပယ္အ သစ္ေတြမွာ ကူညီပံ့ပိုးမႈေတြ တိုး ခ်ဲ႕ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဥပမာ အဖြဲ႕အ စည္းေတြကို စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပး တာမ်ိဳးပါ။ အဲဒီလိုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္း ေတြကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္လာတဲ့ အတြက္ UN ရဲ႕ဘတ္ဂ်က္ဟာ ၂၀၁၆ မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ အထိျဖစ္လာၿပီး သံုးဆ နီးပါး တိုးလာတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အလွဴ ရွင္ေတြရဲ႕ စိတ္ဝင္စားမႈေတြ တိုး ပြားလာခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း အခုအ ခ်ိန္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ပံ့ပိုးေပးေနတဲ့အကူအညီေတြဟာ အေျပာင္းအလဲသိပ္မရွိဘဲ တန္႔ ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

အစိုးရနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ ေနရာမွာ အခုအစိုးရနဲ႔ အရင္အစိုး ရ ဘယ္အစိုးရက ပိုအဆင္ေျပ တယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ လူႀကီးမင္း ရဲ႕အျမင္ကို သိပါရေစ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အရင္ အစိုးရနဲ႔ေရာ လက္ရွိအစိုးရနဲ႔ပါ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါ တယ္။ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ကို ေပးအပ္လာတဲ့ အခြင့္ အလမ္းေတြအေပၚ မူတည္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ ဥပမာ မႏွစ္ က ႏိုဝင္ဘာနဲ႔ ဒီဇင္ဘာေတြမွာ အစိုးရကေနၿပီး ကေလး ၁၃ ဒသမ ၅ သန္းကို ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ ေရာင္ေရာဂါကာကြယ္ေဆးထုိး ေပးတဲ့အစီအစဥ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပါဝင္ကူညီေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ကာကြယ္ေဆးထိုးစီမံခ်က္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေဆာင္ရြက္ဖူးသမွ် အႀကီးမားဆံုး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြထဲက တစ္ခု ပါ။ ျပည္နယ္တုိင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး တိုင္းမွာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာပါ။ အဲဒါ ဟာ စစ္မွန္တဲ့ မိတ္ဖက္ျပဳပူးေပါင္း မႈနဲ႔ အသင္းအဖြဲ႕အလိုက္ ေဆာင္ ရြက္မႈရဲ႕သာဓကတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြအားလံုးကို အက်ိဳးျပဳမယ့္ အဲဒီလိုစီမံခ်က္မ်ိဳး ေတြ ထပ္မံေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကူညီေပးဖို႔ အဆင္ သင့္ပါပဲ။

အားလံုးသိၾကတဲ့အတိုင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံဟာ အကူးအေျပာင္းကာလမွာ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး စိန္ေခၚမႈေတြ အမ်ားႀကီးကို ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္။ ဒါအျပင္ တုိင္းျပည္ရဲ႕စီးပြားေရးအေျခအေနကလည္း သိပ္မေကာင္းပါဘူး။ UN ရဲ႕အေတြ႕အႀကံဳေတြအရ ဒီတုိင္းျပည္ဟန္ခ်က္ညီညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းက ဘာျဖစ္ႏုိင္မလဲဆိုတာ ေျပာျပေပးပါဦး။

ပဋိပကၡမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ ကူးေျပာင္းမႈ၊ တပ္မေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းမႈ၊ တံခါးပိတ္စီးပြားေရးကေန တံခါး ဖြင့္စီးပြားေရးစနစ္ဆီသို႔ ကူး ေျပာင္းမႈ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဒီကူး ေျပာင္းမႈသံုးခုစလံုးကို အာ႐ံုစိုက္ ၿပီး ဆက္လုပ္သြားရမွာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ အစိုးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဦးစားေပးေဆာင္ ရြက္ေနတာဟာ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္လွပါတယ္။ ႏိုင္ငံမွာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနတာဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ရွိခဲ့ပါၿပီ။ ဒါဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔  ပိတ္ပင္တားဆီးေနတဲ့ အဟန္႔အ တားတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဟန္႔ အတားကို ေက်ာ္လႊားဖို႔ အေရးတ ႀကီး လိုအပ္ေနပါတယ္။ ပဋိပကၡကေန ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ကူးေျပာင္းဖို႔ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနပါၿပီ။

ဒီမုိကေရစီကူးေျပာင္းမႈမွာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ အေရး ႀကီးတဲ့ သမုိင္းမွတ္တိုင္ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ပိုမုိခိုင္မာ အားေကာင္းေရးအတြက္ အဓိက က်တဲ့ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာပါ လိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕တစ္ ရပ္လံုးမွာ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အေျခခံမူ ေတြကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးႏိုင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္အရာေတြ အ မ်ားႀကီးရွိေနေသးပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးအ သြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ ေအာင္ျမင္မႈ ေတြ အမ်ားအျပားရရွိထားပါ တယ္။ စီးပြားေရးအသြင္ကူး ေျပာင္းမႈေၾကာင့္ ႏွစ္အနည္းငယ္ အတြင္းမွာ ႀကီးမားတဲ့ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈေတြရရွိဖို႔ အေထာက္ အကူျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ရလဒ္ ေကာင္းတစ္ခုအေနနဲ႔ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္းမွာ ဆင္းရဲမႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ဥ္းရဲ႕ေအာက္ကို ႏိုင္ငံ့လူဦးေရရဲ႕ ၄၈ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၃၂ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ေလ်ာ့က်သြားတာကို ျမင္ ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေတြကို ၾကည့္ရင္ ႏုိင္ငံဟာ မွန္ကန္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ေရာက္ေနၿပီဆိုတာ သိႏိုင္ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း လုပ္စရာေတြ ကေတာ့ အမ်ားႀကီးက်န္ေနပါ ေသးတယ္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ေတြဟာ ၿပီးဆံုးျခင္း မရွိေသးပါ ဘူး။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ သလို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေဆာင္ ရြက္သြားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကူး ေျပာင္းမႈသံုးခုစလံုးကို အတူတကြ လုပ္ေဆာင္မွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္ မႈေတြရႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ အစိုးရ အေနနဲ႔ အေလးထားေဆာင္ရြက္ ဖို႔ လိုတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္အက်ပ္အ တည္းကလည္း ရွိေနပါတယ္။ ဒီ အက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းႏိုင္ မယ့္ နည္းလမ္းေတြ ရရွိဖို႔အတြက္ အစိုးရဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ရဲ႕ အႀကံျပဳ ခ်က္ေတြကို အသိအမွတ္ျပဳအ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါတယ္။ အဲဒီအႀကံေပးခ်က္ေတြအကုန္လံုး   ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ ေအာင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးဖို႔အတြက္ UN က အၿမဲအဆင္သင့္ရွိေနပါ တယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ လတ္တ ေလာ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးရမယ့္ အရာေတြကေတာ့ ျပည္သူေတြ အားလံုးရဲ႕ ေဘးကင္းေရးနဲ႔ လံုၿခံဳ ေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ ထားမႈလုပ္ေဆာင္သူေတြကို ဝင္ ေရာက္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳ ေရးနဲ႔ ကုလသမဂၢအေထြေထြ အ တြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က အေလးထား ေျပာၾကားခဲ့တဲ့အတုိင္း ေနရပ္စြန္႔ ခြာသူေတြကို ျပန္လည္လက္ခံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ ေရးတို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ ငံဟာ ဆိုင္ကလုန္းနဲ႔ ေရႀကီးေရလွ်ံ မႈေတြကစလို႔ ေျမငလ်င္အထိ သဘာဝေဘးအမ်ိဳးမ်ိဳးက်ေရာက္ ႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ သဘာဝ ေဘးေတြ က်ေရာက္လာရင္ ႏိုင္ငံ အေနနဲ႔ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ ေရး အဆင္သင့္ျဖစ္ေနဖို႔ လိုပါ တယ္။ အစိုးရရဲ႕တံု႔ျပန္ေဆာင္ ရြက္ေပးေရးစနစ္ေတြ လံုေလာက္ အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ တဲ့ေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ကူညီပ့ံပိုးေပးေနတယ္ဆိုတာကို လည္း ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာအသိ ေပးေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ဥပမာ ေဖေဖာ္ဝါရီက ေနျပည္ေတာ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ေျမငလ်င္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သဏၭာန္တူေလ့က်င့္ မႈတစ္ခုကို အစိုးရနဲ႔အတူ ပူးေပါင္း ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ရခိုင္အေရးကိစၥျဖစ္ၿပီးမွ လူႀကီး မင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရာက္လာ တာျဖစ္တဲ့အတြက္ အဓိကစိန္ေခၚ မႈေတြက ဘာေတြျဖစ္မလဲ။ လူႀကီးမင္းရဲ႕အေတြ႕အႀကံဳတခ်ိဳ႕ကို မွ် ေဝေပးႏုိင္ပါ့မလား။ လူႀကီးမင္း ဒီမွာလုပ္ကိုင္ရတာ အဆင္ေျပပါရဲ႕လား။

ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီးဟာ အ ဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ ႏုိင္ငံဟာ ၁၉၄၈ ကစလို႔ ကုသမဂၢ အဖြဲ႕ႀကီးကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ တဲ့ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံေတြထဲက တစ္ႏိုင္ ငံျဖစ္ပါတယ္။ ကေန႔ UN ဆိုတာျဖစ္လာဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္တဲ့ ေနရာမွာ ပါဝင္ကူညီခဲ့တဲ့ အ ေကာင္းဆံုး ကုလသမဂၢအေထြ ေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေတြထဲက တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးသန္႔ကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အ တြက္ ေပးအပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ျမန္ မာႏိုင္ငံဟာ UN ရဲ႕အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္သလို UN ဟာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ ေဆာင္ေနၾကတာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲ႕စိန္ေခၚမႈေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲ႕ စိန္ေခၚမႈေတြပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ကူးေျပာင္းမႈသံုးခု စလံုးအတြက္ အၿမဲပဲ ထည့္သြင္း စဥ္းစားေပးေနတာပါ။ မၾကာေသး မီက UN ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ  အကူအညီေပးေရးမူ ေဘာင္တစ္ခုကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရထံ တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမူေဘာင္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံက သေဘာတူေထာက္ခံခဲ့တဲ့ စဥ္ ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပန္းတုိင္ေတြကို အေျခခံထားပါ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ လူသား ခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ  တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးေရးအစီအ စဥ္တစ္ခုကိုလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့တာ မၾကာေသးပါဘူး။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဆုိင္ရာအႀကံေပးေကာ္မရွင္ရဲ႕ အ ႀကံျပဳခ်က္ေတြကို အေကာင္အ ထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာလည္း ကၽြန္ ေတာ္တို႔ ကူညီပံ့ပိုးေနပါတယ္။ အဲဒီလိုလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ ေဆာင္ေနတာဟာ ျမန္မာျပည္သူ ေတြ၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အ စည္းေတြနဲ႔ အစိုးရက ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံ ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္မႈ မွာ ပါဝင္ကူညီေပးႏုိင္ဖို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ရင္ ဆုိင္ေနရတဲ့ ျပႆနာေတြအားလံုး ကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းေျဖရွင္းဖို႔  ဆိုတာက လြယ္ကူတဲ့အလုပ္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ျပႆနာေတြကလည္း နည္းနည္း ေနာေနာမဟုတ္ပါဘူး။ အသြင္ ကူးေျပာင္းမႈသံုးမ်ိဳး၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ စိန္ ေခၚမႈေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္းေတြ ရွိေနပါ တယ္။ တစ္ခုကို ခဏထားၿပီး ေနာက္တစ္ခုကို အရင္အာ႐ံုစိုက္ ၿပီး လုပ္မယ္ဆိုတာမ်ိဳးလည္း လုပ္ လို႔မရပါဘူး။

ဒီမွာ အလုပ္လုပ္ခဲ့ဖူးၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြက သူတို႔ရဲ႕ေကာင္းမြန္တဲ့ အမွတ္တရေတြ၊ အေတြ႕အႀကံဳေတြကို မွ်ေဝေပးခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အလုပ္လုပ္ခြင့္ရေရးဟာ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္ေတြကတည္းက ရွိခဲ့တဲ့ အိပ္မက္တစ္ခုပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အလားအလာႀကီးမားတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံလို႔ ကၽြန္ေတာ္ အစဥ္အၿမဲ ယံုၾကည္ယူဆခဲ့ပါတယ္။ ဒီႏိုင္ငံမွာ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို ေျဖရွင္းႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြ  ရွာေဖြတဲ့ ေနရာမွာ ပါဝင္ခြင့္ရတဲ့ အတြက္၊ ဒီႏိုင္ငံမွာ ရွိေနတဲ့ ႀကီးမားတဲ့အခြင့္အလမ္းေတြကို အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႔ ကူညီေပးခြင့္ရတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ တကယ္ပဲ ဝမ္းသာဂုဏ္ယူမိပါတယ္။

UN က ရခိုင္ျပည္နယ္ကို အကူအ ညီေတြေပးအပ္ရာမွာ ဘဂၤါလီလူ မ်ိဳး၊ မြတ္စလင္အသိုင္းအဝိုင္းကို ပဲ ေပးတယ္။ ရခိုင္ေတြအတြက္ မပါဘူးလို႔ တခ်ိဳ႕ျပည္သူေတြက ယူဆၾကပါတယ္။

တစ္ကမၻာလံုးမွာ UN ဟာ လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး၊ ႏုိင္ငံ သားျဖစ္မႈ၊ မျဖစ္မႈ ဒါမွမဟုတ္ တျခား ဘယ္သတ္မွတ္ခ်က္မွ မထားဘဲ အလိုအပ္ဆံုးလူေတြကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနတယ္ဆို တဲ့ အခ်က္ကို နားလည္သိရွိဖို႔ အ ရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။ ရခိုင္ကိစၥ မွာဆိုရင္လည္း UN ဟာ ေတာင္ ပိုင္းေရာ၊ အလယ္ပိုင္းေရာ ေျမာက္ပိုင္းမွာပါ ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အစိုးရက တခ်ိဳ႕ ေနရာေတြမွာ UN ကို သြားေရာက္ ခြင့္မျပဳဘဲ ကန္႔သတ္ထားပါတယ္။  ကန္႔သတ္ထားတဲ့ ေနရာအမ်ားစု က ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းက ေနရာ ေဒသေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ရခိုင္ျပည္နယ္အလယ္ပိုင္းမွာဆိုရင္ လူ မႈအသိုင္းအဝိုင္းေတြအားလံုးအ တြက္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ ေတြ ေပးႏိုင္ဖို႔ စစ္ေတြေဆး႐ံုကို အသစ္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ ကူညီပံ့ပိုးေပးေန ပါတယ္။ ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမွာ ဆိုရင္လည္း လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း ေတြအားလံုးအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီ အစဥ္ေတြကို ေဆာင္ရြက္ေပးေန ပါတယ္။

ေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းေန ထုိင္ၾကသူေတြကိုလည္း UN က လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေတြေပးပါတယ္။ ရခိုင္ ျပည္နယ္အလယ္ပိုင္းမွာဆိုရင္ အစိုးရက ဖြင့္လွစ္ေပးထားတဲ့ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းေတြမွာ ေန ထုိင္ေနတဲ့ ေနရပ္စြန္႔ခြာလာသူ အမ်ားစုဟာ မြတ္စလင္ေတြျဖစ္ပါ တယ္။ အစိုးရက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေတာင္းဆိုခဲ့တာေၾကာင့္ အဲဒီလူ ေတြအတြက္ စားနပ္ရိကၡာ၊ ေဆး ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈနဲ႔ တျခား အကူအညီေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ေဒသခံေတြက ရခိုင္ျပည္ နယ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္မွာ INGO ေတြ၊ NGO ေတြ ပါဝင္ပတ္သက္ေနတယ္လို႔ ယံု ၾကည္ယူဆထားၾကပါတယ္။ အဲဒီ အေပၚ လူႀကီးမင္းရဲ႕အျမင္ကို လည္း သိပါရေစ။

အဲဒီလို ေကာလာဟလေတြ ျဖန္႔ေနတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သတိ ထားဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္။  ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ လူသား ခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအဖြဲ႕အ စည္းေတြအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပး ေနတဲ့လူေတြအမ်ားႀကီးနဲ႔ ကၽြန္ ေတာ္ေတြ႕ဖူး၊ ဆံုဖူးပါတယ္။ သူ တို႔ဟာ သူတို႔အလုပ္ကို ႏွစ္ျမႇဳပ္ အားထုတ္ၿပီး ႀကိဳးစားလုပ္ေနတဲ့ ကၽြမ္းက်င္အတတ္ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလုပ္အားေပး ေတြပါ။ သူတို႔ေတြဟာ  ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မယ့္ အရာေတြကိုပဲ လိုလားၾကတဲ့သူ ေတြပါ။

ဒါေပမဲ့လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ မွာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္ဆို တာ ထင္ရွားပါတယ္။ ေမးစရာ ေမးခြန္းေတြနဲ႔ မ်က္ျမင္သက္ေသ  ေတြရဲ႕ထြက္ဆိုခ်က္ေတြ အမ်ား အျပားရွိေနပါတယ္။ ျပစ္မႈက်ဴး လြန္သူေတြဟာ  ဘယ္လိုလူေတြပဲ ျဖစ္ပါေစ သူတို႔က်ဴးလြန္ခဲ့တာ ေတြအတြက္ တာဝန္ခံလာေအာင္  လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ စြပ္စြဲခ်က္ေတြအားလံုးကို ျပန္ လည္သံုးသပ္စိစစ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ စံုစမ္းစစ္ ေဆးမႈနဲ႔ အျဖစ္မွန္ေဖာ္ထုတ္ေရး မစ္ရွင္တစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔ UN  က တိုက္တြန္းေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက ရခိုင္အေရးကိစၥကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရကို အ ျပစ္တင္ၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆိုရင္ ပိတ္ဆို႔မႈေတြကိုပါ လုပ္လာပါ တယ္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း ျမန္မာအစိုး ရအေပၚ ပိတ္ဆို႔မႈေတြလုပ္ဖို႔ ျပင္ ဆင္ေနၾကပါတယ္။ ရခိုင္အေရး ကိစၥေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔သက္ ဆုိင္တဲ့ UN ရဲ႕ မူဝါဒေျပာင္းလဲ သြားမယ္လို႔ ထင္ပါသလား။

ရခိုင္အက်ပ္အတည္းမွာ ျဖစ္ ပြားခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြအတြက္ UN အေနနဲ႔ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြ အ မ်ားႀကီးရွိခဲ့ၿပီး UN ကေန အစိုးရ ကို ျပင္းထန္တဲ့ သတိေပးမႈ ဒါမွ မဟုတ္ ေဝဖန္မႈတခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါဟာ ေကာင္းမြန္ တဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာ ေစဖို႔အတြက္ စိတ္ရင္းေစတနာမွန္  နဲ႔ လုပ္ခဲ့တာပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အကူအညီေပးဖို႔ UN က အလြန္ပဲ အေလးအနက္ထားပါတယ္။ ျမန္ မာႏိုင္ငံမွာ UN ေရာက္ရွိေနတာ ဟာ ၆၁ ႏွစ္ရွိပါၿပီ။ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ေတြအမ်ားႀကီးထပ္ၿပီး ရွိေနဖုိ႔ လည္း အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။

ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ေန႔က ရဲ ကင္းေတြကို မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ တိုက္ ခိုက္မႈအေပၚ UN က ျပင္းျပင္းထန္ ထန္႐ႈတ္ခ်ပါတယ္။ လူေပါင္း ၇၀၀,၀၀၀ ေလာက္ နယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ထြက္ေျပးေစတဲ့ မြတ္စ လင္အမ်ားစုအေပၚ အခ်ိဳးအစား လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈမရွိတဲ့ တံု႔ျပန္ မႈကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဝဖန္ခ်င္ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ရည္ရြယ္ ခ်က္က ဒီတုိင္းျပည္ကို ဆက္လက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးသြားဖို႔ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔အေနနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ျဖစ္၊ ဟိႏၵဴျဖစ္ျဖစ္၊ မြတ္စလင္ျဖစ္ျဖစ္ အကူအညီလိုတဲ့သူ ဘယ္သူ႔ကိုမ ဆို ဒီထက္ပိုၿပီး ကူညီပံ့ပိုးေပးသြား ဖို႔ အသင့္ရွိပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၊ ဒီမုိကေရစီကူး ေျပာင္းမႈ၊ ႏုိင္ငံအဆင့္ အဖြဲ႕အ စည္းေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္ တင္မႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ လူသား ခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈနဲ႔ လူ႔အ ခြင့္အေရးေတြ အပါအဝင္ UN က ကၽြမ္းက်င္တဲ့ နယ္ပယ္ေတြအား လံုးမွာ ကူညီပံ့ပိုးေပးသြားဖို႔ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ဘက္က အဆင္သင့္ပါပဲ။

ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္ေပၚတဲ့ ေနရာေတြကို ဝင္ေရာက္ခြင့္ရဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ၾသဂုတ္လတိုက္ ခိုက္မႈေတြၿပီးကတည္းက ရခိုင္ ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းကို ကၽြန္ေတာ္ တို႔ သံုးလၾကာေအာင္ ဝင္ေရာက္ ပံ့ပိုးခြင့္မရခ့ဲပါဘူး။ ႏိုဝင္ဘာက်မွ WFP က ကန္႔သတ္ခ်က္နဲ႔ ဝင္ ေရာက္ပံ့ပိုးခြင့္ရခဲ့တာပါ။ WFPက ေဖေဖာ္ဝါရီမွာ လူေပါင္း ၄၉,၀၀၀ ကို စားနပ္ရိကၡာေတြ ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့ပါတယ္။ မတ္လမွာေတာ့  လူေပါင္း ၆၆,၀၀၀ ကို စားနပ္ရိကၡာေထာက္ပံ့ဖို႔ ရည္မွန္းထားပါတယ္။ တျခားအဖြဲ႕အစည္းေတြကေတာ့ ဝင္ေရာက္ခြင့္မရၾကေသးပါဘူး။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္းက လူေတြဟာ စားနပ္ရိကၡာ၊ ေရ နဲ႔ တျခားအေျခခံပစၥည္းေတြ မရရွိၾကပါဘူး။

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ ထားမႈနဲ႔ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီေတြ ရရွိ ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ စဥ္ ဆက္မျပတ္ ေဆြးေႏြးမႈေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ သာဓက တစ္ခုအေနနဲ႔ တင္ျပရရင္ ရခိုင္ ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနဲ႔ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီအ ျဖစ္နဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္ေတြ၊ ပံ့ပိုးကူညီမႈအသစ္ေတြ ေဆာင္ရြက္ ေပးဖို႔အတြက္ ဂ်ပန္အစိုးရနဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္အသစ္တစ္ခု ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တာ မၾကာ ေသးပါဘူး။

အခု ေလာေလာဆယ္မွာ လည္း ေနရပ္စြန္႔ခြာသူေတြကို ျပန္ လည္လက္ခံေရးအတြက္ အစိုးရ ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈေတြမွာ ပါဝင္ကူညီေပးဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ေဆြးေႏြးေနပါတယ္။ အစိုးရနဲ႔ အဲဒီလိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ ေန ရာမွာ ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ သေဘာ ဆႏၵအေလ်ာက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳ စြာနဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ေနရပ္ျပန္ ေရးအတြက္သာမက အနာဂတ္မွာ မတူကြဲျပားတဲ့ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း အားလံုး အတူတကြယွဥ္တြဲေန ထုိင္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ရခိုင္ ျပည္နယ္ႀကီးျဖစ္ဖို႔အတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္က ျပည္ နယ္တစ္ခုလံုးကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(ေရွ႕တစ္ပတ္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)