ေျမျမႇဳပ္မုိင္းအသုံးျပဳမႈမ်ားကုိ အေရးယူေပးရန္အစုိးရအား ဥေရာပသမဂၢတိုက္တြန္း

 ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေျမ ျမႇဳပ္မိုင္းမရွင္းလင္းေသာနယ္ေျမ မ်ား၌ ေနထုိင္ရသည့္အရပ္သား မ်ားအား ပုိမုိကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေပးႏုိင္ေရး ေျမျမႇဳပ္မုိင္း အသုံးျပဳမႈကုိ အေရးယူေဆာင္ ရြက္ရန္ ဥေရာပသမဂၢ(EU)ႏွင့္ ၎၏အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားမွ သံအ မတ္မ်ားက ျမန္မာအစုိးရအား တိုက္တြန္းသည္။


ဧၿပီ ၄ ရက္တြင္က်ေရာက္ သည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေျမျမႇဳပ္ မုိင္းသတိျပဳေရးေန႔၌ ယင္းသို႔ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္တုိက္ တြန္းကာ ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ မုိင္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ အသင့္ရွိ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

‘အရပ္ဘက္ျပည္သူလူထု အေပၚ ပုိမုိကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေပးရန္ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာအစုိးရ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ မ်ားအေနျဖင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ အခါတုိင္း မုိင္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ ငန္းမ်ားကုိ ပ့ံပုိးေဆာင္ရြက္ေပး ၾကပါရန္ ကြၽႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္’ ဟု အီး ယူေဒသႏၲရ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း ၁၄ ခုတြင္ ကုိးခုသည္ေျမျမႇဳပ္ မိုင္းႏွင့္စစ္ပြဲလက္က်န္ေပါက္ကြဲ ေစတတ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားက်န္ရွိ ေသးသည္ဟု ယူဆထားေၾကာင္း ႏွင့္ကခ်င္၊ ရွမ္းႏွင့္ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း ပဋိပကၡဒဏ္ခံေဒသမ်ား ၌ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားကုိ ၂၀၁၇ တြင္ ထပ္မံသံုးစြဲသည္ဟူေသာသတင္း မ်ားသည္ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ ေၾကာင္း အီးယူက ဆုိသည္။

‘ေျမျမႇဳပ္မုိင္းနဲ႔ စစ္ပြဲလက္ က်န္ေပါက္ကြဲေစတတ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားမွာ အရပ္သားမ်ား၏ လံုၿခံဳေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အ သက္အုိးအိမ္မ်ားကုိ ျပင္းထန္ ေသာအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစသည္သာ မက မုိင္းဒဏ္ခံေဒသမ်ားရွိ လူမႈ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ သိသိသာ သာဟန္႔တား ေႏွာင့္ယွက္ကာ ဆင္းရဲမႈအဆင့္ျမင့္မားရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းခံတစ္ခုလည္း ျဖစ္ ပါသည္’ဟုအီးယူကေဖာ္ျပသည္။

ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ေျမ ျမႇဳပ္မုိင္းအသုံးျပဳမႈကုိ အေဆာ တလ်င္အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ ေျမျမႇဳပ္မုိင္းအသုံးျပဳမႈတား ျမစ္သည့္ ေအာ္တ၀ါကြန္ဗင္းရွင္း ၌ ပါ၀င္ရန္ အီးယူကတိုက္တြန္း သည္။

More in Politics Section