ဆလိုဗက္ကီးယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပီတာပယ္လီဂရီနီ

ပီတာပယ္လီဂရီနီသည္ ဆလိုဗက္ ႏုိင္ငံေရးသမားျဖစ္ၿပီး ဂ်ာနယ္လစ္ ဂ်န္ကူရွက္ အသတ္ခံရၿပီးေနာက္ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ေသာ ေရာဘတ္ဖီကို ၏ေနရာကို ဆက္ခံ၍ ဆလိုဗက္ ကီးယားႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာ ခဲ့သည္။


ပယ္လီဂရီနီသည္ ၂၀၀၆ မွ ၂၀၁၂ အထိ ဆလိုဗက္ကီးယား အမ်ိဳးသားေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္အ ျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ဘ႑ာေရးဝန္ ႀကီးဌာနအတြင္းဝန္ ျဖစ္လာကာ ၂၀၁၄ ဇူလုိင္တြင္ ပညာေရး၊ သိပၸံ၊ သုေတသနႏွင့္ အားကစား ေရးရာဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရ သည္။

၂၀၁၄ ႏိုဝင္ဘာမွ ၂၀၁၆ မတ္လအထိ အမ်ိဳးသားေကာင္စီ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ကာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာသည္။

၁၉၇၅ ေအာက္တုိဘာ ၆ ရက္က ေမြးဖြားခဲ့သူ ပယ္လီဂရီနီ သည္ Matej Bel တကၠသိုလ္ႏွင့္ Technical University of Kosice တို႔တြင္ ပညာသင္ယူခဲ့ၿပီး စီးပြား ေရးဘဏ္လုပ္ငန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ဘ႑ာေရးတုိ႔ကို အဓိကထား သင္ယူခဲ့သည္။

၂၀၀၂ မွ ၂၀၀၆ အထိ စီးပြားေရးပညာရွင္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသားေကာင္ စီအဖြဲ႕ဝင္ လူဘိုမာ၏ အႀကံေပး အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

ပယ္လီဂရီနီသည္ ၂၀၀၆ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသား ေကာင္စီ၌ ေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္ခံရၿပီး ၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပြဲြမ်ားတြင္ ထပ္မံေရြး ေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။

 ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန အတြင္းဝန္ႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီး တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသားေကာင္စီဥကၠ႒အျဖစ္ လည္း တာဝန္ယူခဲ့သူ ပယ္လီဂရီ နီသည္ ၂၀၁၅ တြင္ အားလံုးပါဝင္ ေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေရး ဥေရာပသမဂၢက ခန္႔အပ္သည့္ Digငtal Champion ေနရာရရွိခဲ့ သည္။

၂၀၁၆ တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားအတြက္ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အ ျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရသည္။

၂၀၁၈ မတ္လ ၁၅ ရက္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေရာဘတ္ဖီကို ႏုတ္ ထြက္ၿပီးေနာက္ ဆလိုဗက္ကီး ယားသမၼတ အန္ဒရက္ကစ္စကာ က ပယ္လီဂရီနီကို အစိုးရဖြဲ႕ခိုင္းခဲ့ ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ကို ခန္႔အပ္ၿပီးပါက ေရာဘတ္ဖီကို၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေန ရာကို ပယ္လီဂရီနီက ဆက္ခံမည္ ျဖစ္သည္။

—Ref:Wikipedia