စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ မတ္လအတြင္း အစုရွယ္ယာက်ပ္သန္း ၇၈၀ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျပသထားစဥ္ (ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ)

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ ခ်ိန္းတြင္ မတ္လတြင္း အစုရွယ္ ယာက်ပ္သန္း ၇၈၀ ဖိုးအေရာင္း အဝယ္ျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလထက္ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ က်ပ္သန္း ၄၀ ခန္႔ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းက ထုတ္ျပန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီက အစု ရွယ္ယာက်ပ္ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလီယံ ဖိုး အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီႏွင့္ မတ္လတြင္ ရွယ္ယာဝယ္ေရာင္းႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ သည္။  ‘‘ကုမၸဏီေတြက ရွယ္ယာ အျမတ္ေတြေပးတာနည္းတယ္။ ဘဏ္အတိုးေတာင္ သူ႔ထက္ပို မ်ားေနေတာ့ ရွယ္ယာကို ဘယ္သူ မွ စိတ္မဝင္စားၾကဘူး’’ဟု ရွယ္ ယာဝယ္ထားသူ ဦးေက်ာ္ျမင့္က ေျပာသည္။

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကို ႀကီး ၾကပ္သည့္ ေခ်းေငြသက္ေသခံ လက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္က ရွယ္ယာအေရာင္း အဝယ္ျမင့္တက္လာေစရန္ မတ္ လ ၃၀ ရက္တြင္ စေတာ့ရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ခ်ိန္ကို ႏွစ္ ႀကိမ္အစား ေလးႀကိမ္အထိ တိုး ျမႇင့္ခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ စေတာ့ရွယ္ယာ ေရာင္းခ်ခ်ိန္သည္ နံနက္ ၁၁ နာရီႏွင့္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီျဖစ္ၿပီး ယခုတိုးခ်ဲ႕မည့္အခ်ိန္သည္ နံနက္ ၁၀ နာရီ၊ ၁၁ နာရီ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီႏွင့္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း တြင္ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ား ပိုမို ဝင္ေရာက္လာေရး အထူးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းၿပီး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား ကို ဦးစီးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္ မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ ရွင္ဥကၠ႒၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦး ေမာင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာသည္။ ယင္းအဖြဲ႕သည္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ မ်ား စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းဝင္ေရာက္ လာေရး လြယ္ကူရွင္းလင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ နားလည္သေဘာေပါက္မႈမ်ားရွိေစရန္ လိုက္လံေဆြးေႏြးမည္ဟု ၎က ေျပာသည္။  ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္းဝင္ကုမၸဏီငါးခုတြင္ ရွယ္ ယာရွင္သံုးသိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး Trad- ing Account (ရွယ္ယာ ဝယ္ေရာင္းလုပ္သည့္ ဘဏ္စာရင္း) ဖြင့္ထားသူ ၃၃,၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိ သည္။ ယင္းတို႔အနက္ ရွယ္ယာ ဝယ္ေရာင္းလုပ္သူ ေန႔စဥ္ ၃၀၀ ႏွင့္ ၅၀၀ ၾကားသာရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း အႀကီး တန္း အမႈေဆာင္မန္ေနဂ်ာ ဦးသက္ထြန္းဦးက ေျပာသည္။