ၾကားကာလေျခာက္လဘတ္ဂ်က္တြင္ အစိုးရ႐ံုးႏွင့္ စီမံကိန္းအသစ္မ်ားအတြက္ ေငြေပးမည္မဟုတ္ဟုဆို

ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးမည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္မစတင္မီ ၾကားကာလေျခာက္ လဘတ္ဂ်က္၌ အစိုးရ႐ံုး အ ေဆာက္အအံုႏွင့္ စီမံကိန္းအသစ္ မ်ားခြင့္မျပဳရန္ အစိုးရကဆံုးျဖတ္ ထားေၾကာင္း ရသံုးမွန္းေျခေငြ စာရင္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ေဒၚႏြဲ႕ႏြဲ႕ဝင္းကေျပာသည္။

ၾကားကာလေျခာက္လဘတ္ ဂ်က္တြင္ အခြန္ရေငြေလ်ာ့နည္း ႏိုင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းမ်ားမွ ဝင္ေငြထက္ သံုးေငြမ်ားသာ ပိုမ်ားႏိုင္ျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္လို ေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ိဳးက မူလသတ္ မွတ္ထားသည့္ ပမာဏထက္ပိုမ်ား ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းအ သစ္မ်ား ထပ္မံခြင့္မျပဳရန္ အစိုးရ ကဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။

အခြန္ေကာက္ခံရာတြင္ ႏွစ္စဥ္ ေဖေဖာ္ဝါရီႏွင့္ မတ္လမွ ေကာက္ခံရရွိျခင္းေၾကာင့္ စက္ တင္ဘာလကုန္တြင္ အဆံုးသတ္ မည့္ ၾကားကာလဘတ္ဂ်က္၌ အခြန္အျပည့္အဝရရွိရန္ မလြယ္ကူ ေပ။

ၾကားကာလ ေျခာက္လဘတ္ ဂ်က္အတြက္ အစိုးရက ခန္႔မွန္း ထားသည့္ အခြန္ဝင္ေငြပမာဏ သည္ က်ပ္ ၂,၁၈၆ ဘီလီယံျဖစ္ သည္။ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အခြန္ေကာက္ခံမႈမွ က်ပ္ ၆,၄၀၀ ဘီလီယံရရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့ သည္။

ထုိ႔အျပင္ အစိုးရစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကလည္း ဘ႑ာႏွစ္ ပထမေျခာက္လတြင္ ကုန္ၾကမ္း မ်ား ဝယ္ယူေလ့ရွိျခင္းေၾကာင့္ ဝင္ေငြထက္သံုးေငြက ပိုမ်ားေနႏိုင္ သည္ဟု ေဒၚႏြဲ႕ႏြဲ႕ဝင္းက ေျပာ သည္။ ဘတ္ဂ်က္တြင္ ဂ်ီဒီပီႏွင့္ လိုေငြအခ်ိဳးကို ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသတ္ မွတ္ေသာ္လည္း ၾကားကာလ ဘတ္ဂ်က္က ၆ ဒသမ ၁၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းရွိေနသျဖင့္ သံုးေငြကို ထပ္မံ ခ်ထားေပးရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

အစိုးရ႐ံုးမ်ားတည္ေဆာက္ ရန္ႏွင့္ စီမံကိန္းအသစ္မ်ား ခြင့္မျပဳ ေသာ္လည္း ေဆာင္ရြက္ဆဲစီမံ  ကိန္းမ်ားကို ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အ ေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မည္ စိုးရိမ္၍ ယခင္အတုိင္း ေငြေၾကးဆက္လက္ ခ်ထားေပးရန္ စီစဥ္ထားသည္။

ၾကားကာလဘတ္ဂ်က္တြင္ အစိုးရ၏အသံုးစရိတ္ခ်ထားေပး မႈက လစာစရိတ္မ်ား၊ ျပင္ဆင္ ထိန္းသိမ္းေရးစရိတ္မ်ား၊ စက္သံုး ဆီ တင္သြင္းစရိတ္မ်ားအတြက္ သံုးစြဲမည္ျဖစ္သည္။

ေျပာင္းလဲ က်င့္သံုးမည့္ ဘ႑ာႏွစ္မစတင္မီ ၾကားကာလ အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ဘတ္ ဂ်က္ကို ေျခာက္လအတြင္း အသံုး စရိတ္မ်ား အေလအလြင့္မရွိဘဲ က်စ္လ်စ္စြာ သံုးစြဲရန္ သမၼတအိမ္ ေတာ္တြင္ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္က ျပဳ လုပ္ေသာ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝး၌ သမၼတေဟာင္း ဦးထင္ေက်ာ္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေျခာက္လ ဘတ္ဂ်က္တြင္ ေရွ႕ပိုင္းႏွစ္လ ေႏြရာသီျဖစ္ၿပီး က်န္ေလးလက မိုးရာသီျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းသဘာဝအ ေလ်ာက္ လုပ္ငန္းအသစ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ကာလအပိုင္းအ ျခားအားျဖင့္ အခ်ိန္လံုေလာက္မႈ မရွိသျဖင့္ တတ္ႏုိင္သမွ် လုပ္ငန္းအသစ္မ်ား တင္ျပေတာင္းခံျခင္း မျပဳရန္ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္အ စည္းအေဝးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼ တေဟာင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စက္ပစၥည္းဝယ္ယူမႈတြင္ လည္း ေျခာက္လတာအတြင္း ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ သာ တင္ျပေတာင္းခံရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းက်ပ္ေငြျဖင့္ ဝယ္ယူႏုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္တြင္းက်ပ္ေငြျဖင့္သာ ဝယ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြသံုးစြဲမႈ တတ္ႏုိင္ သမွ်ေလွ်ာ့ခ်ရန္လိုေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတေဟာင္း ဦးထင္ေက်ာ္ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။