ရန္ကုန္တြင္ ဒီခ်ဳပ္အမတ္မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား စုေပါင္းေရကစားမည္

သႀကၤန္ကာလအတြင္း ဒီခ်ဳပ္ပါတီဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား၊ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဝင္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား စုေပါင္း  ေရကစားမည့္ မ႑ပ္မ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုစီတြင္ ဗဟို ေရကစားမ႑ပ္တစ္ခုစီ တည္ ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားက ေျပာသည္။

ယခုအစီအစဥ္သည္ အစိုးရ သစ္လက္ထက္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ျဖစ္သည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားက ဒီခ်ဳပ္ပါတီမွ ေရကစားမ႑ပ္ တည္ေဆာက္ၿပီး ေရကစားေသာ္လည္း အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေရကစားျခင္းမ်ိဳးမရွိခဲ့ေၾကာင္း အလံုၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) တိုင္ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚယဥ္ယဥ္ျမင့္က ေျပာသည္။

‘‘ဒီလိုလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ဌာန ဆိုင္ရာေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္တဲ့အခါမွာ အက်ိဳးေက်းဇူး ေတြ ရရွိႏိုင္မယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ နယ္က ေထြအုပ္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္း ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ပါ တယ္’’ ဟု ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵ နယ္အမွတ္ (၂) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦး ေသာင္းထြဋ္က ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက နာယကအျဖစ္ ဌာနဆိုင္ရာႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ မ႑ပ္မ်ား တည္ေဆာက္ေနၿပီး အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေနရာေရြးခ်ယ္ေနေၾကာင္း ၎တို႔ကဆိုသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ ေထြအုပ္႐ံုးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းကာ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္း မ်ားပါဝင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္း စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵ နယ္အမွတ္ (၁) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦး ေအာင္မ်ိဳးက ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္ ပါတီဝင္ မ်ားအား သီးျခားၫႊန္ၾကားထား ျခင္းမရွိေၾကာင္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီေျပာေရးဆို ခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔က ေျပာသည္။

ပါတီက ၫႊန္ၾကားျခင္းမဟုတ္ဘဲ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမတ္မင္းသူက ေျပာသည္။