အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ား ေလျဖတ္ျခင္းကုိ ကာကြယ္ရန္ ပန္းေဂၚဖီစိမ္း၊ ပန္းေဂၚဖီႏွင့္ ေဂၚဖီထုပ္အေသးတို႔ ပုံမွန္စားေပးသင့္

အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ား ေလျဖတ္ျခင္း အႏၲရာယ္ကာကြယ္ရန္ ကုိက္လန္၊ ပန္းေဂၚဖီစိမ္း၊ ပန္းေဂၚဖီႏွင့္ေဂၚဖီထုပ္အေသးစားတို႔ကဲ့သုိ႔ က်န္းမာေရးအတြက္အက်ိဳးေက်း ဇူးမ်ားေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားပုံမွန္စားေပးသင့္ေၾကာင္း အ ေနာက္ ဩစေၾတးလ်တကၠသုိလ္မွ သုေတသီမ်ားကအႀကံျပဳသည္။


ယင္းကဲ့သုိ႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကုိ ပုံမွန္စားေပးသည့္အမ်ိဳး သမီးမ်ားသည္ ေလျဖတ္ႏုိင္သည့္အႏၲရာယ္နည္းပါးေၾကာင္း ေလ့ လာမႈတစ္ရပ္အရ သိရသည္။

ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကုိ တစ္ေန႔လွ်င္သုံးႀကိမ္ႏွင့္အထက္ပုံ မွန္စားေပးသူမ်ားတြင္ ေသြးေၾကာမ်ားက်န္းမာေရးပုိေကာင္းမြန္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွလုံးေသြးေၾကာမ်ား ထူထဲေနျခင္းေၾကာင့္ ေသြးစီးဆင္းမႈကုိအ ေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစကာ ေလျဖတ္ႏုိင္သည့္အႏၲရာယ္ရွိသည္။

အထက္ပါဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကုိ သုံးႀကိမ္ထက္ပုိစားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေသြးေၾကာမ်ားသည္  ၀ ဒသမ ၀၅ မီလီမီတာ ပုိပါးေၾကာင္း သိရသည္။

ေသြးေၾကာမ်ားထူထဲမႈကုိ ၀ ဒသမ ၁ မီလီမီတာေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ပါ က ေလျဖတ္ႏုိင္သည့္အႏၲရာယ္ ငါးပုံတစ္ပုံေလ်ာ့နည္းေၾကာင္း သု ေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

ယခုေလ့လာမႈကုိ American Hearh Association ဂ်ာနယ္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ခႏၶာကုိယ္၏ေသြးေၾကာမ်ားထဲတြင္ အဆီ မ်ား စုေ၀းျဖစ္ေပၚမႈေၾကာင့္ ေသြးေၾကာနံရံမ်ားထူထဲလာေလ့ရွိ သည္။

အကယ္၍ အဓိကႏွလုံးေသြးေၾကာမ်ား ထူထဲလာပါက အျခား အနီးတစ္၀ုိက္ရွိ ေသြးေၾကာမ်ားလည္း ထူထဲလာႏုိင္ၿပီး ယင္းအေျခ အေနေၾကာင့္ ႏွလုံးေရာဂါႏွင့္ေလျဖတ္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မား သည္။

လူေနမႈဘ၀ပုံစံထိန္းညိႇၿပီးေနာက္မွာပင္ က်န္းမာေရးအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားစားျခင္းက ႏွလုံး ေသြးေၾကာမ်ားကုိအက်ိဳးျပဳေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္ဟု သုေတသီမ်ား က ေျပာသည္။ ယခုေလ့လာမႈကုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္သာျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္လည္း အလားတူေက်းဇူးရရွိႏုိင္ ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

(Daily Mail)