ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ခမ္းထီ၏ ႏုိင္ငံေရးခရီး (ဦးခြန္ေမာင္တုတ္)

ယေန႔အခ်ိန္သည္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကား ေစ့ေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္အလုံးစုံရပ္စဲေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုေပၚထြန္းလာရန္ အစုိးရႏွင့္အတူတိုင္း ရင္းသားလူမ်ိဳးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာအခ်ိန္တြင္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ား၏အေရးသည္ အဓိကအခန္း က႑မွ ပါ၀င္ေနသည္။ မိမိတို႔ ျပည္ေထာင္စုတုိင္း ရင္းသားမ်ား၏ ပကတိျဖစ္ရပ္မွန္ကုိသိျမင္မွသာ အ ေျခအေနမွန္ကုိ တြက္ဆႏုိင္ေပမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏အေရး ျပည့္ျပည့္စုံစုံသိရွိ ႏုိင္ေရးသည္ ၎တုိ႔၏ေဒသ၊ ကုိးကြယ္ရာဘာသာႏွင့္ျဖတ္သန္းခ့ဲေသာ သမုိင္းေၾကာင္းမ်ားကုိ ေလ့လာသိရွိထားရန္ အလြန္လုိအပ္ေပသည္။ ထုိသုိ႔ သိရွိမွသာ ပကတိအေျခအေနကုိ သုံးသပ္ႏုိင္ၿပီး အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ား ရွာေဖြကာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေပသည္။ 


ယခုလပုိင္းအတြင္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေခါင္း ေဆာင္မ်ားအေၾကာင္း ေရးသားသည့္ အတၳဳပၸတၱိမ်ား ေပၚထြက္လ်က္ရွိရာ တစ္ပတ္အတြင္း ကခ်င္တိုင္း ရင္းသား ဒူဂ်န္ျပဳစုေသာ ဆမား ဒူ၀ါ ဆင္၀ါးေနာင္ အတၳဳပၸတိၱႏွင့္ ပအုိ၀္းတိုင္းရင္းသားဦးခြန္ေမာင္တုတ္ ေရးသားေသာ ဦးေအာင္ခမ္းထီ၏ ႏုိင္ငံေရးခရီး အ မည္ရွိ စာအုပ္ႏွစ္အုပ္ ထြက္လာသည္။ ယင္းတြင္ ‘ဦးေအာင္ခမ္းထီ၏ ႏုိင္ငံေရးခရီး’စာအုပ္ကုိ ၫႊန္းဆုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ခမ္းထီသည္ ယခုအခါ အသက္(၈၂)ႏွစ္ရွိ ၿပီျဖစ္ၿပီး ပအုိ၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ေက်ာက္တလုံး ႀကီးၿမိဳ႕၌ ေနထုိင္လ်က္ရွိသည္။ ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသား တို႔၏ ႐ုိေသေလးစားမႈ အျပည့္အ၀ရရွိထားေသာ ဦး ေအာင္ခမ္းထီသည္ ၎၏ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံးတိုင္း ရင္းသားလူမ်ိဳးအေရးေရွ႕တန္းထားကာ မဆုတ္မနစ္ ေသာဇြဲျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သူျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုစာအုပ္တြင္ ၎၏အေၾကာင္းကုိ အခန္း(၂၀) ခြဲ၍ ျပဳစုေရးသားထားရာ ပအုိ၀္းေဒသေနာက္ခံပုံရိပ္မ်ား၊ ဦးေအာင္ခမ္းထီ၏ ငယ္ဘ၀၊ ရဟန္းဘ၀၊ ပအုိ၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဒုတိယေတာ္လွန္ေရး၊ ဗကပဦး ေဆာင္မႈခံယူစဥ္က၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီတပ္ေပါင္း စုသုိ႔၊ တတိယအႀကိမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူျခင္း၊ အမ်ိဳး သားေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားညီလာ ခံမ်ားက်င္းပျခင္း၊ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒ သဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပအုိ၀္းေဒသပညာေရး စီမံခ်က္၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ျခင္း၊ ဦးေအာင္ခမ္းထီ၏ မိန္႔ခြန္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ PNO စသည့္အခန္းက႑ မ်ားခြဲကာ ေရးထားသည္။ စစ္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အခန္း တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားလက္နက္ ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ‘ျမန္မာႏုိင္ငံအ တြင္း ေပၚေပါက္ခဲ့ၾကေသာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားစတင္ခဲ့ၾကသည့္ ခုႏွစ္သကၠရာဇ္မ်ားကုိ ေလ့လာ ၾကည့္ေသာအခါ ရခုိင္အမ်ိဳးသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ သည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ဗမာ အမ်ိဳးသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကုိ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ကရင္နီအမ်ိဳးသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးကုိ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္ ၈ ရက္ေန႔တြင္ စခဲ့သည္။ ပအုိ၀္းအမ်ိဳး သားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကုိ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္တြင္စခဲ့သည္။ ကရင္အမ်ိဳးသား ေတာ္လွန္ေရးကုိ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္ေန႔ တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ရွမ္းအမ်ိဳးသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးကုိ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ကခ်င္အမ်ိဳးသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္ လွန္ေရးကုိ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ေတာင္ေပၚခ်င္းအမ်ိဳးသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးကုိ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ စခဲ့သည္။ ပေလာင္အမ်ိဳးသားလက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရးကုိ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္စခဲဲ့သည္။ ကယန္းအမ်ိဳးသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကုိ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္စခဲ့သည္။ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားဒုတိယအႀကိမ္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္ လွန္ေရးကုိ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ စခဲ့သည္။  ရခုိင္အမ်ိဳးသားဒုတိယေတာ္လွန္ေရးကုိ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ စခဲ့ သည္။ အာခါအမ်ိဳးသား လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး ကုိ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္စတင္ခဲ့သည္။ လားဟူအမ်ိဳးသား လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးကုိ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ အသီးသီးစတင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္’ ဟု ေဖာ္ျပ ထားသည္။ စာအုပ္တြင္ သမုိင္း၀င္ဓာတ္ပုံအမ်ားအ ျပားပါ၀င္ၿပီး စာမ်က္ႏွာ ၅၀၀ ေက်ာ္ရွိကာအ႐ုဏ္သစ္ စာေပက တန္ဖုိး ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိသည္။