ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ငါးႏွစ္အတြင္း အနိမ့္ဆံုးဟုဆို

 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈသည္ ငါးႏွစ္အတြင္း အ နိမ့္ဆံုးသို႔က်ဆင္းလာၿပီး ၂၀၁၇- ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္ ၅ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေရာက္ရွိ ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူး ေပါင္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ ထက္ ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ သည္ ၆ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၅-၁၆ တြင္ ၁၀ ဒသမ ၇ ရာ ခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၏ဘ႑ာေငြအရ အသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ သံုးသပ္ခ်က္အစီ ရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ ဆယ္ဂဏန္း ေက်ာ္လြန္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဒီခ်ဳပ္ အစိုးရသည္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ေငြ ေၾကးမူဝါဒကို လြတ္လပ္စြာ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ျပဳထား ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံဗဟိုဘဏ္သည္ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေငြ ေၾကး ေဖာင္းပြမႈႏႈန္း က်ဆင္း ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာႏွင့္ အင္တာ ဗ်ဴးတြင္ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္က ေျပာသည္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျဖစ္ေစ ႏိုင္သည့္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြကို ဗဟို ဘဏ္က ျဖည့္ဆည္းေနရျခင္းအစား အစိုးရေငြတုိက္လက္မွတ္၊ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား  ေစ်းၿပိဳင္ ေရာင္းခ်ေနရျခင္းကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူး ေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

 ‘‘ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ က် တယ္ဆိုတာ ေဒၚလာေစ်းတစ္ခု ကိုပဲ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ မွန္ပါ တယ္’’ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံေမာ္ေတာ္ ယာဥ္တင္သြင္းထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ေျပာသည္။ လက္ရွိအစိုးရသက္တမ္း ၂ ႏွစ္ အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြလဲႏႈန္းသည္ တည္ ၿငိမ္သည္ဟု ေျပာႏိုင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ လွည့္လည္သံုးစြဲေန ေသာ ေငြေၾကးပမာဏ နည္းေန ျခင္းက ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို က်ဆင္းေစသည္ဟု စီးပြားေရးပညာ ရွင္မ်ားက ေျပာသည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘဏ္မ်ားတြင္ အပ္ေငြပမာဏ က်ပ္ ၃၃၃,၀၀၀ ဘီလီယံရွိေနျခင္းကလည္း ျပည္တြင္း လည္ပတ္ေနသည့္ စီးပြားေရး အတြက္ ေငြလွည့္လည္သံုးစြဲမႈကို ေႏွးေကြးေစသည္ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးကို တိုင္း သည့္ ဂ်ီဒီပီ က်ပ္ ၉၁ ထီရီလီ ယံရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ဘဏ္အပ္ေငြ ပမာဏ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္ ဟု ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕(IMF)၏ Article IV  Con-sultation ဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ လက္ရွိအစိုးရသည္ စီမံကိန္းမ်ားခ်ထားေပးမႈ နည္းျခင္းက စီးပြားေရးက႑တြင္ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈေႏွးေစသည္ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။  ဒီခ်ဳပ္အစိုးရလက္ထက္ ပထမႏွစ္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈသည္ ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ဒုတိယႏွစ္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္ ၅ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ က်ဆင္းသည္။

‘‘ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ေလ်ာ့ ရင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက က်မွာေပါ့’’ ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးလွေမာင္ က ေျပာသည္။ အေျခခံ စား ေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအပါအ ဝင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ေန ျခင္းက ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈအေျခ အေနကို သိႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။

၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ ဆံုးသည့္ မတ္လေနာက္ဆံုးအ ပတ္တြင္ အဓိကစားသံုးေနသည့္ ေပၚဆန္းေမႊးဆန္တစ္ျပည္ ေစ်း ႏႈန္း အျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၁,၇၀၀ ခန္႔ ရွိေသာ္လည္း  ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္ ေပၚဆန္းေမႊးတစ္ျပည္ေစ်းႏႈန္း အျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၃,၀၀၀ ေစ်းရွိသည္။ ငါးႏွစ္အတြင္း ေပၚဆန္းေမႊးဆန္ေစ်းႏႈန္း ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အေျခခံလူတန္း စားမ်ား အားထားစားသံုးေနရ သည့္ စားအုန္းဆီ တစ္ပိႆာ လက္ကားေစ်းႏႈန္းသည္ ငါးႏွစ္ အတြင္း ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျမင့္ တက္ခဲ့သည္။ စားအုန္းဆီတစ္ ပိႆာ က်ပ္ ၁,၅၀၀ မွ က်ပ္ ၂,၅၀၀ က်ပ္သုိ႔ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

အေျခခံ စားေသာက္ကုန္ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ေနထုိင္မႈကုန္က် စရိတ္ျဖစ္ေသာ တိုက္ခန္းငွားရမ္း ခႏႈန္းထားမ်ား ဆက္လက္ ျမင့္ တက္ေနသည္။ ထုိ႔အျပင္ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လွည့္လည္ သံုးစြဲေနေသာ ေငြေၾကးပမာဏ နည္းေနျခင္းက ေငြေၾကးေဖာင္းပြ မႈကို က်ဆင္းေစသည္ဟု စီးပြား ေရးပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။