လာမည့္ခရီးသြားရာသီတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပ ခရီးသြားအ၀င္ ထပ္မံက်ဆင္းဖြယ္ရွိဟုဆို

လာမည့္ ၂၀၁၈-၁၉ ခရီးသြား ရာသီ၌ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားမွ ခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ထပ္မံက်ဆင္းႏုိင္ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၏ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္
ဦးခင္ေဇာ္က ေျပာသည္။


ျပည္ပခရီးသြား၀င္ေရာက္ သည့္ ရာသီကုိ ေအာက္တိုဘာမွ မတ္လအထိ သတ္မွတ္ထားၿပီး ၂၀၁၇-၁၈ ခရီးသြားရာသီတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားမွ ခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈ ၁၅ ရာခုိင္ ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ 

၂၀၁၆-၁၇ ခရီးသြားရာသီ တြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပႏုိင္ငံ မ်ားမွ ခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈ ၁ ဒသမ ၃ သန္းခန္႔ရွိေသာ္လည္း ႏွစ္စဥ္အလုိက္ ခရီးသြား၀င္ေရာက္ မႈသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး ေၾကာင့္ အထက္ပါအတုိင္း ဆက္
လက္ေလ်ာ့က်ႏုိင္ေၾကာင္း ဦးခင္ေဇာ္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ အာရွႏုိင္ငံ မ်ားမွ ခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား မွ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း၊ အနာ ဂတ္ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားအေပၚ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ ထားသင့္ေၾကာင္း Nature Dream
ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ ေဒၚစံ ပယ္ေအာင္က အႀကံျပဳသည္။

၂၀၁၇  ၾသဂုတ္အတြင္း ျဖစ္ပြားသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားမွ ခရီးသြား၀င္ေရာက္ မႈ က်ဆင္းၿပီး အခ်ဳိ႕ခရီးစဥ္မ်ား ဖ်က္သိမ္းခဲ့သျဖင့္ ျပည္ပခရီးသြားလုပ္ငန္းကို မွီခိုေနသည့္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ျဖစ္စဥ္သည္ ျပည္ပခရီးသြားလာမႈအတြက္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေနရာေဒသႏွင့္ သက္ဆုိင္မႈမရွိေၾကာင္း၊  အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားမွ ခရီးသြားမ်ား သည္ သတင္းအမွားမ်ားကိုသာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေၾကညာသည္။အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပႏုိင္ငံ မ်ားမွ ၀င္ေရာက္လာမည့္ ခရီးသြား ေစ်းကြက္သည္ အနည္းဆုံး ၂ႏွစ္ခန္႔ ဆက္လက္က်ဆင္း မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ တျဖည္းျဖည္းျပန္
လည္ေကာင္းမြန္လာမည္ဟု ဦးခင္ေဇာ္က ခန္႔မွန္း သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေစ်း ကြက္အလားအလာရွိသည့္ စပိန္၊ ေပၚတူဂီ၊ ႐ုရွား၊ ကေနဒါ၊ လက္ တင္အေမရိကႏွင့္ စကင္ဒီေနးဗီး ယန္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေစ်းကြက္ႀကိဳ တင္ခ်ဲ႕ထြင္ထားသင့္ေၾကာင္း ၎က အႀကံျပဳသည္။